Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-205-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mika Łukasz (lmika@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych i projektowania fragmentów maszyn oraz urządzań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy konstrukcji i zasady doboru części maszyn i urządzeń. Posiada podstawową wiedzę o materiałach i sposobach ich przetwarzania. PSR1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na elementy maszyn uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne PSR1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobrać możliwy do zastosowania w danym urządzeniu materiał oraz sposób połączenia z innymi materiałami PSR1A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych PSR1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy konstrukcji i zasady doboru części maszyn i urządzeń. Posiada podstawową wiedzę o materiałach i sposobach ich przetwarzania. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na elementy maszyn uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać możliwy do zastosowania w danym urządzeniu materiał oraz sposób połączenia z innymi materiałami + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych i zmiennych.
Metody wytwarzania elementów maszyn i urządzeń. Techniki wytwarzania przyrostowego.
Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn.
Połączenia nitowe. Połączenia spójnościowe. Połączenia gwintowe.
Połączenia kołkowe i sworzniowe. Połączenia wpustowe.Połączenia odkształceniowe.
Połączenia wieloboczne.
Wały i osie.
Łożyska toczne. Uszczelnienia węzłów łożyskowych Łożyska ślizgowe.
Sprzęgła. Hamulce.
Przekładnie mechaniczne. Przekładnie pasowe. Przekładnie łańcuchowe.
Zębate przekładnie walcowe i stożkowe. Przekładnie ślimakowe.
Podstawy metody DFMA (Design For Manufacturing and Assembly).

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Wały i osie – obliczenia wytrzymałościowe, zarys teoretyczny i rzeczywisty
Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji spawanych
Tolerancje i pasowania, łańcuchy wymiarowe, zamienność wymiarowa. Połączenia
wciskowe
Obliczenia połączeń kształtowych elementów maszyn. Warunek na naciski powierzchniowe
Obliczenia wybranych połączeń śrubowych/ Układy wstępnie napięte
Obliczenia i dobór sprężyn

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia całego modułu wymagane jest zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń audytoryjnych. W kolejnych terminach poprawkowych uzyskana ocena końcowa z modułu będzie uwzględniała termin uzyskania zaliczenia z danej formy zajęć. Uzyskana ocena z poszczególnej formy zajęć będzie mnożona przez współczynnik “w”, gdzie w=1 dla I terminu; w=0,9 dla II terminu; w=0,8 dla III terminu uzyskania oceny pozytywnej.
Zaliczenie wykładu = zaliczenie kolokwium końcowego.
Zaliczenia poprawkowe przeprowadzane są zgodnie z regulaminem studiów.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych = obowiązkowy udział w zajęciach + zaliczenie na pozytywną ocenę (min. 3,0) każdego kolokwium podsumowującego dany dział. Zaliczenia poprawkowe przeprowadzane są zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa na zajęciach
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z zaliczenia wykładu (W) i ćwiczeń audytoryjnych (Cw) obliczane są następująco:
procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Ocena
końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,3 w W + 0,7 w Cw ,
gdzie w=1 dla I terminu; w=0,9 dla II terminu; w=0,8 dla III terminu uzyskania oceny pozytywnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jedna nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego (najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć). Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z zajęć projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowej wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej i zapisu konstrukcji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osinski Z. (red) — Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, 1999, PWN
Knosala R., Gwiazda A., Baier A., Gendarz P.: Podstawy konstrukcji maszyn – przykłady obliczeniowe
WNT Warszawa 2018
Dietrich M. (red) — Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, 1995, WNT
Skoc A., Spałek J., Markusik S. — Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, 2008, WNT
Rys J., Skrzyszowski Z. — Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadan. Cz. I i II, Kraków, 2001 i 2003, Wyd. PK
Mazanek E. (red) — Przykłady obliczen z PKM, Warszawa, 2005, WNT
Horwat W., Bartoszewicz J.: Podstawy konstrukcji maszyn dla elektryków. WNT Warszawa 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. „Ocena możliwości zastosowania lodu zawiesinowego do zasilania oziębiaczy powietrza”, Inżynieria I Aparatura Chemiczna, 3S, 2004r. (Ł. Mika, W. Zalewski).
2. „Systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach” autor jednego rozdziału w publikacji: Zasady audytu efektywności energetycznej budynków, podręcznik dla elektryków, Zeszyty Monotematyczne nr 40, 2012r., str. 30-43. (Ł. Mika)
3. „Pompy ciepła”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
4. „Podstawowe wiadomości o wentylacji”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
5. „Wentylacja pożarowa i systemy oddymiania”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
6. „Hałas w instalacjach wentylacyjnych”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
7. „Systemy klimatyzacji”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
8. „Oczyszczanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
9. „Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji”, autor rozdziału w „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, monografia, wyd. CSZIOSJ Kraków 2009r. (Ł. Mika)
10. Influence of post-curing conditions on processing characteristics of epoxy components – Wpływ warunków utwardzania na charakterystykę wytwarzania produktów żywicznych / Tomasz Nowak , Robert Sekuła, Piotr Saj, Krzysztof Kasza, Helmuth Leskosek, Oliver Claus / Advances in Polymer Technology, vol.25, No.1, 51- 62, 2006
11. A corrosion resistant polymer bearing – Odporne na korozję łożysko polimerowe / Renata Porębska, Artur Siwek, D. Bednarowski, R. Sekuła, European // Materials Research Society Fall Meeting, EMRS 2017, Warszawa
12. Novel material concepts and processing methods for electrical insulation – Nowoczesne koncepcje materiałowe i procesowe w wytwarzaniu izolacji elektrycznej / Robert Sekuła // IEEE Xplore, 2017

Informacje dodatkowe:

Zostaną podane na pierwszych zajęciach (terminy konsultacji, wiedza nadobowiązkowa, konkursy przedmiotowe).