Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-104-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mika Łukasz (lmika@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zasad i reguł zapisu konstrukcji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady graficznego przedstawiania projektu inżynierskiego z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń PSR1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi odwzorować elementy maszyn z zastosowaniem programu CAD PSR1A_U05 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi opracować dokumentacje dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, potrafi stosować znormalizowane elementy rysunku technicznego oraz posługiwać się normami jak również innymi źródłami informacji PSR1A_U07 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do oceny możliwości podstawowych programów stosowanych w procesach projektowania oraz ma świadomość potrzeby ich nieustannego udoskonalania PSR1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady graficznego przedstawiania projektu inżynierskiego z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi odwzorować elementy maszyn z zastosowaniem programu CAD - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentacje dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, potrafi stosować znormalizowane elementy rysunku technicznego oraz posługiwać się normami jak również innymi źródłami informacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do oceny możliwości podstawowych programów stosowanych w procesach projektowania oraz ma świadomość potrzeby ich nieustannego udoskonalania - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

1. Wprowadzenie do ćwiczeń rysunkowych i laboratoryjnych (przybory, programy komputerowe, materiały rysunkowe, teczki, linie rysunkowe, formaty arkuszy, podziałki rysunkowe, rodzaje rysunków, zasady składanie i numerowania rysunków, zasady archiwizacji dokumentacji). 2 h
2. Rzutowanie prostokątne. Zasady rzutowania, wybór rzutu głównego, rzuty konieczne. Indywidualne rzutowanie prostokątne i izometryczne modelu prostego. Rzuty Monge’a. 2 h
3. Wykonanie rekonstrukcji 2D uzupełniającego rzutu prostokątnego oraz rzutu izometrycznego na podstawie zadanych dwóch rzutów prostokątnych. 2 h
4. Wykonanie rekonstrukcji 3D na podstawie zadanych rzutów prostokątnych. 2h
5. Wymiarowanie rysunku technicznego. 2h
6. Sporządzenie rysunku wykonawczego. 2 h
7. Ćwiczenie kontrolne – sporządzenie rysunku wykonawczego modelu indywidualnego na podstawie przedstawionej bryły. Wykorzystanie narzędzi pomiarowych do odwzorowania i zwymiarowania obiektu. 2h
8. Wprowadzenie do systemów CAD, CAM i CAE. 2h
9. Podstawy środowiska wybranego programu wspomagania projektowania komputerowego. 2h
10. Szkice 2D w wybranym programie u wspomagania projektowania komputerowego. 2h
11. Tworzenie brył 3D w wybranym programie u wspomagania projektowania komputerowego. 2h
12. Tworzenie zespołów obiektów w wybranym programie u wspomagania projektowania komputerowego. 2h
13. Zapoznanie z elementami bibliotek w wybranym programie u wspomagania projektowania komputerowego. 2h
14. Sporządzenie rysunku wykonawczego w wybranym programie u wspomagania projektowania komputerowego. 2h
15. Ćwiczenie kontrolne – sporządzenie rysunku wykonawczego modelu indywidualnego na podstawie bryły. Wykorzystanie poznanych narzędzi wybranego programu wspomagania projektowania komputerowego. 2h

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia całego modułu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń projektowych. W kolejnych terminach poprawkowych uzyskana ocena końcowa z modułu będzie uwzględniała termin uzyskania zaliczenia. Uzyskana ocena z końcowa będzie mnożona przez współczynnik “w”, gdzie w=1 dla I terminu; w=0,9 dla II terminu; w=0,8 dla III terminu uzyskania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych (P) obliczane są następująco:
procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Ocena
końcowa (OK) obliczana jest jako:
OK = w P ,
gdzie w=1 dla I terminu; w=0,9 dla II terminu; w=0,8 dla III terminu uzyskania oceny pozytywnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jedna nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego (najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć). Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Babich M.:SolidWorks w praktyce, Gliwice : Helion, 2007.
Noga B.: Inventor. Podstawy projektowania, Gliwice : Helion.
Lewandowski T. — Rysunek techniczny dla mechaników, Warszawa, 2010, WSiP
Bajkowski J. — Podstawy zapisu konstrukcji, Warszawa, 2011, Oficyna Wydawnicza PW
Pikon A. — AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki, Gliwice, 2011, Helion
Noga B., Kosma Z., Parczewski J. — Inventor. Pierwsze kroki, Gliwice, 2009, Helion

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. „Ocena możliwości zastosowania lodu zawiesinowego do zasilania oziębiaczy powietrza”, Inżynieria I Aparatura Chemiczna, 3S, 2004r. (Ł. Mika, W. Zalewski).
2. „Systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach” autor jednego rozdziału w publikacji: Zasady audytu efektywności energetycznej budynków, podręcznik dla elektryków, Zeszyty Monotematyczne nr 40, 2012r., str. 30-43. (Ł. Mika)
3. „Pompy ciepła”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
4. „Podstawowe wiadomości o wentylacji”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
5. „Wentylacja pożarowa i systemy oddymiania”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
6. „Hałas w instalacjach wentylacyjnych”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
7. „Systemy klimatyzacji”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
8. „Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
9. “Adaptation of segmented elbow on the flow meter by using CFD tools” K. Panaś, T. SIWEK, K. SZTEKLER, W. KALAWA, J. Taler // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012135, s. 1–9.
10. “Numerical and experimental study of rotor blade models generated in rapid prototyping” / Bartosz Cudak, Krzysztof Nachyła, Wojciech KALAWA, Tomasz SIWEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2014. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) — ISBN10: 83-89772-82-5. — S. 5–14.
11. “Optimisation of the process of supplying air as a reagent and medium for the cooling system in a 5kW PEMFC stack” / Tomasz SIWEK, Magdalena DUDEK, Wojciech KALAWA, Andrzej RAŹNIAK, Piotr DUDEK // W: SEED 2017 : international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9.
12. “Visualization and research of gas-liquid two phase flow structures in cylindrical channel” / Sebastian STEFAŃSKI, Wojciech KALAWA, Kaja Mirek, Maciej Stępień // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01026, s. 1–10. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

Informacje dodatkowe:

Zostaną podane na pierwszych zajęciach (terminy konsultacji, wiedza nadobowiązkowa, konkursy przedmiotowe).