Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materials aspects in the technology of fuels and energy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-611-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Janik Jerzy (janikj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W przedmiocie realizowane są efekty uczenia się związane ze specjalistyczną nomenklaturą również w języku angieslkim

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada przeglądową wiedzę na temat specyfiki języka angielskiego, stosowanego w nauce i technice, a w szczególności zna:- terminologię używaną w obszarze działalności szkoły wyższej, nazw jednostek organizacyjnych, tytułów zajęć i programów nauczania PSR1A_W04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację graficzną w formie posteru naukowego, opierając się głównie na treści/zawartości publikacji naukowej w języku angielskim oraz dostępnych zasobach internetowych oraz korzystając z zaawansowanego programu komputerowego do obróbki grafiki. PSR1A_U06 Wykonanie projektu
M_U002 Student uczy się pracy w kilkuosobowej grupie ćwiczeniowej przy realizacji wspólnego projektu, jak i ma możliwość porównania efektywności i rezultatów pracy swojej grupy z innymi grupami. PSR1A_U07 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi wygłosić w grupie studenckiej przygotowaną przez siebie multimedialną prezentację ustną w języku angielskim (referat) w ramach czasu na to przeznaczonego, a następnie brać udział w dyskusji, odpowiadać na pytania dotyczące prezentacji oraz ustosunkować się do krytycznej oceny swojego wystąpienia. Dyskusja i odpowiedzi na pytania możliwe są opcjonalnie w języku polskim. PSR1A_U06 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U004 Student zapoznaje się z logiką i układem typowego artykułu naukowego, publikowanego w języku angielskim z wybranej dziedziny nauk ścisłych (chemia, technologia chemiczna lub inżynieria materiałowa) oraz potrafi go zrozumieć na poziomie identyfikacji celu badań, sposobu ich realizacji oraz meritum dyskusji wyników. PSR1A_U06 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada przeglądową wiedzę na temat specyfiki języka angielskiego, stosowanego w nauce i technice, a w szczególności zna:- terminologię używaną w obszarze działalności szkoły wyższej, nazw jednostek organizacyjnych, tytułów zajęć i programów nauczania + - - + - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację graficzną w formie posteru naukowego, opierając się głównie na treści/zawartości publikacji naukowej w języku angielskim oraz dostępnych zasobach internetowych oraz korzystając z zaawansowanego programu komputerowego do obróbki grafiki. - - - + - + - - - - -
M_U002 Student uczy się pracy w kilkuosobowej grupie ćwiczeniowej przy realizacji wspólnego projektu, jak i ma możliwość porównania efektywności i rezultatów pracy swojej grupy z innymi grupami. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wygłosić w grupie studenckiej przygotowaną przez siebie multimedialną prezentację ustną w języku angielskim (referat) w ramach czasu na to przeznaczonego, a następnie brać udział w dyskusji, odpowiadać na pytania dotyczące prezentacji oraz ustosunkować się do krytycznej oceny swojego wystąpienia. Dyskusja i odpowiedzi na pytania możliwe są opcjonalnie w języku polskim. - - - - - + - - - - -
M_U004 Student zapoznaje się z logiką i układem typowego artykułu naukowego, publikowanego w języku angielskim z wybranej dziedziny nauk ścisłych (chemia, technologia chemiczna lub inżynieria materiałowa) oraz potrafi go zrozumieć na poziomie identyfikacji celu badań, sposobu ich realizacji oraz meritum dyskusji wyników. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład (Lecture content); w nawiasie podana jest tematyka wykładów w języku angielskim.

1. Porównanie struktury wydziałowej AGH i jednostek naukowych macierzystego Wydziału z ich odpowiednikami w uniwersyteckim college’u.
(Comparison of the faculty/department structure at the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) with relevant counterparts at a university college.

2. Studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie na polskich uczelniach technicznych a studia w amerykańskim college (B. Sc., M. Sc., Eng., Ph. D.)
(Engineering, Master’s, and Ph.D. degree programs at Polish universities vs. comparable college undergraduate and graduate programs in the USA)

3. Konstrukcja życiorysu zawodowego w ujęciu CV: przykłady.
(Professional curriculum vitae CV: examples)

4. Przegląd angielskiej wersji programu studiów na macierzystym Wydziale.
(Overview of the English version of the undergraduate program in the parent Faculty)

5. Nazewnictwo i użyteczne definicje z zakresu podstawowych nauk ścisłych.
(Glossary of useful definitions in fundamental sciences)

6. Układ okresowy pierwiastków.
(Periodic table of elements)

7. Reguły rządzące badaniami naukowymi.
(Rules of scientific research)

8. Typowe formy prezentacji osiągnięć naukowych: wykład, artykuł, poster.
(Common forms of the presentation of scientific results: lecture/oral presentation, paper, poster)

9. Dyskusja zasadniczych cech artykułu naukowego na przykładzie publikacji Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (ACS), angielskiego Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (RCS) i międzynarodowej oficyny wydawniczej Elsevier: format, tytuł, autorzy oraz afiliacja, logika rozdziałów, odnośniki literaturowe, podziękowania, informacje dodatkowe.
(Essential features of a scientific paper based on the discussion of selected publications of the American Chemical Society, British Royal Society of Chemistry, and Elsevier: publishing cycle, format, title, authors, and affiliations, logic of section arrangement, references, acknowledgments, supplementary data)

10. Istotne cechy posteru jako graficznego nośnika informacji i idei w nauce.
(Essential features of a poster as a means for graphic presentation of data and ideas in science)

Zajęcia seminaryjne (15h):

Każdy ze studentów otrzymuje kopię artykułu naukowego z dziedziny chemii prekursorów/inżynierii materiałowej/ceramiki lub technologii chemicznej, opublikowanego w języku angielskim, jako merytoryczną bazę do opracowania multimedialnej prezentacji ustnej (referatu) o określonym czasie trwania w języku angielskim. Prezentacja będzie miała miejsce w grupie studenckiej i po wygłoszeniu zawierać będzie dyskusję w grupie na jej temat pod kontrolą prowadzącego. Prowadzący dokona potem podsumowania merytorycznego oraz dotyczącego jakości „miękkich” samej prezentacji (jakość językowa, estetyka i atrakcyjność slajdów, dykcja i prezencja, umiejętność radzenia sobie z „trudnymi” pytaniami).
Seminar:
Each student will be provided with a copy of a scientific paper published in English in the area of precursor chemistry/materials engineering/ceramics or chemical technology, as a basic source for the preparation of a multimedia-supported oral presentation in English. The time restricted presentation will be given during a regular class meeting and will be followed by discussion involving all the students and the lecturer. The lecturer will then summarize the event both from the scientific and soft skills points of view (quality of English, aesthetics and attractiveness of slides, quality of enunciation and presence, coping with “difficult” questions).

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ćwiczenia projektowe:

- studenci podzieleni na dwu-, trzyosobowe grupy, pod nadzorem prowadzącego zajęcia opracowują i wykonują poster na podstawie wybranego przez siebie artykułu naukowego w języku angielskim z dziedziny chemii, technologii chemicznej i/lub inżynierii materiałowej. Ćwiczenia kończą się grupowym przeglądem posterów i dyskusją nad ich treścią oraz formą.

Projects:
- small student groups design and prepare presentation posters in English based on class instructions and techniques learned through reading selected papers and other accessible materials published in English in the area of chemistry, chemical technology and/or materials science that are provided in class. The posters are eventually presented in a class poster session including evaluation of their scientific and aesthetic aspects.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą oceny z przedmiotu są oceny uzyskane za prezentację ustną i za poster, przygotowane w oparciu o dostarczone artykuły naukowe w języku angielskim. Wygłoszenie referatu i przygotowanie posteru są razem konieczne dla uzyskania oceny pozytywnej. Ocena ostateczna będzie średnią tych dwóch ocen. Uwzględniane będą z równą wagą następujące aspekty pracy studenckiej:
(i) Ćwiczenia seminaryjne:
- opanowanie naukowego meritum/naukowej zawartości omawianej pracy badawczej,
- umiejętność spójnego przedstawienia celu badań, sposobu ich realizacji oraz dyskusji wyników,
- atrakcyjność graficzna/estetyczna prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem autorskiego poszerzenia i wzbogacenia prezentacji o materiał dodatkowy,
Ostateczna ocena z ćwiczeń może być podwyższona w stosunku do średniej j/w dla studentów aktywnie uczestniczących w dyskusji.
(ii) Ćwiczenia projektowe:
- wystarczające opanowanie naukowej zawartości artykułu, potwierdzone racjonalnym i wyważonym przeniesieniem poszczególnych części artykułu do posteru;
- ujęcie w posterze wszystkich istotnych i niezbędnych informacji (wg dyskutowanego na ćwiczeniach schematu);
- atrakcyjność graficzną i estetyczną posteru z uwzględnieniem autorskiego poszerzenia i wzbogacenia prezentacji o materiał dodatkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny z przedmiotu są oceny uzyskane za prezentację ustną i za poster.Wygłoszenie referatu i przygotowanie posteru są razem konieczne dla uzyskania oceny pozytywnej. Ocena ostateczna będzie średnią tych dwóch ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Powyżej większej liczby nieobecności jest możliwość odrobienia zajęć na innej grupie realizującej dany materiał zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci powinni posiadać konto internetowe (adres skrzynki internetowej), nieskrępowany i stały do niego dostęp oraz możliwość otwarcia i wydrukowania plików z rozszerzeniem .pdf (ogólnie dostępny program Acrobat Reader w wersji najnowszej). Dla przygotowania i wygłoszenia referatu konieczna jest znajomość/umiejętność przygotowania w języku angielskim prezentacji multimedialnej (np. w PowerPoint) z wykorzystaniem materiału, zawartego w dostarczonym artykule naukowym oraz dodatkowym materiale, wyszukanym w dostępnych zasobach internetowych. Niezbędne jest też posiadanie pamięci przenośnej typu Flash (pen-drive) lub zewnętrznego dysku twardego. Dla przygotowania posteru wymagane są znajomość/dostęp do oprogramowania, umożliwiającego obróbkę graficzną materiału drukowanego, zawartego w wybranym artykule naukowym (Corel, Photoshop, itp.) oraz wykorzystanie dodatkowego materiału, wyszukanego w dostępnych zasobach internetowych . W trakcie pracy nad posterem zachodzi potrzeba kilkukrotnego drukowania „na brudno” jego części na kartkach papieru formatu A-4. Ostateczna, zatwierdzona wersja posteru powinna być wydrukowana w rozmiarze bliskim formatowi A-O, odpowiadającemu rozmiarowi wydziałowych tablic dla prezentacji. Do wypełnienia zadań przedmiotu niezbędne są również dobra znajomość języka angielskiego oraz opanowanie podstaw wiedzy głównie z zakresu chemii, technologii chemicznej i instrumentalnej analizy chemicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Studenci korzystają głównie z elektronicznych kopii przesłanych im internetowo artykułów naukowych w języku angielskim z zakresu chemii prekursorów/inżynierii materiałowej/ceramiki. Dodatkowo zaleca się im wykorzystanie ogólnie dostępnych zasobów internetowych, celem wzbogacenia zarówno prezentacji ustnej jak i posteru w dodatkowe, atrakcyjne elementy graficzne. Realizacja projektu posterowego poprzedzona jest krytycznym przeglądem studenckich posterów z roku ubiegłego oraz innych dostępnych na terenie Uczelni.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak