Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
SPSR-1-712-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Paliwa i Środowisko
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wójcik Marta (mwojcik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Projekt dyplomowy to przedmiot w którym student pisze projekt inżynierski na zadany/wybrany wcześniej temat.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich PSR1A_W04 Recenzja pracy dyplomowej
M_W002 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w projekcie dyplomowym PSR1A_W06, PSR1A_W03 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej PSR1A_U01 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U002 Student potrafi dobrać i opracować materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy PSR1A_U06, PSR1A_U08 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U003 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się PSR1A_U08 Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U004 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji PSR1A_U06 Prezentacja,
Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej PSR1A_K02 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich - - - - - - - - - + -
M_W002 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w projekcie dyplomowym - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi dobrać i opracować materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - - - - - - - - - + -
M_U004 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 450 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 225 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 159 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (225h):

  • Uzgodnienie z opiekunem założeń, planu, metodyki i harmonogramu realizacji pracy
  • Analiza zebranych materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy
  • Wykonanie badań, analiz teoretycznych lub obliczeń projektowych
  • Analiza otrzymanych wyników i formułowanie wniosków
  • Opracowanie redakcyjne pracy i przygotowanie prezentacji

 1. Student przygotowuje pracę (projekt) prezentację pracy inżynierskiej, którą przedstawia na obronie pracy inżynierskiej/projektu inżynierskiego. Student przygotowuje się do egzaminu inżynierskiego, który zdaje w formie testu przed obroną pracy/projektu inżynierskiego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Prace kontrolne i przejściowe: Konsultacje indywidualne z opiekunem projektu, podczas których ustala się plan pracy, zatwierdza badania i w efekcie końcowym projekt dyplomowy
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Prace kontrolne i przejściowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: W ramach zajęć są godziny kontaktowe z opiekunem projektu dyplomowego
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest wystawiana przez opiekuna projektu dyplomowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z obszaru dotyczącego tematyki pracy dyplomowej inżynierskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak