Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental chemistry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-610-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gołaś Janusz (jgolas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cykl wykładów stanowi wprowadzenie w zagadnienia chemii środowiska i pozwala zrozumieć podstawy chemicznego funkcjonowania środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą elementów składowych środowiska i ich składu chemicznegoStudent zna i rozumie podstawowe procesy chemiczne związane z cyklami geochemicznymi najważniejszych dla funkcjonowania środowiska pierwiastków PSR1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i posiada wiedzę na temat chemicznych zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery, ich klasyfikacji oraz antropogenicznych i naturalnych źródeł tych zanieczyszczeń.Student rozumie chemiczne aspekty funkcjonowania biosfery w środowisku PSR1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie chemiczne środowiskowe konsekwencje podstawowych procesów pozyskiwania energii i rolę czystych technologii dla środowiska PSR1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać podstawowe pomiary parametrów jakości wody i ściekówStudent potrafi oznaczać (za pomocą testów ) zawartość najważniejszych jonów obecnych w wodach i ściekach i decydujących o jakości lub zanieczyszczeniu wód i ścieków Student potrafi oznaczać (za pomocą testów) twardość wodyStudent potrafi wykonać procedury kalibracyjne i sporządzać roztwory wzorcowe do kalibracji wybranych przyrządów analitycznychStudent potrafi wykonywać wybrane procedury analityczne wykorzystywane w analityce próbek środowiskowych PSR1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe pomiary parametrów jakości wody i ściekówStudent potrafi oznaczać (za pomocą testów ) zawartość najważniejszych jonów obecnych w wodach i ściekach i decydujących o jakości lub zanieczyszczeniu wód i ścieków Student potrafi oznaczać (za pomocą testów ) twardość wodyStudent potrafi wykonać procedury kalibracyjne i sporządzać roztwory wzorcowe do kalibracji wybranych przyrządów analitycznychStudent potrafi wykonywać wybrane procedury analityczne wykorzystywane w analityce próbek środowiskowych PSR1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi dokonać wstępnej oceny czynników zanieczyszczenia środowiska, podjąć decyzję co do wyboru metody analitycznej ich oznaczenia i wykonania konsultacji analitycznych z chemikami analitykami zajmującymi się analizą próbek środowiskowych, potrafi pracować w zespole PSR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą elementów składowych środowiska i ich składu chemicznegoStudent zna i rozumie podstawowe procesy chemiczne związane z cyklami geochemicznymi najważniejszych dla funkcjonowania środowiska pierwiastków + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i posiada wiedzę na temat chemicznych zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery, ich klasyfikacji oraz antropogenicznych i naturalnych źródeł tych zanieczyszczeń.Student rozumie chemiczne aspekty funkcjonowania biosfery w środowisku + - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie chemiczne środowiskowe konsekwencje podstawowych procesów pozyskiwania energii i rolę czystych technologii dla środowiska + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać podstawowe pomiary parametrów jakości wody i ściekówStudent potrafi oznaczać (za pomocą testów ) zawartość najważniejszych jonów obecnych w wodach i ściekach i decydujących o jakości lub zanieczyszczeniu wód i ścieków Student potrafi oznaczać (za pomocą testów) twardość wodyStudent potrafi wykonać procedury kalibracyjne i sporządzać roztwory wzorcowe do kalibracji wybranych przyrządów analitycznychStudent potrafi wykonywać wybrane procedury analityczne wykorzystywane w analityce próbek środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe pomiary parametrów jakości wody i ściekówStudent potrafi oznaczać (za pomocą testów ) zawartość najważniejszych jonów obecnych w wodach i ściekach i decydujących o jakości lub zanieczyszczeniu wód i ścieków Student potrafi oznaczać (za pomocą testów ) twardość wodyStudent potrafi wykonać procedury kalibracyjne i sporządzać roztwory wzorcowe do kalibracji wybranych przyrządów analitycznychStudent potrafi wykonywać wybrane procedury analityczne wykorzystywane w analityce próbek środowiskowych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać wstępnej oceny czynników zanieczyszczenia środowiska, podjąć decyzję co do wyboru metody analitycznej ich oznaczenia i wykonania konsultacji analitycznych z chemikami analitykami zajmującymi się analizą próbek środowiskowych, potrafi pracować w zespole + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Environmental Chemistry

1.Zdefiniowanie obszaru zagadnień chemii środowiska.
Środowisko i jego składniki. Chemiczny skład zewnętrznych warstw Ziemi.
Chemiczny skład skorupy ziemskiej, hydrosfery i wód podziemnych oraz atmosfery.
Biosfera, jej skład chemiczny i zasięg. Antroposfera.
Ekosystemy. Cykle obiegu pierwiastków chemicznych w środowisku – węgiel, siarka, azot, tlen, fosfor.(3h)
2.Chemia niższych warstw atmosfery, zanieczyszczenia powietrza, CO, CO2, SO2, NOx, H2O, CH4, cząstki stałe
w powietrzu, pyły. Procesy fotochemiczne, chemia tworzenia i zaniku warstwy ozonowej. Chemiczne podstawy
efektu cieplarnianego. Smogi. Kwaśne deszcze. (2h)
3.Procesy katalityczne, odsiarczanie spalin, katalityczne konwertery i dopalacze spalin.(2h)
4.Chemia procesu oddychania, rola hemoglobiny i mioglobiny.
Fotosynteza i chemosynteza jako procesy tworzenia materii organicznej. Chemiczne aspekty funkcjonowania
biosfery w środowisku (2h)
5.Wody naturalne jako roztwory. Klasyfikacja roztworów. Zanieczyszczenia wód naturalnych. (2h)
6.Chemia gleby, profil glebowy. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi i ich związkami (m.in. Hg, Cd, Pb, As, Sb).(2h)
7.Klasyfikacja i charakterystyka toksycznych substancji organicznych; CFC (chlorofluorocarbons), PAH
(polyaromatic hydrocarbons), PCB (polychlorinated biphenyls), VOC ( volatile organic compounds), dioksyny,
pestycydy. (1h)
8.Procesy wytwarzania energii i ich konsekwencje środowiskowe. Skład chemiczny i klasyfikacja surowców
energetycznych. Czyste technologie i ich znaczenie dla jakości środowiska. Zanieczyszczenia promieniotwórcze
i ich źródła. (1h)

Zajęcia seminaryjne (30h):
Environmental Chemistry

Zajęcia prowadzone w języku angielskim . Środowisko i jego komponenty. Skład chemiczny i funkcjonowanie składowych środowiska. Rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przygotowanie i wygłoszenie seminarium podlegające ocenie (zajęcia seminaryjne).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.6 x OW + 0.4x OZS
OW – ocena kolokwium z wykładu
OZS – ocena z ćwiczeń seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie. Znajomość podstaw chemii ogólnej i organicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Environmental Chemistry, Peter O’Neill, Chapman & Hall, UK, 1993 ( second edition or later editions)
2) Elements of Environmental Chemistry, Ronald A. Hites, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons,Inc.,
Publications, 2007
3) Environmental Chemistry, A Modular Approach, Ian Williams, John Wiley & Sons,Ltd, 2005
Optional
1) An Introduction to Environmental Chemistry, J.E.Andrews, P.Brimblecombe,T.D.Jickells, P.S.Liss, B.J.Reid,
Blackwell Publishing, Second Edition 2004,
2) Chemistry, Linus Pauling, Peter Pauling
3) Chemistry, Raymond Chang, McGraw-Hill 1998 or later editions

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. Górecki, S. Diez, M. Macherzyński, E.Kalisińska, J. Gołaś, Improvement and application of a modified gas chromatography atomic fluorescence spectrosopy method for routine determination of methylmercury in biota samples, Talanta, 2013, 115, 675
2. Ł. Uruski, J. Górecki, M. Macherzyński, T. Dziok, J. Gołaś, The ability of Polish coal to release mercury in the proces of thermal treatment, Fuel Processing Technology, 2015, 140, 12

Informacje dodatkowe:

Brak