Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia metali krytycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-101-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław (pietstan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają problemy gospodarki surowcowej metali oraz podstawowe definicje krytyczności metali i metody jej oszacowania. Omówione zostaną surowce pierwotne i wtórne metali krytycznych. Przekazana zostanie wiedza na temat teorii i technologii procesów ekstrakcji metali krytycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student pogłębia i ugruntowuje wiedzę dotyczącą ekstrakcji metali krytycznych metodami piro i hydrometalurgii. RCM2A_W02, RCM2A_W01 Egzamin
M_W002 Student potrafi poprawnie opracować wyniki eksperymentalne i wyciągnąć prawidłowe wnioski. RCM2A_U06, RCM2A_U02, RCM2A_U01 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma zdolność przeprowadzenia pogłębionej analizy procesów recyklingu metali nieżelaznych RCM2A_U02, RCM2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi ocenić krytyczność metali RCM2A_U02, RCM2A_U01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student pogłębia i ugruntowuje wiedzę dotyczącą ekstrakcji metali krytycznych metodami piro i hydrometalurgii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi poprawnie opracować wyniki eksperymentalne i wyciągnąć prawidłowe wnioski. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma zdolność przeprowadzenia pogłębionej analizy procesów recyklingu metali nieżelaznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić krytyczność metali - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:
1. Definicje i pojęcia podstawowe metalurgii metali krytycznych
2. Własności i zastosowanie metali krytycznych i towarzyszących: Podstawowe własności chemiczne, dziedziny i obszary zastosowań, zużycie metali krytycznych.
3. Baza surowcowa metali krytycznych towarzyszących
4. Tradycyjne technologie i procesy metalurgii metali krytycznych
6. Nowoczesne trendy, technologie oraz urządzenia w metalurgii i recyklingu metali krytycznych

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

realizacja i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
pozytywna ocena z egzaminu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,3 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,7 x ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

realizacja i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak