Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-209-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Luty-Błocho Magdalena (mlb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawową terminologią związana z bezpieczeństwem w sektorze recyklingu oraz innych zakładach przetwórstwa metali. Omówione zostaną zarówno przepisy BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) jak również przeciwpożarowe, itp. Dodatkowo, studenci poznają także inny aspekt bezpieczeństwa, który jest związany m.in. z zapewnieniem dostaw surowca naturalnego lub wtórnego niezbędnego do utrzymania prawidłowego funkcjonowania sektora przetwórczego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z bezpieczeństwem. RCM2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przepisów BHP. RCM2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą urządzeń służących do analizy nanomateriałów oraz ich możliwościami. RCM2A_W02, RCM2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa w recyklingu. RCM2A_U11, RCM2A_U10, RCM2A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wymienić źródła potencjalnych zagrożeń oraz sposób reagowania na nie. RCM2A_U11, RCM2A_U10, RCM2A_U09, RCM2A_U08 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. RCM2A_U10, RCM2A_U09, RCM2A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych w miejscu pracy, dąży do zgłębiania zdobytej wiedzy. RCM2A_K01, RCM2A_K03 Wykonanie projektu
M_K002 Student stosuje zdobytą wiedzę do polepszania warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP. RCM2A_K01, RCM2A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z bezpieczeństwem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przepisów BHP. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą urządzeń służących do analizy nanomateriałów oraz ich możliwościami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa w recyklingu. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wymienić źródła potencjalnych zagrożeń oraz sposób reagowania na nie. + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych w miejscu pracy, dąży do zgłębiania zdobytej wiedzy. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student stosuje zdobytą wiedzę do polepszania warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. 7. Dostawa surowca naturalnego, wtórnego jako podstawa istnienia przemysłu
 3. 8. Kolokwium zaliczeniowe
 4. 2. Zagrożenia w środowisku pracy oraz profilaktyka wypadkowa
 5. 3. Choroby zawodowe i stosowana profilaktyka
 6. 4. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 7. 5. Bezpieczeństwo w dostawach surowców naturalnych
 8. 6. Wydarzenia polityczne a dostęp do zasobów naturalnych
Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: - prezentacja multimedialna - pogadanka
 • Zajęcia seminaryjne: - prezentacja multimedialna - pogadanka - praca w zespołach
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- obecność na zajęciach seminaryjnych (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona);
- uzyskanie co najmniej 50% punktów z pracy projektowej/prezentacji.
Warunki podejścia do egzaminu:
- uzyskanie co najmniej 50% punktów na kolokwium zaliczeniowym;
- opanowanie materiału omawianego w trakcie wykładów (forma ustna/pisemna).

Terminy dodatkowe będą realizowane zgodnie z Regulaminem Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Przygotowanie do zajęć prezentacji, czynny udział w dyskusjach.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 45% (ocena z seminarium) + 55% (z kolokwium zaliczeniowego)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może wyrównać zaległości poprzez samokształcenie na podstawie materiałów podanych na zajęciach i/lub wskazanej bibliografii do zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, J. Szlązak, N. Szlązak, Wydawnictwao AGH, Kraków 2012;
2. Energetyka – bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Fundacja na rzecz czystej energii, Poznań 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak