Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy chemii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-121-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyssa Justyna (jpyssa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje terminologię, pojęcia i prawa chemii, budowę atomów/cząsteczek, ich klasyfikację, reakcje oraz właściwości, a także prowadzi obliczenia chemiczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii, a w szczególności: - pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych - ma wiedzę z zakresu podstawowych obliczeń w chemii. Poznał elementy współczesnej teorii budowy atomów (ich konfiguracje elektronowe i związek układu okresowego z właściwościami chemicznymi pierwiastków) oraz cząsteczek (wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe i ogólne właściwości najważniejszych grup związków chemicznych), PSR1A_W06, PSR1A_W01, PSR1A_K01, PSR1A_U08, PSR1A_U07, PSR1A_K02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie samodzielnie rozwiązywać podstawowe problemy związane z obliczeniami inżynierskimi. PSR1A_U02, PSR1A_U08, PSR1A_U07, PSR1A_U01, PSR1A_U04 Odpowiedź ustna
M_U002 Student potrafi wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi, potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, a także czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne i posługiwać się poprawną terminologią. PSR1A_U08, PSR1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym zadania rachunkowe. PSR1A_K01, PSR1A_K02 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii, a w szczególności: - pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych - ma wiedzę z zakresu podstawowych obliczeń w chemii. Poznał elementy współczesnej teorii budowy atomów (ich konfiguracje elektronowe i związek układu okresowego z właściwościami chemicznymi pierwiastków) oraz cząsteczek (wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe i ogólne właściwości najważniejszych grup związków chemicznych), - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie samodzielnie rozwiązywać podstawowe problemy związane z obliczeniami inżynierskimi. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi, potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, a także czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne i posługiwać się poprawną terminologią. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym zadania rachunkowe. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
 1. Stechiometria i układanie równań chemicznych

  Student potrafi obliczyć skład procentowy i wagowy związku na podstawie wzoru cząsteczkowego.
  Student potrafi układać równania reakcji chemicznych przebiegających bez zmiany stopnia utleniania reagujących pierwiastków i jonów.

 2. Typy reakcji

  Student potrafi znając masę przereagowanego substratu obliczyć masy wytworzonych produktów.
  Student potrafi znając masę otrzymanego produktu określić ilość zużytych substratów. Student znając prawo zachowania masy, prawo stosunków stałych (prawo niezmienności składu związków chemicznych), prawo stosunków wielokrotnych oraz prawo stosunków objętościowych Guy-Lussaca potrafi wykonać obliczenia stechiometryczne reakcji chemicznych.

 3. Prawa stanu gazowego

  Student zna zależności objętości gazu od ciśnienia, zależności objętości i ciśnienia od temperatury.
  Student zna prawo Avogadra.
  Student zna równanie stanu gazu doskonałego i równanie van der Waalsa, potrafi wykonywać obliczenia dla gazów doskonałych.
  Student zna prawo Daltona i potrafi wykonywać obliczenia związane z mieszaninami gazowymi.

 4. Stężenia roztworów

  Student zna definicje stężenia molowego, procentowego oraz potrafi wykonać obliczenia dotyczące ilościowego określenia składu roztworów.
  Student potrafi przeliczać wzajemnie stężenia.
  Student potrafi wykonywać obliczenia dotyczące sporządzania roztworów (rozcieńczanie roztworów, zwiększanie stężenia roztworu przez odparowanie rozpuszczalnika. zwiększanie stężenia roztworu przez dodanie składnika stanowiącego substancję rozpuszczoną oraz mieszanie roztworów o różnych stężeniach).

 5. Redox – zapisywanie reakcji

  Student wie na czym polega proces utleniania i redukcji.
  Student potrafi układać i uzgadniać reakcje utleniania i redukcji.

 6. Stała i stopień dysocjacji elektrolitów

  Student zna prawo rozcieńczeń Ostwalda, posługuje się definicjami stopnia oraz stałej dysocjacji.
  Student wykonuje obliczenia z zakresu dysocjacji kwasów i zasad.

 7. Iloczyn rozpuszczalności, hydroliza

  Student zna definicje iloczynu rozpuszczalności i hydrolizy i pH.
  Student potrafi samodzielnie wykonać obliczenia związane z iloczynem rozpuszczalności soli oraz wykładnikiem wodorowym pH.
  Student potrafi samodzielnie wykonać obliczenia związane z hydrolizą soli (stała i stopień hydrolizy).

 8. Obliczenia z termochemii

  Student zna podstawowe prawa termochemii, pierwszą i drugą zasadą termodynamiki.
  Student potrafi wykonać obliczenia związane z ciepłem reakcji chemicznych (równania termochemiczne).

 9. Ogniwa galwaniczne. Potencjał elektrody. Siła elektromotoryczna ogniwa

  Student zna definicje ogniwa galwanicznego, potencjału elektrody oraz siły elektromotorycznej ogniwa.
  Student potrafi obliczyć potencjał elektrody, SEM ogniwa oraz ułożyć równania reakcji zachodzących w ogniwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie:
minimum połowy sumy punktów z wszystkich kartkówek oraz minimum 2 pozytywnych ocen z odpowiedzi ustnych na ćwiczeniach.

Zgodnie z Regulaminem studiów obecność studenta na konwersatoriach jest obowiązkowa. Istnieje możliwość odrobienia zajęć na innych grupach ćwiczeniowych. Nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim na następnych zajęciach.

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może nie zaliczyć zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zgodnie z Regulaminem studiów obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z konwersatorium obliczana jest następująco:
procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Istnieje możliwość odrobienia zajęć na innych grupach ćwiczeniowych. Nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Loretta Jones, Peter Atkins, 2007 – Chemia ogólna – cząsteczki, materia, reakcje chemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta, 2013 – Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Spółka z o.o., Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pyssa J., 2004 — Powstawanie tlenków siarki, węgla i azotu w procesie spalania węgla. [W:] Paliwa i energia XXI wieku/kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.]; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków. s. 345–351.
Pyssa J., 2006 — Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków. Tom 22. Zeszyt 2, s. 15–26.
Pyssa J., Milewska-Duda J., 2014 — Zastosowanie biotechnologii w procesach oczyszczania ścieków. [W:] Paliwa i energia XXI wieku. red. Grzegorz S. Jodłowski; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. s. 323–336.

Informacje dodatkowe:

Brak