Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-105-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Jaworska Lucyna (ljaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zapoznają się z wpływem czterech podstawowych technik wytwarzania na skład chemiczny, mikrostrukturę i właściwości otrzymywanych materiałów/produktów i możliwości recyklingu wyrobów wytwarzanych tymi technikami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów i technologii przemysłu metali nieżelaznych koniecznych do prowadzenia procesów wytwarzania oraz recyklingu celem maksymalizacji uzysku i zysków w obrębie przedsiębiorstwa. RCM2A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada specjalistyczna wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów metalurgicznych, a w szczególności metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, a także zaawansowanych zagadnień z zakresu technologii wytwarzania takich jak odlewnictwo, obróbka skrawaniem, spiekanie i przeróbka plastyczna niezbędnych do skutecznego i efektywnego zaprojektowania procesów kształtowania materiałów i ich recyklingu RCM2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania zaawansowanych i skomplikowanych problemów inżynierskich, w tym doboru surowców, technik wytwarzania, materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie metali i stopów materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych RCM2A_U02 Kolokwium
M_U002 Korzystając z literatury światowej potrafi zaproponować nowe technologie metalurgiczne lub recyklingowe, zreferować i analitycznie przekazać pozyskana wcześniej wiedzę. Nabytą wiedzę potrafi zadoptować do krajowych warunków w projektowaniu ścieżki procesu wytwarzania i kształtowania materiałów, a także zaplanowania recyklingu produktów celem odpowiedniego doboru materiałów i technologii wytwarzania RCM2A_U03 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi posługować się zaawansowaną aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania podatności na recykling oraz właściwości materiałów metalicznych RCM2A_U06 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, inicjuje działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego, wykazuje dbałość o środowisko naturalne RCM2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicje RCM2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K003 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie RCM2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów i technologii przemysłu metali nieżelaznych koniecznych do prowadzenia procesów wytwarzania oraz recyklingu celem maksymalizacji uzysku i zysków w obrębie przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczna wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów metalurgicznych, a w szczególności metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, a także zaawansowanych zagadnień z zakresu technologii wytwarzania takich jak odlewnictwo, obróbka skrawaniem, spiekanie i przeróbka plastyczna niezbędnych do skutecznego i efektywnego zaprojektowania procesów kształtowania materiałów i ich recyklingu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania zaawansowanych i skomplikowanych problemów inżynierskich, w tym doboru surowców, technik wytwarzania, materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie metali i stopów materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych + - + - - - - - - - -
M_U002 Korzystając z literatury światowej potrafi zaproponować nowe technologie metalurgiczne lub recyklingowe, zreferować i analitycznie przekazać pozyskana wcześniej wiedzę. Nabytą wiedzę potrafi zadoptować do krajowych warunków w projektowaniu ścieżki procesu wytwarzania i kształtowania materiałów, a także zaplanowania recyklingu produktów celem odpowiedniego doboru materiałów i technologii wytwarzania + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi posługować się zaawansowaną aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania podatności na recykling oraz właściwości materiałów metalicznych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, inicjuje działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego, wykazuje dbałość o środowisko naturalne + - + - - - - - - - -
M_K002 Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicje + - - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Większość zagadnień rozpatrywanych będzie uwzględniając podstawowe cechy mikrostruktury charakterystyczne dla metody wytwarzania, wady każdej z technik i metody poprawy mikrostruktury.Poruszone zostaną zagadnienia możliwości recyklingu wyrobów otrzymywanych omawianymi technikami wytwarzania.
1.Rzeczywista budowa strukturalna metali i stopów, rola defektów i wpływ na właściwości materiałów,.
2.Zaawansowane metody badawcze struktury i własności mechanicznych.
3. Dobór techniki wytwarzania z uwzględnieniem właściwości materiału.
4.Wpływ sposobu otrzymywania wyrobu na jego strukturę; odlew, wyrób o geometrii ukształtowanej w wyniku przeróbki plastycznej na zimno i gorąco, wytworzony w procesie metalurgii proszków, obróbka skrawaniem.
5.Analiza możliwości uzyskania założonych własności mechanicznych metali i stopów drogą obróbki cieplnej i cieplno mechanicznej.
6.Korelacja warunków plastycznego kształtowania wyrobów ze zjawiskami strukturalnymi odpowiadającymi za poziom własności wytrzymałościowych.
7.Analiza zależności struktury i własności mechanicznych wyrobów od zastosowanej t
technologii przeróbki plastycznej: walcowanie, kucie, wyciskanie, ciągnienie.
8.Sposoby wpływania na mikrostrukturę materiałów w celu polepszenia wybranych właściwości dla podstawowych technik wytwarzania.
9. Wykorzystanie inżynierii powierzchni w modyfikacji wyrobów wytwarzanych innymi technikami.
10. Techniki wytwarzania, a możliwości recyklingu.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Próby walcowania i wyciskania wybranych metali nieżelaznych i ich stopów, ukierunkowane na osiągnięcie maksymalnego stopnia przerobu (zgniotu). Obserwacje mikroskopowe struktury wyrobów oraz pomiary ich własności mechanicznych. Ocena porównawcza wpływu metod odkształcenia i możliwych do praktycznego zastosowania parametrów procesu, na strukturę i własności tak otrzymanych wyrobów. Metody łączenia materiałów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i wykonanie sprawozdania.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Promowana obowiązkowa obecność na wykładach (90%). Zaliczenie wykładu na podstawie dwóch kolokwiów. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (100%). Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Oddanie sprawozdania w ciągu dwóch tygodni od zrealizowania ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obowiązkowa obecność na zajęciach, wykonanie ćwiczeń.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia oceny z wykładów i ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, ustalenie terminu z prowadzącym i odrobienie ćwiczeń laboratoryjnych. W przypadku niepisania kolokwium z treści wykładowych, z usprawiedliwionej przyczyny, zaliczenie kolokwium w innym terminie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz: Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013, pp. 1-492 (ISBN 978-83-7880-077-7)
L.Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT Gliwice-Warszawa 2002
M.Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, PWN 2009
W.Olszak, Obróbka skrawaniem, PWN, 2019
H.Żebrowski Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2004.
M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie, t. 1 i 2, WNT 1995
M.F. Ashby – Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Putyra P.; *Jaworska L.; *Podsiadło M.; Laszkiewicz-Łukasik J.; Krzywda T. The ceramic materials to forming by EDM method. [W:] ISNNM-2016 The 14th International Symposium on Novel and Nano Materials, July 3-8 2016, Budapest, Hungary, , s. 96. [Abstract Book] [pendrive] The Korean Powder Metallurgy Institute. 2016

Putyra P., Wojteczko K., Dyzia M., Czechowski K.,* Jaworska L*., Dolata A.J.: Metody kształtowania odlewniczych materiałów kompozytowych. Mechanik , 2014, R. 87, nr 8-9, s. 634-636. (Biuletyn IZTW). Agenda Wydawnicza SIMP, 2014. ISSN 0025-6552.

Putyra P.; *Jaworska L.; *Dyzia M.; Podsiadło M. Kształtowanie siluminów z dodatkiem fazy węglikowej – analiza temperatury narzędzi podczas skrawania. Mechanik , 2017, R. 90, nr 2, s. 128-132. (Biuletyn IZTW) (DOI: 10.17814/mechanik.2017.2.31). Agenda Wydawnicza SIMP. 2017 ISSN 0025-6552.

Broniszewski K., Wozniak J., Czechowski K., Jaworska L., Olszyna A.: Al2O3-Mo cutting tools for machining hardened stainless steel. Wear , 2013, Vol. 303, s. 87-91. [http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2013.03.002]
Elsevier B.V., 2013.
Broniszewski, K., Wozniak, J, Kostecki, M. Czechowski K., Jaworska L., Olszyna A.: Al2O3-V cutting tools for machining hardened stainless steel, Ceramics International, Vol. 41, Iss. 10, pp. 14190-14196, Part: B, 2015
Osipov A.S., Klimczyk P., Cygan S., Melniichuk I.A., Petrusha I.A.,* Jaworska L*.: Composites of the cBN-Si3N4 system reinforced by SiCw for turning tools. Journal of Superhard Materials , 2016, Vol. 38, nr 1, s. 1-7. [DOI: 10.3103/S1063457616010019]. New York : Allerton Press Inc, 2016. ISSN 1063-4576, EISSN 1934-9408

Informacje dodatkowe:

Brak