Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizykochemia paliw
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-404-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu paliw ciekłych. Przedmiot ma charakter poznawczo-praktyczny, gdzie studenci zapoznają się z pojęciem ropy naftowej i jej przeróbką, a następnie na zajęciach laboratoryjnych dokonują charakteryzacji ropy naftowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, procesy jednostkowe, technologie przetwarzania/wytwarzania ciekłych surowców energetycznych oraz metody badania ich właściwości fizykochemicznych i użytkowych. PSR1A_W06, PSR1A_W03 Egzamin,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu:podstawowych wiadomości o ropie naftowej PSR1A_W02 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przewidywać na podstawie właściwości ropy naftowej warianty jej przeróbki w zakładach rafineryjnychwskazać produkty z destylacji ropy naftowej przeznaczone do wytwarzania handlowych produktów rozróżniać najbardziej istotne parametry procesów zachowawczych oraz destrukcyjnychczytać ze zrozumieniem teksty z zakresu technologii przeróbki ropy, stosować terminologię i zwyczajowe zasady nazewnictwa związków organicznych obecnych w ropie i jej produktach PSR1A_U03, PSR1A_U05, PSR1A_U01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji, wskazać możliwe zastosowania i kierunki przeróbki ropy naftowej PSR1A_U03, PSR1A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. Angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty PSR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, procesy jednostkowe, technologie przetwarzania/wytwarzania ciekłych surowców energetycznych oraz metody badania ich właściwości fizykochemicznych i użytkowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu:podstawowych wiadomości o ropie naftowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przewidywać na podstawie właściwości ropy naftowej warianty jej przeróbki w zakładach rafineryjnychwskazać produkty z destylacji ropy naftowej przeznaczone do wytwarzania handlowych produktów rozróżniać najbardziej istotne parametry procesów zachowawczych oraz destrukcyjnychczytać ze zrozumieniem teksty z zakresu technologii przeróbki ropy, stosować terminologię i zwyczajowe zasady nazewnictwa związków organicznych obecnych w ropie i jej produktach + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji, wskazać możliwe zastosowania i kierunki przeróbki ropy naftowej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. Angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe wiadomości o ropie naftowej. Klasyfikacje rop naftowych. Główne produkty rafineryjne. Warianty przeróbki ropy naftowej. Przygotowanie ropy naftowej do przeróbki-odsalanie. Destylacja i rektyfikacja ropy. Destylacja atmosferyczna i próżniowa. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa i odparafinowanie. Kraking termiczny, piroliza, koksowanie. Kraking katalityczny. Hydrokraking i jego rodzaje. Reforming katalityczny. Izomeryzacja. Polimeryzacja. Alkilacja. Produkcja asfaltu. Procesy wytwarzania olejów smarowych, parafin oraz środków smarnych. Biopaliwa: biogaz, bioetanol, biodiesel.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Emulsje olejowo-wodne: oznaczenie zawartości olejów w odpadowych wodach rafineryjnych (w emulsjach typu O/W). Odparafinowanie frakcji naftowych: oznaczanie zawartości stałych parafin we frakcjach naftowych drogą adduktywnej krystalizacji. Substancje asfaltenowo-żywiczne: zapoznanie się z metodyką odasfaltowania frakcji naftowych metodą ekstrakcji rozpuszczalnikami selektywnymi, oznaczenie zawartości substancji asfaltenowo-żywicznych we frakcjach naftowych. Kraking termiczny: określenie zmian zawartości węglowodorów C1-C2 w gazie pokrakingowym w funkcji temperatury oraz określenie ilości frakcji destylujących. Destylacja paliw naftowych: określenie składu frakcyjnego produktów naftowych oraz wyznaczenie zależności pomiędzy wydajnością destylatu a temperaturą destylacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych które uprawniają do zdawania egzaminu. Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu przedstawione i przekazane zostaną na pierwszych, obowiązkowych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (L) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,60·w·E + 0,40·w·L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwioną nieobecność można odrobić na zajęciach w innej grupie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej i fizycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Grzywa, J. Molenda: Technologia podstawowych syntez organicznych, WNT Warszawa 1996.
2. Handbook of petroleum petrochemicals production processes”, (ed. R. A. Myers) McGRAWHILL, New York 2005.
3. A. Podniało, Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, WNT Warszawa 2002.
4. Ropa naftowa-właściwości-przetwarzanie-produkty, praca zbiorowa pod redakcją J. Surygały, WNT Warszawa 2006.
5. J. Magiera, Rafinacja olejów przepracowanych, WNT Warszawa 2006.
6. Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze, praca zbiorowa pod redakcją J. Surygały, OWPW Wrocław 2001.
7. Cz. Kajdas, Chemia i fizykochemia ropy naftowej, WN-T Warszawa 1979

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adsorpcja SO2 na węglu aktywnym z pirolizy zużytych opon samochodowych — Adsorption of sulfur(IV) oxide on activated carbon from pyrolysis of waste tires / Paweł BARAN, Mateusz KRZAK, Katarzyna ZARĘBSKA, Jakub SZCZUROWSKI, Wiesław A. ŻMUDA // Przemysł Chemiczny ; I 2016 t. 95 nr 6, s. 1164–1166.

Carbonation of high-calcium fly ashes and its potential for carbon dioxide removal in coal fired power plants / Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Kwon Rausis, Nikolaos Koukouzas, Katarzyna ZARĘBSKA // Journal of Cleaner Production ; 2018 vol. 202, s. 1026–1034.

CO2 adsorption properties of char produced from brown coal impregnated with alcohol amine solutions / Paweł BARAN, Katarzyan ZARĘBSKA, Natalia CZUMA // Environmental Monitoring and Assessment ; 2016 vol. 188 iss. 7 art. no. 416, s. 1–11.

Informacje dodatkowe:

Brak