Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy analityki przemysłowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-509-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Górecki Jerzy (gorecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu: pobierania, przechowywania, przygotowania i analizy próbek przemysłowych, podstawowych operacji jednostkowymi oraz nowoczesnych technik analitycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu:- metod pobierania stałych, ciekłych i gazowych próbek przemysłowych- metod transportu i przechowywania próbek- zabezpieczenia próbek przed kontaminacją i utratą analitu PSR1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi:- prawidłowo pobierać, zabezpieczać i przechowywać próbki przemysłowe- wykonać dokumentacje procesu pobierania próbek- wykonywać podstawowe operacje związane z przygotowaniem próbek do analizy (np. wirowanie, sączenie, liofilizacja, sianie, mielenie)- przygotować reprezentatywną próbkę laboratoryjną PSR1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi oznaczać wybrane substancje z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych oraz potrafi przygotować raport z przebiegu badań. PSR1A_U01, PSR1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje PSR1A_K01, PSR1A_K02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu:- metod pobierania stałych, ciekłych i gazowych próbek przemysłowych- metod transportu i przechowywania próbek- zabezpieczenia próbek przed kontaminacją i utratą analitu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi:- prawidłowo pobierać, zabezpieczać i przechowywać próbki przemysłowe- wykonać dokumentacje procesu pobierania próbek- wykonywać podstawowe operacje związane z przygotowaniem próbek do analizy (np. wirowanie, sączenie, liofilizacja, sianie, mielenie)- przygotować reprezentatywną próbkę laboratoryjną - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi oznaczać wybrane substancje z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych oraz potrafi przygotować raport z przebiegu badań. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Tematyka poruszana na wykładach:
1. Znaczenie chemii analitycznej
2. Specyfika i rola analityki przemysłowej
3. Pobieranie próbek przemysłowych:
a) Materiałów stałych, próbniki do poboru próbek stałych
b) Techniki zmniejszania próbki stałej
c) Pobieranie próbek sypkich
e) Pobieranie próbek materiałów ciekłych, próbniki do poboru próbek ciekłych
f) Pobieranie próbek gazowych, pobieranie gazów odlotowych i procesowych
g) Wzbogacanie próbek przemysłowych
5. Dokumentowanie etapu pobierania próbek przemysłowych,
6. Zasady BHP podczas pobierania próbek przemysłowych i pomiarów on-line
7. Typowe operacje etapu przygotowania próbek przemysłowych do analizy
8. Dokumentowanie etapu pobierania próbek przemysłowych,
9. Sposoby przechowywania i transportu próbek stałych, ciekłych i gazowych
10. Prawne aspekty analityki przemysłowej
11. Analityka surowców i produktów w różnych gałęziach przemysłu.
12. Obróbka danych przemysłowych

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Na ćwiczeniach student będzie miał możliwość zapoznać się w sposób praktyczny z rożnymi elementami procedur analitycznych (pobieranie, wzbogacanie, rozdrabnianie, suszenie, pomniejszanie próbek) związanych z analizami przemysłowymi. Zdobędzie umiejętności związane z procesem przygotowania próbek do analizy (roztwarzanie, ekstrakcja, derywatyzacja, rozcieńczanie, ważenie). Będzie miał możliwość zaznajomienia się z nowoczesnymi technikami analitycznymi, jak również zdobędzie umiejętność tworzenia notatek laboratoryjnych, opisywania procesów analitycznych i eksperymentów oraz tworzenia raportów i sprawozdań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych będzie się odbywało na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, sprawozdań i kolokwiów. W przypadku braku zaliczenia w I terminie student będzie miał możliwość napisania kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczenia oceny końcowej jest określony za pomocą wzoru:

OK=0.6OC +0.4OE
gdzie: OC to ocena z ćwiczeń, która będzie obliczana wg. wzoru OC=0.5OK + 0.5OS
gdzie: OK to średnia z ocen z kolokwiów, a OS to średnia z ocen ze sprawozdań
OE to ocena z kolokwium z wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywanie zaległości będzie dopasowywany indywidualnie do ilości zaległości oraz wiedzy i umiejętności studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań dotyczących sekwencyjności modułu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Namieśnik i inn. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
3. J. Namieśnik, Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska., Politechnika
Gdańska, Gdańsk,1992.
4. A. Lutyński, J. Golonka: Urządzenie do automatycznego pobierania prób w zakładach przeróbki węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Zeszyt Górnictwo 266/2005r
5. J. Pawliszyn, Sampling and Sample Preparation for Field and Laboratory, Elsevier, 2002
6. J. Pawliszyn, Heather L. Lord, Handbook of Sample Preparation, hn Wiley & Sons, New Jersey 2010
7. S. Mitra, Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, New Jersey 2003
8. B.J. Mason, Preparation of Soil Sampling Protocols: Sampling Techniques and Strategies, EPA, http://www.epa.gov/oust/cat/mason.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jerzy Górecki, Piotr Burmistrz, Marlena Trzaskowska, Barbara Sołtys, Janusz Gołaś, Method development and validation for total mercury determination in coke oven gas combining a trap sampling method with CVAAS detection, Talanta, Volume 188, 1 October 2018, Pages 293-298
2. Jerzy Górecki, Piotr Burmistrz, Marlena Trzaskowska, Barbara Sołtys, Janusz Gołaś, Method development and validation for total mercury determination in coke oven gas combining a trap sampling method with CVAAS detection, Talanta, Volume 188, 1 October 2018, Pages 293-298.
3. Jerzy Gorecki, Anna Okonska, The construction and testing of the portable Hg2+ ultrasonic calibrator for the control of mercury speciation systems, Talanta, Volume 147, 15 January 2016, Pages 28-34.

Informacje dodatkowe:

Brak.