Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie publikacji i prezentacji multimedialnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-107-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kogut Krzysztof (kogut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji technicznej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia tekstów technicznych i tworzenia prezentacji multimedialnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia sprawozdań i raportów, - tworzenia i wygłaszania prezentacji multimedialnych zawierających skuteczną grafikę i filmy oraz zagadnienia ochrony własności intelektualnej. PSR1A_W06, PSR1A_W04, PSR1A_W03 Prezentacja
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia profesjonalnych opisów badań i eksperymentów - opracowania merytorycznego i graficznego wyników pomiarów - tworzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej procesów i eksperymentów PSR1A_W06, PSR1A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi komunikować się (informować, szkolić, aplikować) za pomocą tekstów technicznych i prezentacji multimedialnych z dowolną grupą odbiorców. Student potrafi pozyskiwać informacje z przeprowadzonych badań i z Internetu, przetwarzać je w celu dostosowania ich do potrzeb konkretnego odbiorcy dokumentu technicznego. PSR1A_U06, PSR1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi tworzyć logiczny ciąg informacji i dobierać środki graficzne (wykresy, schematy, rysunki) do typu opracowywanego dokumentu co pozwala w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby czytelnika i zwiększyć skuteczność tworzonego dokumentu. PSR1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia sprawozdań i raportów, - tworzenia i wygłaszania prezentacji multimedialnych zawierających skuteczną grafikę i filmy oraz zagadnienia ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia profesjonalnych opisów badań i eksperymentów - opracowania merytorycznego i graficznego wyników pomiarów - tworzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej procesów i eksperymentów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi komunikować się (informować, szkolić, aplikować) za pomocą tekstów technicznych i prezentacji multimedialnych z dowolną grupą odbiorców. Student potrafi pozyskiwać informacje z przeprowadzonych badań i z Internetu, przetwarzać je w celu dostosowania ich do potrzeb konkretnego odbiorcy dokumentu technicznego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi tworzyć logiczny ciąg informacji i dobierać środki graficzne (wykresy, schematy, rysunki) do typu opracowywanego dokumentu co pozwala w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby czytelnika i zwiększyć skuteczność tworzonego dokumentu. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Na zajęciach seminaryjnych (pracownia komputerowa) zostaną w sposób praktyczny zrealizowane następujące zagadnienia:

 1. Sztuka komunikacji technicznej,
 2. Techniki kształtowania informacji, logika komunikatu,
 3. Struktura i prezentacji multimedialnej, typy prezentacji,
 4. Struktura i dokumentu technicznego, typy dokumentów technicznych,
 5. Zasady edytorskiego opracowania tekstu,
 6. Praca z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym,
 7. Wizualizacja informacji – grafika w prezentacji i dokumencie technicznym,
 8. Fotografia dokumentacyjna, technika, zasady kompozycji, retusz zdjęć,
 9. Tworzenie grafiki wektorowej – schematy, cykle,
 10. Podstawy tworzenia dokumentacji filmowej, montaż nieliniowy, dźwięk w filmie, formaty plików i ich konwersja, kompatybilność multimediów,
 11. Animacja: podstawy technologii: flash, możliwości grafiki 3D, infografika,
 12. Korekta dokumentu, check lista dokumentu,
 13. Podstawy wygłaszania prezentacji,
 14. Podstawowe błędy dokumentów technicznych i prezentacji multimedialnych,
 15. Aspekty prawne tworzenia wybranych dokumentów technicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć seminaryjnych.
Udział w zajęciach, dwie prace zaliczeniowe – prezentacja multimedialna i dokument techniczny.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Końcowa ocena z przedmiotu jest obliczana wg następującego wzoru:

OK=0,3×PPM + 0,2×WPM + 0,5×DT

gdzie: PPM to ocena z przygotowania zaliczeniowej prezentacji multimedialnej,
WPM to ocena z wygłoszenia zaliczeniowej prezentacji multimedialnej,
DT to ocena z przygotowania zaliczeniowego dokumentu technicznego (opis procesu).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualnie omawiany z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań dotyczących sekwencyjności modułu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Eco U.: Jak napisać procę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2007.
 2. Technical Writing: http://www.docsymmetry.com/
 3. Online Technical Writing: http://www.prismnet.com/~hcexres/textbook/
 4. Żurek E.: Sztuka prezentacji, Poltext, 2006
 5. Dryden G., Vos J.: Rewolucja w nauczaniu, Moderski i s-ka, 1999
 6. Gerald J. Alred, Charles T. Brusaw, Walter E. Oliu, Hand Book of technical Writing, St. Martin's Press, 2006
 7. Robson C.: How to do a research project. A guide for undergraduate students. Wiley-Blackwell Publishing, 2007.
 8. Northey M., Mckibbin J.: Making sense. A student’s guide to research and writing. Oxford University Press, 2007.
 9. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania prac naukowych: publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster. Uniwersytet jagielloński, 1992
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tworzenie dokumentów technicznych:
1. Jerzy Górecki, Piotr Burmistrz, Marlena Trzaskowska, Barbara Sołtys, Janusz Gołaś, Method development and validation for total mercury determination in coke oven gas combining a trap sampling method with CVAAS detection, Talanta, Volume 188, 1 October 2018, Pages 293-298.
2. Jerzy Gorecki, Anna Okonska, The construction and testing of the portable Hg2+ ultrasonic calibrator for the control of mercury speciation systems, Talanta, Volume 147, 15 January 2016, Pages 28-34.
3. Jerzy Górecki, Semi-automatic system for methylmercury determination in biological samples, Measurement, Volume 117, March 2018, Pages 419-428.
Prezentacje multimedialne
1. Mobilny system do specjacji rtęci w spalinach — [Mobile system for speciation of mercury in flue gases] / Jerzy GÓRECKI, Anna OKOŃSKA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: IX Polska konferencja chemii analitycznej
2. Ocena skażenia rzeki Ebro (Hiszpania) rtęcią pochodzenia antropogenicznego – badania w ramach europejskiego projektu AquaTerra — [The assessment of the total mercury contamination of the Ebro River (Spain) – the studies within the EU Integrated Project “AquaTerra”] / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Janusz GOŁAŚ // W: Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007
3. Laboratory stand for generating the flue gas stream, oxidizing and speciation of mercury / Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Anna OKOŃSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25–29 August 2013

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych