Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia węglowodorów II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-402-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje zagadnienia z chemii organicznej dotyczące budowy, właściwości fizycznych, chemicznych i zastosowania pochodnych węglowodorów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe operacje, procesy i metody analizy węglowodorów i ich pochodnych PSR1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 dysponuje wiedzą w zakresie podstaw chemii organicznej, obejmującym zarówno węglowodory, jak i ich pochodne, a w szczególności zna:- kryteria klasyfikacji związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa PSR1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przewidywać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych na podstawie ich struktury molekularnej, w szczególności grupy funkcyjnej, wiązań chemicznych i efektów przesunięć elektronowych PSR1A_U02 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych. PSR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe operacje, procesy i metody analizy węglowodorów i ich pochodnych + + - - - - - - - - -
M_W002 dysponuje wiedzą w zakresie podstaw chemii organicznej, obejmującym zarówno węglowodory, jak i ich pochodne, a w szczególności zna:- kryteria klasyfikacji związków organicznych wraz z zasadami nazewnictwa + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przewidywać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych na podstawie ich struktury molekularnej, w szczególności grupy funkcyjnej, wiązań chemicznych i efektów przesunięć elektronowych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 138 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Klasyfikacja pochodnych węglowodorów. Grupy funkcyjne. Zasady nazewnictwa.
2.Halogenopochodne węglowodorów. Kryteria podziału halogenków organicznych. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Reaktywność i rzędowość. Zastosowanie.
3.Alkohole i fenole. Kryteria podziału i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Identyfikacja rzędowości alkoholi. Zastosowanie.
4.Etery. Klasyfikacja i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Zastosowanie.
5.Aldehydy i ketony. Klasyfikacja i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Zastosowanie.
6.Kwasy karboksylowe. Klasyfikacja i nomenklatura. Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne – reakcje charakterystyczne. Zastosowanie.
7.Acylowe pochodne kwasów karboksylowych i ich zastosowanie. Halogenki kwasowe. Estry organiczne. Amidy kwasowe. Bezwodniki kwasowe.
8.Związki organiczne zawierające w swoim składzie azot. Klasyfikacja. Nomenklatura. Znaczenie.
9.Związki organiczne zawierające w swoim składzie siarkę. Klasyfikacja. Nomenklatura. Znaczenie.
10.Związki heterocykliczne i metaloorganiczne. Struktura, właściwości i znaczenie w technologii.
11.Biozwiązki organiczne. Białka. Cukry. Lipidy. Znaczenie w biotechnologii.
12.Naturalne produkty pochodzenia organicznego jako surowce dla przemysłu paliwowego i energetyki – węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

1.Zadania tekstowe oraz projektowanie schematów reakcji z zakresu otrzymywania i identyfikacji wybranych związków organicznych z uwzględnieniem typów i mechanizmów reakcji organicznych:
a.Halogenopochodne węglowodorów
b.Alkohole
c.Aldehydy i ketony
d.Etery
e.Kwasy karboksylowe
f.Pochodne kwasów karboksylowych
2.Wyznaczanie empirycznego wzoru cząsteczkowego związków organicznych i określanie wzoru strukturalnego na podstawie danych z jakościowej i ilościowej analizy elementarnej oraz analizy grup funkcyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ćwiczeniach audytoryjnych dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Aby uzyskać zaliczenie należy z 3 kartkówek uzyskać minumum 15 pkt. na 30 pkt. możliwych do uzyskania oraz uzyskać dwie pozytywne oceny z odpowiedzi ustnych.
Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe. Termin poprawkowy z ćwiczeń audytoryjnych obejmuje kolokwium z całości materiału, a ocena zależy od procentowego udziału uzyskanych punktów zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Przedstawiane na wykładzie zagadnienia są wyjaśniane w trakcie dyskusji
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zagadnienia z wykładów stanowią podstawę do dyskutowania zadanych przez prowadzącego tematów
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych [CW] oraz z egzaminu [E] obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu [E]
i z ćwiczeń audytoryjnych [CW]:
OK = 0,6·w·E + 0,4·w·CW
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Ocena ta wynosi:
5.0 dla OK = 4,76 ÷ 5,00
4,5 dla OK = 4,26 ÷ 4,75
4,0 dla OK = 3,76 ÷ 4,25
3,5 dla OK = 3,26 ÷ 3,75
3,0 dla OK = 3,00 ÷ 3,25

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza sie maksymalnie 2 nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych. Większa liczba nieobecności wymaga odrobienia. Odrobienie zajęć polega, jeżeli istnieje taka możliwość, na odbyciu zajęć z tego samego zakresu materiału z inną grupą ćwiczeniową.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. McMurry: „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2005, 2007, 2009
2. R. Morrison, R. Boyd: „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2009
3. P. Mastalerz: „Chemia organiczna”, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000
4. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna”, WNT, Warszawa 2005
5. H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart: “Chemia organiczna”, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
6. M. Łuczyński, J. Wilamowski, M. Góra, B. Kozik, L. Smoczyński: „Podstawy chemii organicznej”, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007
7. A. Vogel: „Preparatyka organiczna”, PWN, Warszawa 2006
8. B. Bochwic: „Preparatyka organiczna”, PWN, Warszawa 1975
9. P. Kowalski (red.):”Laboratorium chemii organicznej, techniki pracy i przepisy BHP”, WNT Warszawa 2004
10. S. McMurry: „Chemia organiczna: rozwiązywanie problemów”, PWN Warszawa 2005
11. R. Morrison, R. Boyd: „Chemia organiczna: rozwiązywanie problemów”, PWN Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

“Comparative analysis of sorption of small molecule hydrocarbons and polar substances in polish hard coals” G. Jodłowski, M. Wójcik, Adsorption : Journal of the International Adsorption Society, 2013 vol. 19 iss. 2–4, s. 813–819.
“Energetyka procesu sorpcji węglowodorów na próbkach węgli kamiennych”, G. S. Jodłowski, M. Wójcik, A. Orzechowska-Zięba, Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], 2014. — S. 44
“Energy aspects of arene domain presence in the coal structure under the sorption process”, M. Ziółkowska, G. S. Jodłowski, Litteris et Artibus [Dokument elektroniczny] :5th international youth science forum : November 26–28, 2015, Lviv, Ukraine : proceedings Lviv Polytechnic Publishing House, cop. 2015. S. 308–311.

Informacje dodatkowe:

Brak