Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy inżynierii środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-510-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Baran Paweł (baranp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z: podstawowymi mechanizmami zanieczyszczenia środowiska oraz sposobami przeciwdziałania ich ujemnym skutkom.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zmiany środowiska wywołane rozwojem człowieka PSR1A_W04 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna wybrane technologie generujące największe ilości zanieczyszczeń PSR1A_W06, PSR1A_W04, PSR1A_W02 Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi identyfikować czynniki antropogeniczne oddziałujące na środowisko PSR1A_U01
M_U002 Student umie obserwować, analizować i dokumentować negatywne zmiany wywołane działalnością człowieka PSR1A_U02, PSR1A_U01, PSR1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy o potrzebie kształtowania środowiska naturalnego człowieka PSR1A_K01, PSR1A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zmiany środowiska wywołane rozwojem człowieka + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane technologie generujące największe ilości zanieczyszczeń + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi identyfikować czynniki antropogeniczne oddziałujące na środowisko + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie obserwować, analizować i dokumentować negatywne zmiany wywołane działalnością człowieka - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy o potrzebie kształtowania środowiska naturalnego człowieka + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Elementy środowiska przyrodniczego: atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera; źródła i klasyfikacja zagrożeń środowiska; naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska; rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń; historia ochrony środowiska; współczesne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska – rozwój zrównoważony.
Technologie środowiskowe.
Inżynieria środowiska w służbie ochrony powietrza. Procesy oczyszczania gazów odlotowych.
Inżynieria środowiska a ochrona litosfery. Rekultywacja gleb.
Inżynieria środowiska w ochronie wód. Technologie oczyszczania ścieków.
Inżynieria środowiska a sektor energetyki

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci wykonają ćwiczenia z zakresu koloidów, zjawisk powierzchniowych, badania właściwości adsorpcyjnych, usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium z materiału wykładowego oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną przedstawione podczas pierwszych, obowiązkowych zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (L) i wykładu (W) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:

OK = 0,45·w·W + 0,55·w·L

w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. Nieobecność należy odrobić w innej grupie laboratoryjnej po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, organicznej i fizycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawy inżynierii środowiska. Danuta Lipińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Darmowy dostęp: https://www.ibuk.pl/fiszka/156766/podstawy-inzynierii-srodowiska.html
Podstawy gospodarki odpadami. Czesława Rosik-Dulewska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

D. Czarna, P. BARAN, P. Kunecki, R. Panek, R. Żmuda, M. Wdowin. (2018) Synthetic zeolites as potential sorbents of mercury from wastewater occurring during wet FGD processes of flue gas. Journal of Cleaner Production 172, 2636–2645.
P.BARAN (2018) Właściwości sorpcyjne zeolitów typu NaA z popiołów lotnych względem ditlenku siarki. Przemysł Chemiczny 97(12), 2205–2209.
A. GRUSZECKA-KOSOWSKA, P. BARAN, M. Wdowin, W. Franus (2018) Waste dolomite powder as an adsorbent of Cd, Pb(II), and Zn from aqueous solutions. Environmental Earth Sciences 76(15), 1–12.
K. CZERW, P. BARAN, K.ZARĘBSKA (2017) Application of the stretched exponential equation to sorption of mine gases and sorption induced swelling of bituminous coal. International Journal of Coal Geology. 173, . 76–83.

Informacje dodatkowe:

Brak