Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka wodna i ścieki przemysłowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-208-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Małecki Stanisław (stanmal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają technologie oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Poznają źródła powstawania ścieków w zakładach metalurgicznych oraz sposoby prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, Na wykładzie student osiąga wiedzę techniczną i technologiczną, natomiast na ćwiczeniach laboratoryjnych wykorzystuje ją praktycznie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych i metod oczyszczania ścieków. RCM2A_W02, RCM2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie posługiwać się pojęciami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych. RCM2A_U05, RCM2A_U01, RCM2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Posiada umiejętność oceny procesów oczyszczania ścieków przemysłowych. RCM2A_U04, RCM2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności problemów oczyszczania ścieków i odpowiedniego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. RCM2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych i metod oczyszczania ścieków. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie posługiwać się pojęciami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oceny procesów oczyszczania ścieków przemysłowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności problemów oczyszczania ścieków i odpowiedniego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Analiza procesów technologicznych pod kątem gospodarki wodno-ściekowej oraz wpływ procesów chemicznych na skażenie i ochronę środowiska naturalnego.
2. Charakterystyka układów wodnych w zakładach przemysłowych oraz zasady techniczno-ekonomiczne wyboru układów wodnych.
3. Użytkowanie wody w zakładach przemysłowych oraz sposoby jej uzdatniania:
a. Do celów technologicznych,
b. Do chłodzenia środowiska ciekłego, gazowego oraz stałego.
4. Ogólna charakterystyka gospodarki ściekami sanitarnymi, przemysłowymi i chemicznie zanieczyszczonymi.
5.Metody oczyszczania ścieków:
• Mechaniczne,
• Chemiczne,
• Elektrochemiczne,
• Poprzez wymianę jonową,
• Biologiczne.
6. Omówienie gospodarki wodno-ściekowej w niektórych zakładach przemysłu metali nieżelaznych, łącznie ze stosowanymi sposobami utylizacji ścieków.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Oznaczanie parametrów wody/zawiesiny – pomiar mętności wody – NTU ( wzorce mętności), pomiar PH, pomiar stężenia zawiesiny.

Mechaniczne oczyszczanie ścieków
Badanie efektu oczyszczania ścieków w wyniku sedymentacji. Oznaczanie objętości zawiesin łatwo opadających i efektywności ich sedymentacji w czasie w leju Imhoffa. Efektywność usuwania materii organicznej w procesie sedymentacji.

Chemiczne metody oczyszczania ścieków
Metody strąceniowe w procesie doczyszczania ścieków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa (dopuszczalna jedna nieobecność usprawiedliwiona podczas całego kursu). Student musi odrobić nieobecność po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenie. Wymagane przygotowanie teoretyczne do realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych – forma sprawdzenia kolokwium lub odpowiedź ustna. Uzyskanie oceny z kol. 2,0 musi zostać poprawione przed kolejnym ćwiczeniem laboratoryjnym. Sprawozdanie z ćwiczenia musi również być oddane przed kolejnym ćwiczeniem laboratoryjnym. Na poprawę niezaliczonego sprawozdania student ma tylko tydzień od daty zwrotu widniejącej na sprawozdaniu.
Po zakończeniu ostatniego ćwiczenia lab. sprawozdanie z ćwiczenia jest przyjmowane TYLKO przez 1 tydzień licząc od daty ostatniego ćwiczenia.
Końcowa ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią uzyskanych ocen ze sprawozdań i kol. z wagą 40:60.
Przewiduje się zaliczenie poprawkowe ćwiczeń lab., które odbywa się tylko w jednym terminie dla wszystkich grup lab. w sesji oraz jeden w sesji poprawkowej- obowiązuje całość materiału niezależnie od tego ile niezaliczonych ćwiczeń ma student.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Poprawne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Bartoszewski, Systemy oczyszczania ścieków : podstawy technologiczne i projektowanie, skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1981.
2. H. Ruffer, Oczyszczanie ścieków przemysłowych : poradnik, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Projprzem-Eko, 1998.
3. B. Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak