Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie ochrony powietrza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-603-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Motak Monika (motakm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot podejmuje tematykę technik oczyszczania gazów odlotowych z różnych dziedzin przemysłu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie doboru aparatury stosowanej w oczyszczaniu spalin odlotowych w sektorze paliwowo-energetycznym PSR1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych, szczególnie w zakresie technologii oczyszczania spalin z zakładów energetycznych PSR1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi ocenić stopień szkodliwego oddziaływania na środowisko przez określone działania antropogeniczne PSR1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nową, dla poprawy warunków życia społeczeństwa w aspekcie oddziaływania instalacji technicznych na środowisko życia ludzi. PSR1A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie doboru aparatury stosowanej w oczyszczaniu spalin odlotowych w sektorze paliwowo-energetycznym + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych, szczególnie w zakresie technologii oczyszczania spalin z zakładów energetycznych + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić stopień szkodliwego oddziaływania na środowisko przez określone działania antropogeniczne - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nową, dla poprawy warunków życia społeczeństwa w aspekcie oddziaływania instalacji technicznych na środowisko życia ludzi. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Studium przypadku: oczyszczanie gazów odlotowych z elektrowni i elektrociepłowni w Polsce i EU. Standardy emisyjne w Polsce i EU. Dyrektywy unijne.Metody BAT. Najważniejsze parametry wpływające na dobór urządzenia odpylającego. Typy odpylaczy – zasada działania elektrofiltrów i filtrów materiałowych – parametry wpływające na efektywność odpylania. Pierwotne i wtórne metody odsiarczania. Usuwanie siarki z węgla kamiennego. Odsiarczanie w procesie spalania. Metody odsiarczania spalin – mokra i półsucha metoda wapniowa – skuteczność metody, dodatkowe uwarunkowania. Stosowane metody 1) na przykładzie dwóch zakładów energetycznych polskich, 2) na przykładzie rozwiązań stosowanych w Austrii. Pochodzenie tlenków azotu w gazach spalinowych. Krótkie przypomnienie metod pierwotnych wpływających na redukcję emisji NOx. Metody oczyszczania spalin – dodatek czynnika redukującego do kotła i metody SCR i SNCR – zasada metod, efektywność oczyszczania oraz dla SCR – stosowane katalizatory, ich budowa oraz zasady doboru. Doświadczenia przemysłowe na przykładzie austriackiego zakładu energetycznego. Dioksyny – pochodzenie i metody usuwania.

Zajęcia seminaryjne (30h):

 • Oczyszczanie gazów odlotowych z elektrowni i elektrociepłowni w Polsce i EU, standardy emisyjne w Polsce i EU, dyrektywy unijne, metody BAT.
 • Najważniejsze parametry wpływające na dobór urządzenia odpylającego.
 • Typy odpylaczy – zasada działania elektrofiltra i filtrów materiałowych
 • Pierwotne i wtórne metody odsiarczania. Usuwanie siarki z węgla kamiennego. Odsiarczanie w procesie spalania. Metody odsiarczania spalin – mokra i półsucha metoda wapniowa – skuteczność metody, dodatkowe uwarunkowania.
 • Tlenki azotu w gazach spalinowych – pochodzenie
 • Metody oczyszczania spalin – dodatek czynnika redukującego do kotła i metody SCR i SNCR – zasada metod, efektywność oczyszczania oraz dla SCR – stosowane katalizatory, ich budowa oraz zasady doboru
 • Dioksyny – pochodzenie i metody usuwania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium wykładowe (T) oraz zaliczenie zajęć seminaryjnych (S)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z kolokwium wykładowego (T) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (R+L):
OK = 0,5·T + 0,5·(S) + AK

Za szczególną aktywność na wykładzie i ćwiczeniach laboratoryjnych student może uzyskać AK (punkty za aktywność). AK = 0 – 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe. Student może opuścić (za usprawiedliwieniem) co najwyżej jedno seminarium.
W przypadku opuszczenia większej liczby seminariów, student nie otrzyma zaliczenia.
Wszystkie terminy kolokwium (z wykładów) mają tą samą wagę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw zjawisk powierzchniowych, katalitycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wyd. IV, Warszawa, 1997
 • Warych J.. Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998
 • Konieczyński J.. Oczyszczanie gazów odlotowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993.
  Mazur M., Systemy ochrony środowiska, AGH-Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • The influence of poisoning on the deactivation of $DeNO_{x}$ catalysts / Marcin Kiełtyka, Ana Paula Soares Dias, Henryk Kubiczek, Bartosz Sarapata, Teresa GRZYBEK // Comptes Rendus Chimie ; ISSN 1631-0748. — 2015 vol. 18 fasc. 10, s. 1036–1048. — Bibliogr. s. 1048, Abstr., Rés.. — AWPAC 2014 : international symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis : 1st–5th September 2014. Vol. 1, Catalytic pollution control for stationary and mobile sources. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631074815001204/pdfft?md5=9421934c710a73bc9a7168abf30d3568&pid=1-s2.0-S1631074815001204-main.pdf
 • The influence of the modification of carbonaceous materials on their catalytic properties in SCR-NH3 : a short review / Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // Comptes Rendus Chimie ; ISSN 1631-0748. — 2015 vol. 18 fasc. 10, s. 1049–1073. — Bibliogr. s. 1071–1073, Abstr, Rés.. — Publikacja dostępna online od: 2015-09-01. — AWPAC 2014 : international symposium on Air and Water Pollution Abatement Catalysis : 1st–5th September 2014. Vol. 1, Catalytic pollution control for stationary and mobile sources. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631074815000910/pdfft?md5=243bdac91001f295f91d6baa7ef49ccf&pid=1-s2.0-S1631074815000910-main.pdf
Informacje dodatkowe:

Brak