Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paliwa i środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-105-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Burmistrz Piotr (burmistr@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera treści dotyczące paliw i ich technologii racjonalnego wykorzystania z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko naturalne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna systematykę i terminologię dotyczącą paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz zarys procesów konwersji i wykorzystania paliw PSR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna zagrożenia przemysłu, w tym paliwowo - energetycznego na środowisko naturalne. PSR1A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać oceny jakości paliwa na podstawie jego charakterystyki oraz zaproponować optymalne technologie wykorzystania poszczególnych paliw PSR1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi ocenić oddziaływanie technologii paliwowych na środowisko naturalne. PSR1A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość roli zawodowej inzyniera i odpowiedzialności za realizacje zadan technologicznych z poszanowaniem srodowiska naturalnego PSR1A_K02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna systematykę i terminologię dotyczącą paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz zarys procesów konwersji i wykorzystania paliw + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagrożenia przemysłu, w tym paliwowo - energetycznego na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny jakości paliwa na podstawie jego charakterystyki oraz zaproponować optymalne technologie wykorzystania poszczególnych paliw + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić oddziaływanie technologii paliwowych na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli zawodowej inzyniera i odpowiedzialności za realizacje zadan technologicznych z poszanowaniem srodowiska naturalnego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Charakterystyka paliw.
2. Technologie, w których wykorzystywane są paliwa stałe, ciekłe i gazowe.
3. Oddziaływanie procesów pozyskiwania, przetwarzania, konwersji i wykorzystania paliw na środowisko naturalne.
4. Ograniczenie oddziaływania przemysłu, w tym sektora paliwowo-energetycznego na srodowisko.
5. Wybrane elementy chemii środowiska.
6. Znaczenie analityki środowiskowej i przemysłowej dla działań proekologicznych.
7. Paliwa i środowisko.
8. Opis kierunku kształcenia “Paliwa i środowisko”.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na wykładach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego pisanego na ostatnim wykładzie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego, które jest oceniane zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przy liczbie nieobecności przekraczających dwie, student musi je usprawiedliwić (z wyjątkiem dwóch) i odrobić poprzez przygotowanie krótkiego referatu na zadany przez prowadzącego temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

(1) J. G. Speight “The Chemistry and Technology of Coal” – CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

(1) P.Burmistrz – Technologia paliw: wyzwania i szanse : praca zbiorowa pod red. Piotra BURMISTRZA; Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016 (ISBN: 978-83-911589-8-2).
(2) J. Gołaś, A. Strugała “Mercury as a coal combustion pollutant”, Kraków, 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak