Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy fizyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-108-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gajda Paweł (pgajda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu fizyki oraz umiejętnością jej wykorzystania do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki PSR1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zasady rozwiązywania problemów inżynierskich przy zastosowaniu posiadanej wiedzy PSR1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi rozwiązać problem inżynierski przy zastosowaniu posiadanej wiedzy fizycznej oraz potrafi przedstawić i przedyskutować rozwiązanie PSR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy oraz dzielenia się nią z innymi PSR1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki - - - - + - - - - - -
M_W002 Student zna zasady rozwiązywania problemów inżynierskich przy zastosowaniu posiadanej wiedzy - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązać problem inżynierski przy zastosowaniu posiadanej wiedzy fizycznej oraz potrafi przedstawić i przedyskutować rozwiązanie - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy oraz dzielenia się nią z innymi - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Tematy zajęć:

Wielkości skalarne i wektorowe, operacje na wektorach.
Statyka.
Ruch, równanie ruchu.
Zasady dynamiki, układ inercjalny i nieinercjalny.
Praca, moc i energia.
Rzut poziomy i ukośny.
Równia pochyła.
Zasada zachowania energii, zasada zachowania pędu.
Ruch obrotowy, dynamika bryły sztywnej.
Grawitacja, praca w polu grawitacyjnym.
Ciśnienie, hydrostatyka.
Ruch płynów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwiów. W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia, z każdego będzie można otrzymać po 10 punktów. Dodatkowe punkty (max 5) będzie można otrzymać za aktywność na zajęciach.
Na końcu semestru odbędzie się dodatkowe kolokwium poprawkowe dla osób, które nie otrzymały zaliczenia wcześniej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana na podstawie sumarycznej liczby punktów:
11-12 pkt. – 3.0
13-14 pkt. – 3.5
15-16 pkt. – 4.0
17-18 pkt. – 4.5
19-25 pkt. – 5.0

Ocena końcowa z konwersatorium jest ocena końcową z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach w ciągu semestru. Student ma wtedy obowiązek samodzielnego nadrobienia materiału

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych. Przedmiot ma na celu między innymi wyrównanie różnic we wstępnej wiedzy studentów z zakresu fizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Książki:
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Podstawy fizyki”, Wydawnictwo Naukowe PWN (tomy 1-3)

Materiały dostępne w internecie:
Otwarte zasoby edukacyjne AGH
Z. Kąkol, “Fizyka”
https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=99

Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/

Wykłady online – Walter Lewin (Massachusetts Institute of Technology) – w języku angielskim
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyQSN7X0ro203puVhQsmCj9qhlFQ-As8e

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Assessment of the control rods shadow effect in the VENUS-F core / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA, Paweł GAJDA, Jerzy JANCZYSZYN // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Abstr.

2. Correction methods for pulsed neutron source reactivity measurement in accelerator driven systems / Paweł GAJDA, Jerzy JANCZYSZYN, Władysław POHORECKI // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 287–293. — Bibliogr. s. 293, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak