Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rafinacja metali i stopów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-110-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Stępień Michał (mstepien@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Fizykochemiczne metody rafinacji i separacji metali. Destylacja w próżni, elektrorafinacja, metoda karbonylkowa, topienie strefowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna, potrafi sklasyfikować metody separacji rozdziału i rafinacji substancji chemicznych RCM2A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna i potrafi dokonać oceny możliwości zastosowania danej metody rafinacji do wybranego metalu i stopu. RCM2A_W02 Kolokwium
M_W003 Rozumie konieczność otrzymywania metali i stopów o określonej czystości RCM2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować proces rafinacji podstawowych metali przemysłowych RCM2A_U01, RCM2A_U02 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna, potrafi sklasyfikować metody separacji rozdziału i rafinacji substancji chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi dokonać oceny możliwości zastosowania danej metody rafinacji do wybranego metalu i stopu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie konieczność otrzymywania metali i stopów o określonej czystości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proces rafinacji podstawowych metali przemysłowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wprowadzenie do rafinacji metali i stopów

  Studenci zaznajamiają się z koniecznością otrzymania metalu bądź stopu o zadanym skaldzie chemicznym jako produktu handlowego.

 2. Procesy elektrorafinacji

  Studenci poznają przemysłowe zastosowania procesów elektrorafinacji metali i stopów. Poznają zalety i wady omawianej metody.

 3. Procesy destylacji i odparowania metali
 4. Zaawansowane metody rozdziału pierwiastków metalicznych

  Omówione zostają metody rozdziału pierwiastków jak Zr i Hf przy pomocy np. wirowania frakcjonującego.

 5. Metody karbonylkowe

  Omówione zostają podstawy chemiczne tworzenia karbonylków wybranych metali oraz praktyczne zastosowanie tego procesu.

 6. Topienie strefowe
 7. Ciecze jonowe
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Elektrorafinacja srebra

  W czasie ćwiczeń laboratoryjnych studenci usuwają domieszki z metalicznego srebra w postaci miedzi i ołowiu.

 2. Rafinacja metodą karbonylkową

  W czasie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zaznajamiają się z procesem karbonylkowym

 3. Destylacja

  W czasie ćwiczeń studenci zaznajamiają się z procesem destylacji próżniowej metali i stopów.

 4. Analiza skłądu chemicznego rafinowanych metali

  Studenci analizują skład chemiczny metali wyrafinowanych na przeprowadzonych wcześniej ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Zaliczenie uzyskuje się zaliczając kolejne ćwiczenia laboratoryjne. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych studentowi przysługuje jeden termin do odrobienia zajęć pod koniec semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Z uwagi, że wykład jest jedyną formą zajęć, obecność na nim jest obowiązkowa. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest w 100 % oceną z zaliczeń poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zaliczyć wszystkie ćwiczenia przewidziane planem studiów na co najmniej 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości spowodowane nieobecnością, student ma obowiązek uzupełnić w dodatkowym terminie pod koniec semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Chemia ogólna
Procesy Metalurgi Ekstrakcyjnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.E. Schesinger, M. J. King, K. C. Sole, W. G. Davenport, Extractive Metallurgy of Copper
2. F. K. Crundwell et. al. Extractive Metalurgy of Nickel, Cobal and Platinum-Group Metals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak