Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki chromatograficzne w analityce środowiskowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-607-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter badawczy i praktyczny gdyż pozwala na zapoznanie się z technikami chromatograficznymi i ich zastosowaniem do analiz próbek przemysłowych i środowiskowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technik chromatograficznych, analizy wybranych związkóworganicznych, przygotowania próbek. PSR1A_W06, PSR1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi:- przeprowadzić przygotowanie próbki zzastosowaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej SPE PSR1A_U07, PSR1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić jakościowo i ilościowootrzymane wyniki analizy chromatograficznej. PSR1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. PSR1A_K02, PSR1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technik chromatograficznych, analizy wybranych związkóworganicznych, przygotowania próbek. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi:- przeprowadzić przygotowanie próbki zzastosowaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej SPE - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić jakościowo i ilościowootrzymane wyniki analizy chromatograficznej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Aparatura do chromatografii gazowej i cieczowej.
Wypełnienia kolumn stosowanych w chromatografii gazowej i cieczowej.
Wpływ temperatury kolumny na rozdzielanie chromatograficzne.
Sprawność kolumn.
Detektory.
Fazy ruchome.
Warunki chromatografowania.
Wysokosprawna chromatografia cieczowa.
Analiza jakościowa.
Analiza ilościowa
Analiza środowiskowa z zastosowaniem różnych technik chromatograficznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Dobór fazy ruchomej, warunków chromatografowania
przygotowanie próbek, ekstrakcja do fazy stałej
zatężanie, przeprowadzenie analizy chromatograficznej
opracowanie chromatogramów, widma mas wybranych związków organicznych, analiza jakościowa i ilościowa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH, studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia.
Uzyskana pozytywna ocena zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (L), bez
względu na termin, w którym została uzyskana, jest wstawiana do wzoru na obliczenie OK.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ćwiczeń laboratoryjnych (L) obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany
jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako ocena z ćwiczeń laboratoryjnych:
OK = L

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy chemii ogólnej i organicznej oraz analityki chemicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Zygfryd Witkiewicz „Podstawy chromatografii” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 2000
2.Walenty Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1996
3.Zygfryd Witkiewicz “Chromatografia gazowa” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 2009
4.Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Namieśnika i Zygmunta Jamrógiewicza „Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 1998
5.Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik i współ. „Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych” Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Gdańsk 2004
6.Peter O’Neill „ Chemia Środowiska ” Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998
7.Pod redakcją Zygfryda Witkiewicza i Jacka Heptera „Słownik Chromatografii i Elektroforezy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K. Styszko, Sorption of emerging organic micropollutants onto fine sediments in a water supply dam reservoir, Poland, Journal of Soils and Sediments 2016 vol. 16 no. 2, s. 677–686.
2. K. Styszko, U. E. Bollmann, T. P. Wangler, K. Bester, Desorption of biocides from renders modified with acrylate and silicone, Chemosphere 2014 vol. 95, s. 187–191.
3. J. Górecki, A. Iwanicha, M. Macherzyński, K. Styszko, J. Gołaś, Determination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectrometry, Oceanological and Hydrobiological Studies: International Journal of Oceanography and Hydrobiology 2010 vol. 39 Suppl. 1, s. 65–78.
4. K. Styszko, K. Szramowiat, M. Kistler, A. Kasper Giebl, S. Socha, E. E. Rosenberg, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and Nitro-PAHs associated with PM10 from Krakow city in heating season, E3S Web of Conferences 2016.
5. K. Styszko, Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych — Analysis of pharmaceutical residues in wastewater, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski; ISSN 1643-7381. — 2016 nr 7–8, s. 12–21.

Informacje dodatkowe:

Brak