Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza instrumentalna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-503-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Motak Monika (motakm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do technik instrumentalnych stosowanych w charakteryzowaniu substancji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady metod instrumentalnych, wie jak dobrać metodę do badania budowy chemicznej związków. PSR1A_W06, PSR1A_W01, PSR1A_W03 Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski PSR1A_U04, PSR1A_U08 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych PSR1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii PSR1A_K02, PSR1A_K01 Referat,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 15 0 45 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady metod instrumentalnych, wie jak dobrać metodę do badania budowy chemicznej związków. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych + - + - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 • Znaczenie metod instrumentalnych w chemii. Teoretyczne aspekty pomiarów analizy instrumentalnej
 • Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego NMR
 • Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR
 • Spektroskopia atomowa (AAS, AES)
 • Wybrane aspekty metod termicznych (TG, TA, DTA)

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

 • Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD)
 • Spektroskopia FT-IR – ciecze – technika transmisyjna oraz ATR
 • Spektroskopia FT-IR – ciała stałe – technika transmisyjna oraz odbiciowa
 • Spektroskopia FT-IR -gazy – technika transmisyjna
 • Spektroskopia UV-Vis
 • Termograwimetria
 • Chromatografia gazowa (GC) oraz cieczowa (LC)
 • Spektrometria mas (MS)

Zajęcia seminaryjne (15h):

 • Opracowanie wyników pomiarów różnych związków uzyskanych techniką EPR
 • Opracowanie wyników pomiarów różnych związków uzyskanych techniką NMR, podstawy teoretyczne, analiza widm, przewidywanie obrazu widma na podstawie wzoru chemicznego
 • Opracowanie wyników pomiarów różnych związków uzyskanych techniką XPS
  Przewidziana jest wycieczka edukacyjna do laboratorium wykonującego ww. badania
 • Opracowanie wyników pomiarów różnych związków uzyskanych techniką XRD, podstawy teoretyczne, analiza widma, wyznaczanie struktury komórki elementarnej, analiza fazowa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć w terminie podstawowym, ma prawo po jego
uzyskaniu przystąpić do egzaminu w terminach poprawkowych. Jeżeli student nie uzyskał
zaliczenia zajęć do czasu terminów poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia nie uprawnia go do przystąpienia do egzaminu oraz nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń seminaryjnych (S) i z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,75·w·E + 0,25·w·S
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć w terminie podstawowym, ma prawo po jego
uzyskaniu przystąpić do egzaminu w terminach poprawkowych. Jeżeli student nie uzyskał
zaliczenia zajęć do czasu terminów poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia nie uprawnia go do przystąpienia do egzaminu oraz nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwe 2 absencje na zaj. seminaryjnych.
1 lub 2 niezaliczone kolokwia można poprawić na zaj. zaliczeniowych.
3 lub więcej niezaliczone kolokwia – poprawa całości realizowanego materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. K.Danzer, E. Than, D.Molch, L.Küchler, “Analityka” Wyd. II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993
 2. W. Szczepaniak, “Metody instrumentalne w analizie chemicznej”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1996
 3. J. Minczewski, Z.Marczenko, Chemia Analityczna, tom 3 Analiza Instrumentalna, wyd III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1985
 4. A. Cygański, “Metody elektroanalityczne”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995
 5. A. Cygański, “Metody spektroskopowe w chemii analitycznej”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993
 6. G. W. Ewing: „Metody instrumentalne w analizie chemicznej”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM — [The SEM characterization of hydrotalcite-like catalysts in DRM process] / M. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 338–339. — Bibliogr. s. 339

Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel — [The basicity study of hydrotalcite-derived materials containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 62. — R. Dąbek, M. Motak, D. Wierzbicki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Informacje dodatkowe:

Brak