Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-306-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące składu chemicznego powietrza, wód i gleb. Obiegu pierwiastków w przyrodzie. Emisji zanieczyszczeń antropogenicznych i naturalnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z chemii środowiska PSR1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu emisji zanieczyszczeń antropogenicznych i przemian zachodzących z ich udziałem w środowisku. PSR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić doświadczenia z zakresu analizy podstawowych składników i zanieczyszczeń różnych próbek środowiskowych PSR1A_U03, PSR1A_U02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie pracować w grupie, rozumie potrzebę rozwoju swojej wiedzy i umiejętności prowadzenia doświadczeń laboratoryjnych z podziałem na role. PSR1A_K01, PSR1A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z chemii środowiska + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu emisji zanieczyszczeń antropogenicznych i przemian zachodzących z ich udziałem w środowisku. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić doświadczenia z zakresu analizy podstawowych składników i zanieczyszczeń różnych próbek środowiskowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie pracować w grupie, rozumie potrzebę rozwoju swojej wiedzy i umiejętności prowadzenia doświadczeń laboratoryjnych z podziałem na role. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Omówienie chemii litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery. Substancje pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Zanieczyszczenia antropogeniczne. Ksenobiotyki. Przemiany i transport zanieczyszczeń antropogenicznych zachodzące w środowisku. Emisja zanieczyszczeń do środowiska – źródła. Zanieczyszczenia pierwotne i wtórne. Nowo identyfikowane zanieczyszczenia. Rola i obieg wody w środowisku. Obieg azotu i fosforu.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują doświadczenia z zakresu pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Studenci zapoznają się z analizą podstawowych składników i zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (L): procent punktów uzyskanych za kolokwia i sprawozdania przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.
Ocena z wykładu (W): procent punktów uzyskanych za kolokwium zaliczeniowe przeliczana jest na ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (L): procent punktów uzyskanych za kolokwia i sprawozdania przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.
Ocena z wykładu (W): procent punktów uzyskanych za kolokwium zaliczeniowe przeliczana jest na ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako:
OK = 0,6 • L + 0,4 • W

Zgodnie z regulaminem studiów AGH, studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia.
Uzyskana pozytywna ocena zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (L), bez
względu na termin, w którym została uzyskana, jest wstawiana do wzoru na obliczenie OK.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowy kurs z chemii ogólnej i organicznej realizowany na kierunku studiów “Paliwa i środowisko” lub równoważny na innym Wydziale AGH lub innej szkoły wyższej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chemia środowiska – Jeremi Naumczyk
Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska
Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska
Chemia środowiska – O’Neill Peter

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

L. Samek, Z. Stęgowski, K. Styszko, L. Furman, J. Fiedor, Seasonal contribution of assessed sources to submicron and fine particulate matter in a Central European urban area, Environmental Pollution, 2018 vol. 241, s. 406–411.
K. Styszko, J. Szczurowski, N. Czuma, D. Makowska, M. Kistler, Ł. Uruski, Adsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash, International Journal of Environmental Science and Technology 2018 vol. 15 iss. 3, s. 493–506.
K. Styszko, M. Jaszczur, J. Teneta, Q.Hassan, P. Burzyńska, E. Marcinek, N. Łopian, L. Samek, An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules, Environmental Science and Pollution Research, 2018, DOI: 10.1007/s11356-018-1847-z.

Informacje dodatkowe:

brak