Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka odpadami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-711-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Czuma Natalia (nczuma@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje różnorodne aspekty gospodarki odpadami. Student zdobywa wiedzę prawną oraz zna technologie, problemy, zalety oraz wady konkretnych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami PSR1A_W04, PSR1A_W02 Referat,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe klasyfikacje odpadów, wykazuje się wiedzą w zakresie odpadów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów z elektrowni i elektrociepłowni PSR1A_W03, PSR1A_W02 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych, zna zagrożenia i skutki ekologiczne związane ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów PSR1A_W04, PSR1A_W03, PSR1A_W05 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów PSR1A_U03, PSR1A_U04 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przeanalizować podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów przemysłowych i komunalnych PSR1A_U04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U003 Potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne i ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji aktywności technologicznej PSR1A_U02, PSR1A_U01, PSR1A_U04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w zakresie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko i możliwości jego minimalizowania PSR1A_K02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe klasyfikacje odpadów, wykazuje się wiedzą w zakresie odpadów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów z elektrowni i elektrociepłowni + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych, zna zagrożenia i skutki ekologiczne związane ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeanalizować podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów przemysłowych i komunalnych - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne i ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji aktywności technologicznej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w zakresie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko i możliwości jego minimalizowania + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Polityka zrównoważonego rozwoju
Prawo ochrony środowiska ze szczególnym ustawy o odpadach i innych ustaw „odpadowych”
Charakterystyka głównych grup i analiza fizyko-chemiczna odpadów
Logistyka zagospodarowania odpadów
Ekonomika składowiska odpadów – skutki dla gospodarki składowania i utylizacji odpadów
Metody gromadzenia, zbiórki, transportu i segregacji odpadów
Technologie unieszkodliwiania odpadów
Procesy unieszkodliwiania odpadów
Gospodarka odpadami przemysłowymi
Odpady przemysłowe w elektrowniach i elektrociepłowniach
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych z elektrowni i elektrociepłowni
Zagrożenie środowiska odpadami
Recykling w gospodarce odpadami

Zajęcia seminaryjne (20h):

Gospodarka odpadami miejskimi na wybranych przykładach
Innowacje w gospodarce odpadami
Gospodarka odpadami górniczymi i hutniczymi
Gospodarka odpadami medycznymi
Gospodarka odpadami w zakładach poligraficznych
Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach
Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów na podstawie kolokwium
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i dwa poprawkowe
Zaliczenie z zajęć seminaryjnych na podstawie prezentacji

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium (waga 0,7) i zajęć seminaryjnych (waga 0,3)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN, Warszawa 2010
2. Kacperski W. T.: “Gospodarka odpadami” Politechnika Radomska, Radom 2003
2. Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001
3. Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy: “Zarządzanie gospodarką odpadami: zagadnienia prawne i techniczne” Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2016
4. Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: “Podręcznik gospodarki odpadami” Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zarębska K.: "Geopolimery w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego’ Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2018
2. Styszko K., Szczurowski J., Czuma N., Makowska D., Kistler M., Uruski Ł.: “Adsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash” International Journal of Environmental Science and Technology 15(3), 493-506, 2018
3. Czuma N., Baran P., Franus W., Zabierowski P., Zarębska K., “Synthesis of zeolites from fly ash with the use of modified two-step hydrothermal method and preliminary SO2 sorption tests” Adsorption Science and Technology 37(1-2), 61-76, 2018
4. Zarębska K., Klima K., Złotkowski A., Kamienowska M., Czuma N., Baran P.: “Synteza geopolimerów z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego” Przemysł Chemiczny 98(2), 298–301, 2019

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie z wykładów na podstawie kolokwium
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i dwa poprawkowe
Zaliczenie z zajęć seminaryjnych na podstawie prezentacji