Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wizyty studyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-701-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Burmistrz Piotr (burmistr@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów, podczas wizyt studyjnych na wybranych instalacjach przemysłowych, z technologiami paliwowymi oraz dedykowanymi szeroko rozumianej ochronie środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna układy technologiczne instalacji przemysłowych z obszaru technologii paliw, energetyki i inżynierii środowiska. PSR1A_W02, PSR1A_W03 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna szczegółowe rozwiązania techniczne, w tym aparaturowe, wybranych technologii z zakresu technologii paliw, energetyki i inżynierii środowiska PSR1A_W02, PSR1A_W03 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisać linie technologiczne wybranych procesów konwersji paliw oraz układów oczyszczania spalin i ścieków. PSR1A_U03 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces technologiczny z uwzględnieniem doboru odpowiedniej aparatury procesowej. PSR1A_U03, PSR1A_U05 Sprawozdanie,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność uwzględnienia pozatechnicznych aspektów w procesach przemysłowych. PSR1A_K01 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna układy technologiczne instalacji przemysłowych z obszaru technologii paliw, energetyki i inżynierii środowiska. - - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna szczegółowe rozwiązania techniczne, w tym aparaturowe, wybranych technologii z zakresu technologii paliw, energetyki i inżynierii środowiska - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać linie technologiczne wybranych procesów konwersji paliw oraz układów oczyszczania spalin i ścieków. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces technologiczny z uwzględnieniem doboru odpowiedniej aparatury procesowej. - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność uwzględnienia pozatechnicznych aspektów w procesach przemysłowych. - - - - - - - + - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe (30h):

Wizyty studyjne na następujących instalacjach przemysłowych (student wybiera co najmniej 4 wizyty studyjne):
(1) koksownia (bateria koksownicza, oczyszczanie i chłodzenie surowego gazu koksowniczego),
(2) instalacja suchego chłodzenia koksu,
(3) oczyszczalnia ścieków przemysłowych/komunalnych,
(4) spalarnia odpadów komunalnych/przemysłowych,
(5) elektrownia węgla kamiennego,
(6) układ oczyszczania spalin w elektrowni węgla kamiennego,
(7) zakład uzdatniania wody,
(8) instalacja doświadczalna (wielkolaboratoryjna) z zakresu czystych technologii węglowych,
(9) stacja redukcyjno-pomiarowa gazu ziemnego,
(10) elektrociepłownia,
(11) tłocznia gazu ziemnego,
(12) rafineria ropy naftowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia terenowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć będzie się odbywać na podstawie uczestnictwa w co najmniej 4 wizytach studyjnych. Z każdej wizyty student zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania zgodnie z wytycznymi prowadzącego. Do zaliczenia modułu konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przygotowanych przez studenta sprawozdań. W razie nie zaliczenia sprawozdania studentowi przysługuje możliwość jego dwukrotnego poprawienia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia terenowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i polega na uczestnictwie w wizytach studyjnych w wybranych zakładach przemysłowych (instalacjach przemysłowych).
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych przez studenta za przygotowane przez niego sprawozdania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student spośród 12 organizowanych wizyt studyjnych wybiera co najmniej cztery. Udział w co najmniej czterech wizytach jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Realizacja modułu możliwa jest dopiero po zaliczeniu sześciu semestrów studiów na kierunku “Paliwa i Środowisko”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

(1). J.G. Speight “The Chemistry and Technology of Coal” – CRC Press, Boca Raton, London, New York (2013).
(2) A. Karcz “Koksownictow” – cz.I i II – skrypty AGH.
(3) M.Henze et al.: „Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes“, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2001.
(4) Instrukcje technologiczne instalacji przemysłowych, które będą wizytować studenci (materiały przekaże prowadzący).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

(1) P.Burmistrz – Procesy oczyszczania ścieków ze zgazowania węgla [w:] Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla, Kraków 2015, 155-166.
(2) P.Burmistrz – Oczyszczanie ścieków [w:] Baza danych procesów i operacji w technologiach zgazowania węgla, Kraków 2015, 131-150.
(3) P.Burmistrz, A.Rozwadowski „Nowoczesne metody oczyszczania ścieków koksowniczych”, Karbo, 2008, 53, 192-197.
(4) P.Burmistrz i inni „Charakterystyka gazów obiegowego i nadmiarowego Instalacji Suchego Gaszenia Koksu w Koksowni ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie” – praca naukowo-badawcza (2015).
(5) P. Burmistrz i inni „Analiza pracy Instalacji Suchego Gaszenia Koksu w aspekcie upału koksu” – praca naukowo – badawcza (2015).
(6) Janusz P., Kałahurska K., KOGUT K., Smulski R., Szurlej A. “Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w południowej Polsce” – Przemysł Chemiczny, t. 96 z. 5 s. 1024-1028.
(7) “Technologia paliw: wyzwania i szanse” pod redakcją Piotra Burmistrza, Kraków 2016.
(8) P. Burmistrz i inni „Analiza pracy Instalacji Suchego Gaszenia Koksu w aspekcie upału koksu” – praca naukowo – badawcza

Informacje dodatkowe:

Brak