Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy matematyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-110-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wójcik Marta (mwojcik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot jest rodzajem repetytorium z matematyki ze szkoły ponadgimnazjalnej (średniej). Uzupełnienie wiadomości zostaje ugruntowane poprzez rozwiązywanie dużej liczby zadań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z matematyki niezbędne na kierunkowych zajęciach PSR1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia niezbędne przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich PSR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi pracować samodzielnie, angażuje się w dyskusję w grupie podczas rozwiązywania zadań PSR1A_U08, PSR1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu matematyki podstawowej PSR1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z matematyki niezbędne na kierunkowych zajęciach - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia niezbędne przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować samodzielnie, angażuje się w dyskusję w grupie podczas rozwiązywania zadań - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu matematyki podstawowej - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

Działania na zbiorach, liczby rzeczywiste, równania i nierówności, wartość bezwzględna, ciąg arytmetyczny i geometryczny, granice ciągu.
Funkcje elementarne: dziedzina, ciągłość, granica, proporcjonalność, symetryczność. Funkcja odwrotna, wymierna, potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna i trygonometryczna.
Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Zajęcia są połączeniem wykładów z ćwiczeniami tablicowymi. Przypomnienie i uzupełnienie podstawowych zagadnień. Mobilizacja uczestników zajęć do czynnego udziału poprzez wspólne rozwiązywanie zadań celem ugruntowania partii materiału zaprezentowanego przez prowadzącego zajęcia
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student uczestniczy aktywnie w zajęciach poprzez rozwiązywanie zadań na tablicy, bierze udział w dyskusji podczas ich rozwiązywania (jest to punktowana aktywność na zajęciach). Na koniec kursu pisze kartkówkę zaliczeniową z przerobionego materiału. Student ma prawo do dwukrotnego poprawkowego pisania kartkówki.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Na stronie przedmiotu w bazie UPeL zamieszczane są przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania. Studenci przy tablicy rozwiązują zadania problemowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen z:
K – kartkówki, A – aktywności
liczoną według wzoru:

OK = 0,75*K + 0,25*A

Ocena ta wynosi:
5.0 dla OK = 4,76 ÷ 5,00
4,5 dla OK = 4,26 ÷ 4,75
4,0 dla OK = 3,76 ÷ 4,25
3,5 dla OK = 3,26 ÷ 3,75
3,0 dla OK = 3,00 ÷ 3,25

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności na 1\2 zajęć nie ma możliwości uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.Leksiński, B.Macukow, W.Żakowski – „Matematyka dla maturzystów, definicje, twierdzenia, wzory, przykłady”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1994
2. W.Leksiński, B.Macukow, W.Żakowski – „Matematyka dla maturzystów, zadania”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1994
3. T.Łapińska-Lizut, J.Lizut – „Zbiór zadań z matematyki dla liceum”, Wydawnictwo Eremis, Warszawa 2002
4. T.Karolak – „Repetytorium z matematyki” – Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2004
5. Dostępne repetytoria różnych wydawnictw.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. Wójcik – „Zastosowanie modeli sorpcyjnych do analizy właściwości powierzchniowych węgli kamiennych” – rozprawa doktorska, AGH Kraków 1999

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu przez pierwszą połowę semestru.