Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ropy naftowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-502-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lewandowski Marek (lewandowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia technologii ropy naftowej uwzględniającej procesy fizyczne – destylacja (DRW) -atmosferyczna i próżniowa, przygotowania ropy do przerobu -odsalanie, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, odparafinowanie, odasfaltowanie propanem, blending. Procesy termiczne – visbreaking, delayed coking, flexicoking oraz katalityczne – hydrorafinacja, reforming katalityczny, kraking katalityczny, hydrokraking, alkilowanie, (hydro)izomeryzacja, polimeryzacja, eteryfikacja, piroliza olefinowa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi. Zna podstawowe operacje i procesy inżynierii chemicznej, metody analizy stosowane w praktyce. PSR1A_W04 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu: wiadomości o ropie naftowej i metod jej przerobu. PSR1A_W01 Sprawozdanie,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie przeprowadzić analizy fizykochemiczne właściwości produktów naftowych, potrafi dobierać techniki analityczne oraz określać wskaźniki charakteryzujące badane produkty przeróbki; umie dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej; umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje laboratoryjne związane z analizą paliw ciekłych. PSR1A_U03 Udział w dyskusji,
Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przewidywać na podstawie właściwości ropy naftowej warianty jej przeróbki w zakładach rafineryjnych, zna klasyfikację produktów naftowych i ich przeznaczenie, sposób ich otrzymywania, potrafi wskazać produkty z destylacji ropy naftowej i kierunek ich dalszej przeróbki w kierunku otrzymania handlowych produktów finalnych. Rozumie różnicę pomiędzy procesami rafineryjnymi a petrochemicznymi. Zna nazewnictwo i terminologię stosowaną w przemyśle naftowym. PSR1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne PSR1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi. Zna podstawowe operacje i procesy inżynierii chemicznej, metody analizy stosowane w praktyce. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu: wiadomości o ropie naftowej i metod jej przerobu. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przeprowadzić analizy fizykochemiczne właściwości produktów naftowych, potrafi dobierać techniki analityczne oraz określać wskaźniki charakteryzujące badane produkty przeróbki; umie dokonać analizy wyników pracy laboratoryjnej; umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje laboratoryjne związane z analizą paliw ciekłych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przewidywać na podstawie właściwości ropy naftowej warianty jej przeróbki w zakładach rafineryjnych, zna klasyfikację produktów naftowych i ich przeznaczenie, sposób ich otrzymywania, potrafi wskazać produkty z destylacji ropy naftowej i kierunek ich dalszej przeróbki w kierunku otrzymania handlowych produktów finalnych. Rozumie różnicę pomiędzy procesami rafineryjnymi a petrochemicznymi. Zna nazewnictwo i terminologię stosowaną w przemyśle naftowym. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Technologia ropy naftowej

Podstawowe wiadomości o ropie naftowej – pochodzenie, klasyfikacje rop, skład węglowodorowy i zawartość związków S, O i N oraz metali. Nowoczesna struktura rafinerii. Klasyfikacja produktów naftowych. Wstępne przygotowanie ropy do przeróbki – odsalanie. Procesy rafineryjne przeróbki ropy naftowej – destylacja atmosferyczna i próżniowa (DRW), odasfaltowanie rozpuszczalnikowe, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, odparafinowanie rozpuszczalnikowe. Procesy petrochemiczne przeróbki ropy naftowej: a) termiczne – wolne koksowanie, lekki kraking –Visbreaking, flexicoking; b) procesy katalityczne – reforming katalityczny, kraking katalityczny, hydrorafinacja, hydrokraking, alkilowanie, izomeryzacja, polimeryzacja (oligomeryzacja), eteryfikacja, produkcja olejów smarowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z zajęć labolatoryjnych(L) oraz egzaminu (E) obliczane są obliczane następująco:
procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,7x w x E + 0,3 x L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w =0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych wymaga jej odrobienia z inną grupą laboratoryjną. W razie niemożności dopuszcza się odrobienie zaległości na zajęciach dodatkowych po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna znajomość zagadnień z zakresu chemii fizycznej, organicznej i nieorganicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pod redakcją Jan Surygała „Vademecum Rafinera” WNT Warszawa 2006
2. James G. Speight – “Handbook of Petroleum Refining” (2017)
3. Nour Shafik El-Gendy James G. Speight – “Handbook of Refinery desulfurization” CRC Press (2016)
4. A. Kayode Coker, “Petroleum Refining Design and Applications Handbook” Wiley (2018)
5. Edward Grzywa, Jacek Molenda, „Technologia podstawowych syntez organicznych” Tom 1 i2 WNT
(1987)
6. Jacek Molenda, Alojzy Rutkowski, „Procesy wodorowe w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym”
WNT (1980)
7. Fundamentals of Petroleum Refining (2010)
8. James G. Speight – The Chemistry and Technology of Petroleum, Fifth Edition (Chemical Industries)-CRC Press (2014)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Czachowska-Kozłowska, Danuta; Lewandowski, Marek „Transformations of dibenzothiophene and
alkyldibenzothiophenes in advanced hydrodesulfurization processes” Przemysł Chemiczny (2003), 82(12), 1484-1490
2. Czachowska-Kozłowska, Danuta; Lewandowski Marek „New processes for deep hydrodesulfurization
of diesel fuels” Przemysł Chemiczny (2002), 81(9), 577-582.
3. Marek Lewandowski, Agnieszka Szymanska-Kolasa, Céline Sayag, Patricia Beaunier, Gérald Djéga-Mariadassou, “Atomic level characterization and sulfur resistance of unsupported W2C during dibenzothiophene hydrodesulfurization. Classical kinetic simulation of the reaction” Applied Catalysis B:
Environmental 144 (2014) 750– 759
4. Marek Lewandowski, “Hydrotreating activity of bulk NiB alloy in model reaction of hydrodenitrogenation of carbazole” Applied Catalysis B: Environmental 168 (2015) 322–332
5. Marek Lewandowski “Hydrotreating activity of bulk NiB alloy in model reaction of hydrodesulfurization 4,6-dimethyldibenzothiophene” Applied Catalysis B: Environmental 160–161 (2014) 10–21.
6. Marek Lewandowski “Chemia i katalizatory głębokiego hydroodsiarczania” Nafta-Gaz 9 (2017) 685-690

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych, ale wymaga się odrobienia zajęć z inną grupą. Nieobecność na wykładach wymaga od studenta również samodzielnego opanowania przerabianego materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedno obowiązkowe zajęcie i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu ędą przekazane na pierwszych zajęciach.