Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumentalne metody analizy materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-109-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Żabiński Piotr (zabinski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć studenci zostana zapoznani z różnymi technikami analizy instrumentalnej. Chemiczna analiza instrumentalna to dział analizy chemicznej obejmujący metody pomiaru własności fizycznych lub fizykochemicznych badanej próbki, określające np.: własności elektryczne i elektrochemiczne(polarografia, chronoamperometria, konduktometria), własności optyczne (absorpcyjna spektrometria atomowa, refraktometria, polarymetria), własności rozdzielania międzyfazowego(chromatografia), promieniotwórczość(neutronowa analiza aktywacyjna, spektrometria Mössbauera) i inne (jądrowy rezonans magnetyczny, elektronowy rezonans paramagnetyczny, spektrometria masowa)

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o metodach stosowanych w analizie składu chemicznego tworzyw metalicznych. RCM2A_W04, RCM2A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna zagadnienia z zakresu analizy statystycznej wyników pomiarowych oraz aparat matematyczno-informatyczny niezbędny do obróbki danych pomiarowych. RCM2A_W04, RCM2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać optymalną metodę analizy składu chemicznego dla wskazanego, dowolnego rodzaju materiału metalicznego. Potrafi dokonać krytycznej oceny wybranej metody (lub metod), planuje procedurę postepowania analitycznego dla wybranej próbki materiału. RCM2A_U04, RCM2A_U01, RCM2A_U06, RCM2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pełnić rolę konsultanta lub doradcy w sprawach wyboru metody analizy dla konkretnego materiału. Potrafi współdziałać z zespołem w realizacji zaplanowanych prac analitycznych. RCM2A_K01, RCM2A_K03 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o metodach stosowanych w analizie składu chemicznego tworzyw metalicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagadnienia z zakresu analizy statystycznej wyników pomiarowych oraz aparat matematyczno-informatyczny niezbędny do obróbki danych pomiarowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać optymalną metodę analizy składu chemicznego dla wskazanego, dowolnego rodzaju materiału metalicznego. Potrafi dokonać krytycznej oceny wybranej metody (lub metod), planuje procedurę postepowania analitycznego dla wybranej próbki materiału. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pełnić rolę konsultanta lub doradcy w sprawach wyboru metody analizy dla konkretnego materiału. Potrafi współdziałać z zespołem w realizacji zaplanowanych prac analitycznych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Metody analityczne i instrumentalne

Metody spektroskopowe : Spektroskopia molekularna : spektroskopia UV-Vis, spektroskopia w podczerwieni IR , spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR ; Spektrometria atomowa : absorpcyjna spektrometria atomowa , emisyjna spektrometria atomowa ; Metody elektroanalityczne : potencjometria , elektrograwimetria , konduktometria ; Metody różne : spektroskopia laserowa , spektroskopia promieniowania rentgenowskiego , metody termoanalityczne

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Metody analityczne i instrumentalne

Spektroskopia molekularna : spektroskopia UV-Vis, spektroskopia w podczerwieni IR , spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR ;
Spektrometria atomowa : absorpcyjna spektrometria atomowa , emisyjna spektrometria atomowa ;
Metody elektroanalityczne : potencjometria , elektrograwimetria , konduktometria ;
Metody różne : spektroskopia laserowa , spektroskopia promieniowania rentgenowskiego , metody termoanalityczne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem do uzyskania zaliczenia modułu jest: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin

 1. Przy zaliczeniach poszczególnych zajęć stosuje się następujące oceny:
  91 – 100%: bardzo dobry (5.0)
  81 – 90%: plus dobry (4.5)
  71 – 80%: dobry (4.0)
  61 – 70%: plus dostateczny (3.5)
  50 – 60%: ostateczny (3.0)
  poniżej 50%: niedostateczny (2.0)
 2. Ocena końcowa = 50%(ocena z egzaminu) + 50%(ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

dodatkowe jedno spotkanie w ramach laboratoriów

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

ukończony kurs Chemia fizyczna I i II

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki, Electrodeposition od Co-Rh alloys from aqueous chloride solutions, Surface & Coatings Technology 258 (2014) 72–77

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, Analysis of rhodium electrodeposition from chloride solutions, Journal of the Electrochemical Society, 161 (9), s. D458 – D461, 2014.

P. Żabiński, A. Sokół, K. Mech, T. Tokarski, R. Kowalik, Magnetic field effect on properties of galvanostatically deposited Co-Pd alloys, Magnetohydrodynamics, 50 (1), s. 75 – 81, 2014.

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, T. Tokarski, K. Fitzner, Electrochemical deposition of Co – Pd alloys from ammonia solutions and their catalytic activity for hydrogen evolution reaction, Journal of Applied Electrochemistry, 44, s. 97 – 103, 2014.

K. Mech, G. Boczkal, P. Pałka, P. Zabiński, R. Kowalik, Synthesis of Co-Pd alloys by co-electroreduction of aquachloro-cobalt(II) and palladium(II) complexes, Journal of Solid State Electrochemistry; Vol. 18, Issue 11, pp 3121-3127, 2014

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, K. Fitzner, Kinetics and mechanism of [PdClx(H2O)4-x]2-x (x = 3, 4) complexes electro-reduction, Journal of the Electrochemical Society, 160 (11), s. H770 – H774, 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak