Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka obiegu zamkniętego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-710-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Pozyskiwanie energii i cennych substancji z odnawialnych zasobów z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Poznanie zasad tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zasoby naturalne ziemi, wykorzystanie surowców w procesach produkcyjnych i zagrożeń z tym związanych. Ocena cyklu życia produktów. Gospodarka strumieniami odpadów z różnych gałęzi gospodarki. Procesy przetwarzania materii odpadowej i ich dobór. Zasady tworzenia nowych produktów zgodnie z GOZ. PSR1A_W04, PSR1A_W01, PSR1A_W03, PSR1A_W02 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Bezpieczeństwo ekologiczne produktu. Nowe technologie i produkty - studia literaturowe. Ochrona środowiska w gospodarce obiegu zamkniętego. PSR1A_W04, PSR1A_W03, PSR1A_W05 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ocena bezpieczeństwa ekologicznego nowo wprowadzonego produktu.Tworzenie nowych technologii i produktów. Ocena cyklu życia produktów. PSR1A_U05, PSR1A_U06, PSR1A_U08, PSR1A_U07, PSR1A_U04, PSR1A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Praca w zespole, podział prac, ocena efektów prac. Prezentowanie koncepcji technicznych. Prezentacja danych literaturowych i ich dyskusja. Autoprezentacja. PSR1A_U05, PSR1A_U06, PSR1A_U07 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Referat,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotowy konstruktywniewspółpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe i projektowe. PSR1A_K01, PSR1A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zasoby naturalne ziemi, wykorzystanie surowców w procesach produkcyjnych i zagrożeń z tym związanych. Ocena cyklu życia produktów. Gospodarka strumieniami odpadów z różnych gałęzi gospodarki. Procesy przetwarzania materii odpadowej i ich dobór. Zasady tworzenia nowych produktów zgodnie z GOZ. + - - - - + - - - - -
M_W002 Bezpieczeństwo ekologiczne produktu. Nowe technologie i produkty - studia literaturowe. Ochrona środowiska w gospodarce obiegu zamkniętego. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ocena bezpieczeństwa ekologicznego nowo wprowadzonego produktu.Tworzenie nowych technologii i produktów. Ocena cyklu życia produktów. + - - - - + - - - - -
M_U002 Praca w zespole, podział prac, ocena efektów prac. Prezentowanie koncepcji technicznych. Prezentacja danych literaturowych i ich dyskusja. Autoprezentacja. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotowy konstruktywniewspółpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe i projektowe. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Minimalizacja zużycia surowców i ilości odpadów. Prawodawstwo polskie i europejskie w gospodarce odpadami. Rynek surowców wtórnych. Gospodarka odpadami. Sektory priorytetowe. Zwiększenie potencjału wykorzystania surowców wtórnych. poznanie zasad tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ. Procesy chemiczne, biologiczne i fizyczne, służące przetwarzaniu materii odpadowej i umiejętność ich doboru w celu odzyskiwania energii oraz cennych substancji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Ocena cyklu życia produktów przemysłowych.

Zajęcia seminaryjne (20h):

Cechy gospodarki o obiegu zamkniętym. Systemy przemysłowe oparte na idei gospodarki obiegu zamkniętego. Normy środowiskowe a rynek surowców wtórnych. Wspieranie działań w gospodarce o obiegu zamkniętym odnoszących się do kwestii recyklingu, trwałości produktów, biodegradowalności i ograniczenia obecności substancji niebezpiecznych dla tworzyw sztucznych. Działania na rzecz wtórnego wykorzystywania wody. Minimalne wymogi dotyczące wtórnego wykorzystywania wody ściekowej.Rozszerzona odpowiedzialność producenta.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH, studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia.
Uzyskana pozytywna ocena zaliczenia z ćwiczeń seminaryjnych (S), bez
względu na termin, w którym została uzyskana, jest wstawiana do wzoru na obliczenie OK.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć seminaryjnych (S): procent punktów uzyskanych za kolokwia i prezentacje przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.
Ocena z wykładu (W): procent punktów uzyskanych za kolokwium zaliczeniowe przeliczana jest na ocenę zgodnie z Regulaminem studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako:
OK = 0,6 • S + 0,4 • W

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Krzysztof Pikoń, 2018 GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W UJĘCIU HOLISTYCZNYM
Wydawnictwo: POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Raport Specjalny 2018, Autor EurActiv PL, Karolina Zbytniewska, Maciej Krzyczkowski and Michał Strzałkowski | EurActiv.pl 16 sty 2018
Cz. Rosik-Dulewska, “Podstawy gospodarowania odpadami”, 2005
„Poradnik gospodarowania odpadami” pod redakcją dr hab. inż. Krzysztofa Skalmowskiego, Wyd. Verlag Dashofer
Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., Poradnik gospodarowania odpadami, Wydawnictwo Seidel – Przewecki, Warszawa 2003.
J. Oleszkiewicz, “Eksploatacja składowiska odpadów”, 1999;
R. Leboda, “Odpady komunalne i ich zagospodarowanie”, 2002;
J. Bień, “Osady ściekowe teoria a praktyka”, 2002;
M. Suchy, “Odpady zagrożeniem dla środowiska”, 1998;
Bień J.B., Bień J.D., Matysiak B. Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, 1999
“Eko-problemy”, “Przegląd komunalny”, “Ochrona powietrza i gospodarka odpadami”
Podręcznik Gospodarki odpadami, B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek, Wyd. Seidel Przywecki, W-wa 2003
Gospodarka odpadami przemysłowymi a ekologia, Tom VI, Jerzy Borkiewicz, Fundacja Ekologiczna „Silesia”, Katowice 1993
Gospodarka odpadami komunalnymi, Maria Żygadło, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1998
Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków, January B. Bień, Jurand D. Bień, Beata Matysiak, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999
Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne. Janusz W. Wandrasz, Jolanta Biegańska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
Zarządzanie gospodarką odpadami, Gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa, Wydawca Futura, Poznań 2006
Dzienniki Ustaw
Skalmowski K., inni, Badanie właściwości technologicznych odpadów komunalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Piecuch T., Termiczna utylizacja odpadów i ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K. Styszko, K. Nosek, M. Motak, K. Bester, Preliminary selection of clay minerals for the removal of pharmaceuticals, bisphenol A and triclosan in acidic and neutral aqueous solutions, Comptes Rendus Chimie 2015 vol. 18 no.10, s. 1134–1142.
2. K. Styszko, A. Drobniak, Badania możliwości adsorpcji wybranych ksenobiotyków z roztworów wodnych na popiele lotnym, Ochrona Środowiska, 2015 vol. 37 no. 1, s. 25–31.
3. M. Marczak, M. Urbańczyk, J. Szczurowski, K. Styszko, Porównanie i ocena właściwości sorpcyjnych karbonizatów wykonanych z odpadów pochodzenia organicznego, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 2014 nr 30, s. 151–156.
4. K. Styszko, N. Dziewit, M. Motak, Wykorzystanie sorbentów mineralnych oraz węgla aktywnego do oczyszczania przepracowanych glikolowych cieczy niskokrzepnących, Paliwa i energia XXI wieku, pod
red. Grzegorz S. Jodłowski; Wydział Energetyki i Paliw AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. ISBN: 978-83-911589-6-8. s. 557–569.
5. K. Styszko, P. Baran, M. Sekuła, K.Zarębska, Sorption of pharmaceuticals residues from water to char (scrap tires) impregnated with amines, E3S Web Conf. Volume 14, 2017

Informacje dodatkowe:

Brak