Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie oczyszczania ścieków i wód
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-608-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Technologie oczyszczania ścieków. Zapoznanie się z technologią uzdatniania wód do procesów przemysłowych oraz celów komunalnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Technologie oczyszczania ścieków. Technologie uzdatniania wód. Podstawowe parametry wód i ścieków. PSR1A_W06, PSR1A_W01, PSR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Podstawowe procesy stosowane w technologii oczyszczania wód. PSR1A_U03, PSR1A_U05, PSR1A_U08, PSR1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Podstawowe procesy stosowane w technologii oczyszczania ścieków. PSR1A_U03, PSR1A_U05, PSR1A_U07, PSR1A_U01, PSR1A_U04, PSR1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Praca w grupie. Podział prac, Planowanie eksperymentu. PSR1A_K01, PSR1A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Technologie oczyszczania ścieków. Technologie uzdatniania wód. Podstawowe parametry wód i ścieków. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Podstawowe procesy stosowane w technologii oczyszczania wód. + - + - - - - - - - -
M_U002 Podstawowe procesy stosowane w technologii oczyszczania ścieków. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Praca w grupie. Podział prac, Planowanie eksperymentu. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Źródła powstawania i właściwości ścieków. Metody badań ścieków i osadów. Podstawowe procesy biologiczne w oczyszczaniu ścieków. Oczyszczalnie z osadem czynnym. Złoża biologiczne. Oczyszczalnie z nitryfikacją. Oczyszczalnie z denitryfikacją. Biologiczne i chemiczne usuwanie fosforu. Anaerobowe oczyszczanie ścieków. Rodzaje zanieczyszczeń wód. Klarowanie, odbarwianie, odkwaszanie wody, odżelazianie, odmanganianie, infiltracja, filtracja, wymiana jonowa, sorpcja, procesy membranowe, utlenianie, dezynfekcja. Oczyszczanie wody do celów przemysłowych. Usuwanie z wody domieszek i zanieczyszczeń specyficznych. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych. Procesy fizyczne i chemiczne w oczyszczaniu ścieków. Procesy biologiczne: naturalne systemy oczyszczania ścieków, oczyszczalnie hydrobotaniczne, osad czynny, złoża biologiczne. Przeróbka osadów ściekowych. Rozwiązania technologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

Zapoznanie się z podstawowymi procesami jednostkowi stosowanymi w procesach oczyszczani wód i ścieków. Zapoznanie się z analizą podstawowych Dekarbonizacja wody za pomocą mleczka wapiennego, wpływ czasu i dawki sorbentu na usuwanie substancji barwnych z wody, wpływ dawki koagulanta i flokulanta oraz odczynu na proces koagulacji, proces odżelaziania wody na kolumnie z wypełnieniem, podstawowe oznaczenia wody surowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH, studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia.
Uzyskana pozytywna ocena zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (L), bez
względu na termin, w którym została uzyskana, jest wstawiana do wzoru na obliczenie OK.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (L): procent punktów uzyskanych za kolokwia i sprawozdania
przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.
Ocena z wykładu (W): procent punktów uzyskanych za kolokwium zaliczeniowe przeliczana jest na
ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako:
OK = 0,6 • L + 0,4 • W

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowy kurs z chemii ogólnej i organicznej realizowany na kierunku studiów “Paliwa i środowisko”lub równoważny na innym Wydziale AGH lub innej szkoły wyższej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mogens Henze i inni. 2002. Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne.. Politechnika Świetokrzyska Kielce
Kowal A. L., Świderska-Bróż M. 1996. Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa-Wrocław.
Cywiński B., Gdula S., Kempa E., Kurbiel J., Płoszański H. 1972. Oczyszczanie ścieków miejskich. Arkady, Warszawa.
Łomotowski J., Szpindor A. 1999. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa.
Wojnowska-Baryła I., Stachowiak D. 1997. Systemy oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. ART, Olsztyn

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Styszko, K. Kupiec, The rate of biocide leaching from porous renders, Chemical Engineering Research and Design 2018 vol. 132, s. 69–76.
K. Styszko, J. Szczurowski, N. Czuma, D. Makowska, M. Kistler, Ł. Uruski, Adsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash, International Journal of Environmental Science and Technology 2018 vol. 15 iss. 3, s. 493–506.
K. Styszko, P. Baran, M. Sekuła, K. Zarębska, Sorption of pharmaceuticals residues from water to char (scrap tires) impregnated with amines, E3S Web of Conferences, 2017 vol. 14 art. no. 02029, s. 1–8. DOI: 10.1051/e3sconf/20171402029.
K. Styszko, Sorption of emerging organic micropollutants onto fine sediments in a water supply dam reservoir, Poland, Journal of Soils and Sediments 2016 vol. 16 no. 2, s. 677–686.
K. Styszko, Anna Drobniak, Badania możliwości adsorpcji wybranych ksenobiotyków z roztworów wodnych na popiele lotnym, Ochrona Środowiska, 2015 vol. 37 no. 1, s. 25–31.
K. Styszko, Ulla E. Bollmann, Kai Bester, Leaching of biocides from polymer renders under wet/dry cycles – rates and mechanisms, Chemosphere Vol. 138, 2015, s. 609–615.
M. Karnas, K. Styszko, S. Zawadzki, Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Współczesne Problemy Ochrony Środowiska i Energetyki 2018, pod red. K. Pikonia, M. Bogackiej, M. Czop, Gliwice 2019, 427-434
K. Styszko, Zanieczyszczenia w wodzie – nowe wyzwania, Wodociągi I Kanalizacja 2019, 2(180), 15-17
1. K. Styszko, Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych —
Analysis of pharmaceutical residues in wastewater, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski;
ISSN 1643-7381. — 2016 nr 7–8, s. 12–21.
2. K.Styszko, A. Dudarska, D. Zuba, The presence of stimulant drugs in wastewater from Krakow
(Poland): a snapshot, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2016, vol. 97 no. 3, s.
310–315.
3. K. Styszko, U. E. Bollmann, K. Bester, Leaching of biocides from polymer renders under wet/dry cycles
– rates and mechanisms, Chemosphere Vol. 138, 2015, s. 609–615.
4. K. Styszko, K. Szramowiat, M. Kistler, A. Kasper-Giebl, L. Samek, L. Furman, J. Pacyna, J. Gołaś,
Mercury in atmospheric aerosols: a preliminary case study for the city of Krakow, Poland, Comptes
Rendus Chimie 2015 vol. 18 no. 10, s. 1183–1191.
5. K. Styszko, K. Sosnowska, J. Gołaś, Problem występowania farmaceutyków w środowisku, Gaz, Woda i
Technika Sanitarna 2009 R. 82 nr 9, s. 52–53.
1. K. Styszko, Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych —
Analysis of pharmaceutical residues in wastewater, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski;
ISSN 1643-7381. — 2016 nr 7–8, s. 12–21.
2. K.Styszko, A. Dudarska, D. Zuba, The presence of stimulant drugs in wastewater from Krakow
(Poland): a snapshot, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2016, vol. 97 no. 3, s.
310–315.
3. K. Styszko, U. E. Bollmann, K. Bester, Leaching of biocides from polymer renders under wet/dry cycles
– rates and mechanisms, Chemosphere Vol. 138, 2015, s. 609–615.
4. K. Styszko, K. Szramowiat, M. Kistler, A. Kasper-Giebl, L. Samek, L. Furman, J. Pacyna, J. Gołaś,
Mercury in atmospheric aerosols: a preliminary case study for the city of Krakow, Poland, Comptes
Rendus Chimie 2015 vol. 18 no. 10, s. 1183–1191.
5. K. Styszko, K. Sosnowska, J. Gołaś, Problem występowania farmaceutyków w środowisku, Gaz, Woda i
Technika Sanitarna 2009 R. 82 nr 9, s. 52–53.
6. J. Durak, K. Styszko, T. Rokoszak, Charakterystyka wybranych biocydów występujących w wodach powierzchniowych, Współczesne Problemy Ochrony Środowiska i Energetyki 2018, pod red. K. Pikonia, M. Bogackiej, M. Czop, Gliwice 2019, 157-162 (punktacja MNiSW = 5)
7. M. Karnas, K. Styszko, S. Zawadzki, Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Współczesne Problemy Ochrony Środowiska i Energetyki 2018, pod red. K. Pikonia, M. Bogackiej, M. Czop, Gliwice 2019, 427-434 (punktacja MNiSW = 5)
8. K. Styszko, Zanieczyszczenia w wodzie – nowe wyzwania, Wodociągi I Kanalizacja 2019, 2(180), 15-17
9. A. Miernik, N. Połomska, A. Jaworska, P. Tomusiak, M. Nalepa, S. Kozioł, J. Durak, K. Styszko, Removal of pharmaceuticals residues and personal care products by Advanced Oxidation Techniques, IntechOpen 2019 (Zaakceptowany do druku) (punktacja MNiSW = 15)
10. A. Skiba, P. Furman, N. Dobrowolska, N. Guzik, D. Zięba, M. Kistler, A. Kasper-Giebl, K. Styszko, Chemical composition of atmospheric aerosols collected in Krakow agglomeration, IntechOpen 2019 (Zaakceptowany do druku) (punktacja MNiSW = 15)
11. K. Kupiec, K. Styszko, Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna; ISSN 0368-0827. 2017 R. 56 nr 4, s. 124–125. (punktacja MNiSW = 7)
12. K. Styszko, Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych, Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia / pod red. Rajmunda Michalskiego. — Katowice : Elamed Media Group, 2017. — ISBN: 978-83-61190-98-1. — s. 210–221.
13. K. Wątor, E. Kmiecik, M. Dwornik, K. Styszko, Bisfenol A w wodach – wyniki badań wstępnych, Acta Balneologica; ISSN 2082-1867. ISSN: 0005-4402. 2017 t. 59 nr 3, s. 244–245.

Informacje dodatkowe:

Brak