Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska w procesach technologicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-709-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stobiński Marcin (stobinsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć studenci poznają procesy technologiczne stosowane w celu poprawy jakości środowiska naturalnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska: -potrafi opisać główne elementy środowiska (atmosferę, litosferę i hydrosferę) -potrafi scharakteryzować ekotoksyny we wszystkich elementach środowiska -potrafi sklasyfikować surowce energetyczne -potrafi omówić metody ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych -potrafi opisać gospodarkę ściekami i odpadami przemysłowymi -zna metody składowania odpadów energetycznych PSR1A_W01, PSR1A_W03, PSR1A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub w zespole przygotować sprzęt do pomiarów chemicznych - umie pobrać i przygotować próbkę do pomiarów chemicznych. Na podstawie wykonanych pomiarów student umie obliczyć wartość stężeń wybranych ekotoksyn w próbkach środowiskowych. PSR1A_U05, PSR1A_U07, PSR1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi napisać i przedstawić raport z przeprowadzonych badań z uwzględnieniem obliczeń chemicznych i prawidłowych wniosków, oraz stosuje metody statystyczne do opracowania niepewności pomiarowych. PSR1A_U03, PSR1A_U08, PSR1A_U04, PSR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy rachunkowe, badawcze i laboratoryjne. PSR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska: -potrafi opisać główne elementy środowiska (atmosferę, litosferę i hydrosferę) -potrafi scharakteryzować ekotoksyny we wszystkich elementach środowiska -potrafi sklasyfikować surowce energetyczne -potrafi omówić metody ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych -potrafi opisać gospodarkę ściekami i odpadami przemysłowymi -zna metody składowania odpadów energetycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub w zespole przygotować sprzęt do pomiarów chemicznych - umie pobrać i przygotować próbkę do pomiarów chemicznych. Na podstawie wykonanych pomiarów student umie obliczyć wartość stężeń wybranych ekotoksyn w próbkach środowiskowych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać i przedstawić raport z przeprowadzonych badań z uwzględnieniem obliczeń chemicznych i prawidłowych wniosków, oraz stosuje metody statystyczne do opracowania niepewności pomiarowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując problemy rachunkowe, badawcze i laboratoryjne. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 godz
Przygotowanie do zajęć 1 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Ochrona i inżynieria środowiska, główne elementy środowiska (atmosfera, litosfera i hydrosfera), Toksyny w poszczególnych elementach środowiska, ich podział, źródła i wpływ na środowisko. Klasyfikacja surowców energetycznych i wpływ ich przeróbki i spalania na środowisko. Metody ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, gospodarka ściekami i odpadami przemysłowymi, metody składowania odpadów energetycznych. Rozwój technologii chemicznych, ich wpływ na poszczególne elementy środowiska. Sposoby eliminacji zanieczyszczenia wody, gleb i powietrza, rekultywacja gleb, jezior i zbiorników wodnych. Odpady chemiczne, sposoby ich składowania i neutralizowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Pobieranie i przygotowanie próbek środowiskowych do pomiarów chemicznych. Pomiar pH wód, ścieków i gleb. Badanie właściwości sorpcyjnych gleb. Zastosowanie fotometrii płomieniowej oraz spektrometrii UV-Vis w pomiarach środowiskowych. Oznaczanie zawartości żelaza, wapnia, sodu, potasu w próbkach wód, gleb i ścieków. Pomiar twardości ogólnej i przemijającej wody. Usuwanie twardości wody.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów jest pisemne i odbywa się na ostatnich zajęciach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu skutkuje wpisem nb w wirtualnym dziekanacie. Termin zaliczeń poprawkowych (drugi i trzeci termin) jest uzgadniany z zainteresowanymi studentami i odbywa się nie później niż w sesji poprawkowej.
Zaliczenie laboratoriów – wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, zaliczenie kolokwiów wstępnych oraz oddanie wszystkich sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność studenta na zajęciach jest zalecana. Na ostatnich zajęciach odbywa się pisemne kolokwium zaliczeniowe (obecność obowiązkowa).
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Z każdych zajęć student przygotowuje pisemne sprawozdanie. Przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć może odbywać się kolokwium wstępne.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z wykładów (A), ćwiczeń laboratoryjnych (L) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = w*0,5*A + w*0,5*L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na obowiązkowych zajęciach laboratoryjnych, jeżeli istnieje techniczna możliwość, student musi odrobić ćwiczenia laboratoryjne na których był nieobecny z inną grupą. W przypadku gdy jest to niemożliwe, wymagane jest od studenta: samodzielne opanowanie przerabianego wówczas materiału oraz napisanie sprawozdania na podstawie wyników otrzymanych od prowadzącego. Nieobecność na dwóch zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału, wykonania sprawozdań oraz zaliczenia materiału w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego (najpóźniej w ostatnim tygodniu trwania zajęć). Opuszczenie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć może skutkować brakiem zaliczenia z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych. Uwzględnienie na listach studentów przez Dziekanat WEiP jest konieczne i wystarczające do przyjęcia studenta na zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Peter O’Neill „Chemia Środowiska” PWN W-wa 1998
2.G.W vanLoon, S.J.Duffy „Chemia Środowiska” PWN W-wa 2007
3.J.Kudłowski,D.Klaudyn, M.Przekwas „Energetyka a ochrona środowiska „ Wyd.N.T. W-wa 1993
4.Z.Ciok „Ochrona środowiska w energetyce” PWN, W-wa 20001
5. Agnieszka Gala, Anna Hołda, Ewa Kisielowska, Anna Młynarczykowska, Stanisława Sanak-Rydlewska “Technologia wody i ścieków” – Wyd. AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Origin and behavior of radionuclides in sediment core: a case study of the sediments collected from man-made reservoirs located in the past mining region in Central Slovakia: Szarlowicz Katarzyna; Stobinski Marcin; Hamerlik Ladislav; et al. Environmental science and pollution research international Published, 2019-Jan-16, DOI: 10.1007/s11356-019-04136-y
2) Preliminary studies on the spatial distribution of artificial 137Cs and natural gamma radionuclides in the region of the Ojców National Park, Poland: Marcin STOBIŃSKI, Filip JĘDRZEJEK, Barbara KUBICA. Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; 2018 vol. 63 no. 4, s. 105–111.
3) Aktywność gamma izotopów w odpadach kopalnianych: M. STOBIŃSKI. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. — Lublin : [UMCS], 2018.
4) Sposób wytwarzania kompozytowego sorbentu na bazie NiFN. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków; wynalazca: Barbara KUBICA, Zbigniew Hubicki, Marcin STOBIŃSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ, Mirosław Bartyzel. Int.Cl.: B01J, Opis patentowy ; PL 217761 B1 ; Udziel. 2013-10-23 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.393084.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie niejasności są wyjaśniane na pierwszych zajęciach danej formy dydaktycznej