Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paliwa konwencjonalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-604-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lewandowski Marek (lewandowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter badawczy i dotyczy technologii przeróbki ropy naftowej oraz produkcji biopaliw. Laboratorium-oznaczenia fizykochemiczne paliw ciekłych. Projekt-obliczenia dla celów blendingu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna wymagania jakościowe paliw ciekłych w odniesieniu do stosowania w silniku oraz w odniesieniu do środowiska naturalnego, zdrowia i życia człowieka. PSR1A_W01, PSR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów, technologii wytwarzania i użytkowania klasycznych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych dla sektora transportu i do celów energetycznych PSR1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie oraz aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w pracy zespołu rozwiązującego problemy projektowe lub laboratoryjne. PSR1A_U08, PSR1A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić środowiskowe i społeczne konsekwencje produkcji i stosowania paliw ciekłych w transporcie. PSR1A_U02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi obliczyć receptury mieszanek wieloskładnikowych znając związki pomiędzy właściwościami paliw a właściwościami i proporcjami komponentów i rozwiązać problem optymalnego komponowania paliw silnikowych metodą programowania liniowego. PSR1A_U04 Projekt
M_U004 Student umie posługiwać się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, korzystać z norm i procedur, wykonać samodzielnie zadania badawcze w laboratorium paliw ciekłych, opracować i zinterpretować wyniki oraz wyciągnąć wnioski z wykonanych badań. PSR1A_U03, PSR1A_U01 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju nowoczesnych technologii paliw silnikowych. PSR1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania jakościowe paliw ciekłych w odniesieniu do stosowania w silniku oraz w odniesieniu do środowiska naturalnego, zdrowia i życia człowieka. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów, technologii wytwarzania i użytkowania klasycznych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych dla sektora transportu i do celów energetycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie oraz aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w pracy zespołu rozwiązującego problemy projektowe lub laboratoryjne. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić środowiskowe i społeczne konsekwencje produkcji i stosowania paliw ciekłych w transporcie. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć receptury mieszanek wieloskładnikowych znając związki pomiędzy właściwościami paliw a właściwościami i proporcjami komponentów i rozwiązać problem optymalnego komponowania paliw silnikowych metodą programowania liniowego. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student umie posługiwać się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, korzystać z norm i procedur, wykonać samodzielnie zadania badawcze w laboratorium paliw ciekłych, opracować i zinterpretować wyniki oraz wyciągnąć wnioski z wykonanych badań. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju nowoczesnych technologii paliw silnikowych. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Udział paliw ciekłych w strukturze zużycia pierwotnych nośników energii. Udział biopaliw w strukturze zużycia paliw w transporcie.
2. Klasyfikacja paliw ciekłych konwencjonalnych i biopaliw ciekłych.
3. Właściwości fizykochemiczne paliw silnikowych stosowanych w transporcie (benzyny, nafty lotnicze, oleje napędowe) oraz olejów opałowych – wymagania i metody badań, związki pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi a właściwościami eksploatacyjnymi.
4. Wpływ biokomponentów (bioetanolu, estry metylowe) na właściwości benzyn i olejów napędowych.
5. Współczesne technologie przetwarzania ropy naftowej do benzyn wysokooktanowych, nafty lotniczej i super czystych olejów napędowych.
6. Surowce, procesy i technologie produkcji biopaliw pierwszej generacji (bioetanol, biodiesel).
7. Zaawansowane technologie wytwarzania paliw ciekłych z gazu syntezowego (technologie GTL i BTL), olejów roślinnych, olejów z mikroalg.
8. Komponowanie benzyn i olejów napędowych; modelowanie właściwości mieszanin – addytywne i nie addytywne przenoszenie właściwości, optymalizacja procesów komponowania metodą programowania liniowego.
9. Ekologiczne aspekty użytkowania paliw ciekłych w transporcie.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Badanie właściwości zapłonowych paliw ciekłych.
2. Badanie prężności par benzyn, wpływ bioetanolu na prężność par.
3. Oznaczanie zawartości organicznych związków tlenowych w benzynach.
4. Destylacja paliw ciekłych przy ciśnieniu atmosferycznym.
5. Oznaczanie gęstości.
6. Indeks cetanowy olejów napędowych.
7. Oznaczanie zawartości wody w paliwach ciekłych metodą konduktometrycznego miareczkowania odczynnikiem Karla-Fischera.
8. Oznaczanie lepkości kinematycznej.
9. Badanie właściwości niskotemperaturowych olejów napędowych oraz FAME.
10. Wytwarzanie estru metylowego (FAME) z olejów roślinnych.
11. Badanie właściwości FAME.
12. Badanie działania korodującego na miedź paliw klasycznych i biopaliw.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Komponowanie paliw ciekłych, założenia, funkcje celu, komponenty benzyn i olejów napędowych, formuły i korelacje do określenia wskaźników addytywnych do linearyzacji nieaddytywego przenoszenia właściwości takich jak:
- temperatura zapłonu,
- liczba oktanowa,
- prężność par,
- lepkość kinematyczna,
- temperatura mętnienia i temperatura płynięcia
- temperatura dymienia,
- punkt anilinowe.
Rozwiązywanie problemu optymalnego komponowania mieszanin metodą programowania liniowego przy użyciu programu komputerowego SOLVER.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwioną
nieobecność można odrobić na zajęciach w innej grupie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zarówno zajęć laboratoryjnych jak i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń projektowych (P) laboratoryjnych (L) oraz z wykładu (W) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,6•w • W + 0,2 • w • P + 0,2 • w • L

w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych, ale wymaga się odrobienia zajęć z
inną grupą. Nieobecność na wykładach wymaga od studenta również samodzielnego opanowania
przerabianego materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedno obowiązkowe
zajęcie i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć. Dodatkowo,
szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student zna podstawy chemii ogólnej, chemii fizycznej i chemii organicznej.
Student zna procesy i technologie rafinacji ropy naftowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Vademecum rafinera. Ropa naftowa – właściwości, przetwarzanie- produkty. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Surygały. WNT Warszawa, 2006.
2. Maciejowski W.: Jakość paliw. Wyd. Polska Izba Paliw Płynnych. 2007.
3. Kałdoński T., Baczewski K.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. 2004
4. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. 2004
5. Bocheński Cezary-I. Biodiesel. Paliwo rolnicze. 2003.
6. Sitnik Lech –J.: Ekopaliwa silnikowe. 2004.
7. Guilbert J.: Fuels and Engines, Vol.1 i Vol.2, Technip, Paris, 2000.
8. Fahim M., Al – Sahhaf T., Elkilani A.: Fundamentals of Petroleum refining, Elsevier, Amsterdam, 2010.
9. Surinder Parkash: Petroleum Fuels Manufacturing. Handbook: including specialty products and sustainable manufacturing techniques., McGrew-Hill, NY 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student obowiązkowo wykonuje wszystkie przewidziane w programie ćwiczenia laboratoryjne. Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych wymaga od studenta odrobienia zajęć na innej grupie ćwiczeniowej (jeśli jest taka możliwość) lub podczas zajęć dodatkowych w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach z ćwiczeń projektowych, ale wymaga się od studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału. Nieobecność na wykładach wymaga od studenta również samodzielnego opanowania przerabianego materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.