Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria chemiczna

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria chemiczna 210 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią Akademii Górniczo-Hutniczej, mieszczą się w dyscyplinie „inżynieria chemiczna”, są powiązane z działalnością naukową prowadzoną w AGH w tej dyscyplinie ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowo-badawczej prowadzonej na Wydziale Energetyki i Paliw. Cele kształcenia zorientowane są na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym zawodowego rynku pracy sektorów związanych z technologiami paliwowymi, energetyką, przemysłem chemicznym.
  Strategia rozwoju AGH zakłada ciągłe podnoszenie jakości kształcenia i rozwój nowoczesnego uniwersytetu technicznego i zacieśnianie współpracy z przemysłem pod kątem prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju, AGH dąży do tworzenia nowych kierunków kształcenia, przy zachowaniu klasycznych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju. Uważamy, że proponowany nowy kierunek kształcenia będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Jesteśmy przekonani, że absolwenci kierunku „Paliwa i Środowisko” sprostają temu wyzwaniu z korzyścią dla gospodarki naszego kraju.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Przygotowanie programu kształcenia na kierunku „Paliwa i Środowisko” było związane z intensywnym udziałem w jego opracowaniu interesariuszy zewnętrznych. Udział ten obejmował m.in.: (a) konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi – członkami Rady Społecznej Wydziału Energetyki i Paliw AGH, w której zasiadają przedstawiciele firm sektora paliwowo – energetycznego oraz firm zajmujących się szeroko rozumianą inżynierią środowiska, (b) konsultacje z przedstawicielami wybranych firm w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia, umiejętności oraz kompetencji społecznych absolwentów, © konsultacje w trakcie realizacji wspólnych projektów z przedsiębiorstwami sektora paliwowo – energetycznego, (d) dyskusje w różnych gremiach i na forach dotyczące zakresu oczekiwanych umiejętności absolwentów poszukiwanych przez firmy sektora paliwowo – energetycznego oraz instytucje działające w obszarze inżynierii i ochronie środowiska, (e) szczegółowa analizę informacji zwrotnej z ankiet absolwentów Wydziału Energetyki i Paliw AGH, w szczególności w zakresie oczekiwanych treści programowych. W przygotowanym programie kształcenia przewidziana jest duża liczba zajęć u potencjalnych pracodawców (praktyki, wizyty studyjne, wycieczki technologiczne związane z konkretnymi modułami kształcenia). Przewidujemy również uczestnictwo specjalistów zewnętrznych w kształceniu studentów (prowadzenie wizyt studyjnych i wycieczek technologicznych, prowadzenie niektórych zajęć, promotorstwo lub promotorstwo pomocnicze prac inżynierskich).

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Należy wskazać na ścisły związek pomiędzy programem kształcenia na proponowanym kierunku „Paliwa i Środowisko” a działalnością naukowo-badawczą prowadzaną na Wydziale Energetyki i Paliw. Działalność naukowo-badawcza Wydziału Energetyki i Paliw AGH od samego powstania koncentruje się na obszarze technologii chemicznej (inżynierii środowiska) i energetyki. Obejmuje bowiem problematykę: karbo- i petrochemii, technologii i procesów chemicznych w energetyce i ochronie środowiska, technologii paliw ciekłych w tym procesów komponowania paliw ciekłych, nanotechnologii, biotechnologii, procesów i konwersji energii elektrycznej do energii chemicznej paliw, procesów konwersji paliw w ogniwach paliwowych, energochemicznej utylizacji odpadów przemysłu paliwowego i chemicznego a także na tak istotnych z punktu widzenia technologii chemicznej zagadnieniach jak: wymiana ciepła i masy, procesy sorpcyjne i katalityczne oraz maszyny przepływowe i cieplne.
  Studia na proponowanym kierunku „Paliwa i Środowisko” prowadzonym przez Wydział Energetyki i Paliw AGH mają zapewnić przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Program studiów na kierunku Paliwa i Środowisko uwzględnia wnioski płynące z analizy monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów Wydziału, które są systematycznie prowadzone przez Centrum Karier AGH.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Tok studiów rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/20 w związku z tym nie był akredytowany.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Wydział Energetyki i Paliw przywiązują dużą wagę do gromadzenia, opracowywania i stosowania dobrych praktyk. Na kierunku Paliwa i Środowisko dobre praktyki wykorzystywane są głównie w celu doskonalenia standardów prowadzonego kształcenia – zdobywania wiedzy i umiejętności. Stanowią dobre narzędzie podnoszenia jakości kompetencji społecznych oraz uczą jak można wzbogacać swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł oraz doświadczenia specjalistów. Organizowane są spotkania i szkolenia ze specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Program jest dogłębnie dyskutowany zarówno z interesariuszami zewnętrznymi (Pracodawcy, Rada Społeczna WEiP), jak i wewnętrznymi (WRSS WEiP).

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Program studiów na kierunku Paliwa i Środowisko zostały skonstruowane tak, aby student, w zależności od poziomu PRK na którym się kształci, miał możliwość pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. Wydział Energetyki i Paliw kładzie duży nacisk na otwieranie studentom nowych możliwości rozwoju swoich zainteresowań poprzez szerokie współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi AGH (Wydziały, Centrum Energetyki, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii), z innymi ośrodkami PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut Metalurgii, Instytut Fizyki Jądrowej) czy kołami naukowymi (Coal&Clay, Eko-Energia, Fenec, Green-Energy, Ignis, RedoX, Solaris, Uranium, TD Fuels, SKN Nabla, „Hydrogenium”, Indygo, Nova Energia). Przygotowany program studiów był konsultowany z członkami Rady Społecznej Wydziału, w której skład wchodzą głównie Przedstwiciele firm współpracujących z Wydziałem (przyszli Pracodawcy).

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydaci na studia I-go stopnia kierunku Paliwa i Środowisko są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny jednego z przedmiotów: chemia lub matematyka lub fizyka lub informatyka lub biologia.
  Oferta studiów I-go stopnia na kierunku Paliwa i Środowisko kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy i umiejętności pomagających w znalezieniu atrakcyjnej pracy w szeroko pojętym sektorze paliwowym oraz ochroną środowiska, które obecnie należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania najnowszymi zagadnieniami w zakresu technologii paliw, powiązanej z wykorzystaniem nowoczesnych chemicznych metod eksperymentalnych oraz instrumentalnych technik badawczych i obliczeniowych, a także umiejętności uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Równocześnie, ze względu na zespołowy charakter niektórych zajęć oferowanych w trakcie studiów, od przyszłych studentów oczekiwane są podstawowe umiejętności pracy w grupie.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu AGH – w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz z Uchwałą w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w obowiązującym roku akademickim.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 30
  Maksymalna liczba studentów: 90

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 206 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 77 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 70 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 68 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 106 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki zawodowe na kierunku Technologia Chemiczna student odbywa po 6 semestrze studiów w wymiarze min. 120 godzin. Student potwierdza odbycie praktyki zaświadczeniem z Zakładu pracy, w którym odbył praktykę i sprawozdaniem z odbytej praktyki, które przedstawia Opiekunowi praktyk.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Student uzyskuje wpis na kolejny semestr po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich przewidzianych programem studiów modułów.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student aplikuje do Prodziekana ds. Kształcenia o wpis na kolejny semestr z dopuszczalnym deficytem punktów ECTS.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Organizacja zajęć prowadzona jest w oparciu o Program Kształcenia zatwierdzony przez Senat AGH, który opublikowany jest w Syllabusie na stronie Uczelni.

  Semestry kontrolne:
  2, 6
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  1. Indywidualna organizacja studiów na kierunku Technologia Chemiczna odbywa się na podstawie decyzji Dziekana Wydziału właściwego dla ścieżki kształcenia, według zasad określonych w Regulaminie Studiów Wyższych AGH.
  2. Decyzja wydawana jest w oparciu o pisemny wniosek studenta, który zawiera określenie zakresu indywidualizacji i jego uzasadnienie.
  3. Opiekun naukowy studenta przygotowuje ze studentem program studiów indywidualnych, czuwa nad ich przebiegiem oraz służy pomocą studentowi w czasie realizacji programu studiów indywidualnych.
  4. Zaliczenie semestru (roku) studiów realizowanego wg ustalonego IOS odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Po VI semestrze studiów I stopnia studenci mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej. Celem praktyki jest umożliwienie studentom poznanie praktycznych aspektów wiedzy nabytej podczas studiów. Wydziały proponują plan praktyk, czym zapewniają sobie możliwość ingerowania w ich program, tak aby zajęcia oferowane przez potencjalnych pracodawców, nie były jedynie teoretyczne, a stanowiły praktyczne odzwierciedlenie i uzupełnienie, nabytej w ramach studiów wiedzy.
  Praktyki zawodowe trwają 120 godzin (4 tygodnie).
  Zaliczenie praktyk odbywa się w oparciu o dostarczone poświadczenie odbycia praktyki z zakładu pracy oraz pisemne sprawozdanie zaakceptowane przez Opiekuna praktyk.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Przed rozpoczęciem kolejnego semestru student dokonuje wpisu na listę przedmiotów obieralnych zgodnie z Programem Studiów.
  Student wybiera przedmioty z puli modułów obieralnych przyporządkowanych do danego semestru studiów, dokonując stosownego zapisu w systemie. Minimalna wymagana liczba studentów do uruchomienia modułu – 12 osób. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może uruchomić moduł, który został wybrany przez mniejszą ilość studentów.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Na studiach pierwszego stopnia kierunku Paliwa i Środowisku nie przewidziano ścieżek kształcenia, dyplomowania, jak również specjalności.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania są zgodne z Regulaminem Studiów Wyższych AGH.
  Tematy projektów dyplomowych zgłaszane są przez Kierowników Katedr.
  Egzaminy dyplomowe są składane przed komisją i odbywają się na zasadach obowiązujących na Wydziale.
  Proces dyplomowania kończy się obroną projektu dyplomowego przed Komisją powołaną przez Dziekana.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ogólny wynik ukończenia studiów (WUS) pierwszego stopnia na kierunku Technologia Chemiczna określany jest według poniższego wzoru:
  WUS = 0,6*S + 0,2*E + 0,2*P
  gdzie: S – średnia ze studiów, E – ocena z egzaminu dyplomowego, P – ocena projektu dyplomowego
  Wartości ustala się z dokładnością do dwóch liczb po przecinku, bez zaokrągleń.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Reguła zaokrąglania przy wyznaczaniu Oceny końcowej z przedmiotów w toku studiów została podana poniżej:
  5,0 dla OK = 4,76 – 5,0
  4,5 dla OK = 4,26 – 4,75
  4,0 dla OK = 3,76 – 4,25
  3,5 dla OK = 3,26 – 3, 75
  3,0 dla OK = 3,00 – 3,25