Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie plazmowe i próżniowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-211-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław (pietstan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają redukcyjne procesy otrzymywania metali nieżelaznych w próżni oraz wykorzystanie plazmy w procesach wytapiania i przetapiania metali nieżelaznych i ich stopów. Przekazywana jest wiedza o fizykochemicznych aspektach próżniowych procesów metalurgicznych. Omawiane są urządzenia i sposoby wytwarzania próżni oraz budowa palników i pieców plazmowych. Przedstawiany jest także proces próżniowej rafinacji metali nieżelaznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie metalurgii próżniowej i plazmowej. RCM2A_W02, RCM2A_W01 Projekt
M_W002 Student zna teorię próżniowego topienia metali. RCM2A_W02, RCM2A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić priorytety w zakresie realizacji projektowych zadań inżynierskich. RCM2A_U02, RCM2A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi analizować istniejące technologie metalurgiczne pod kątem ich nowoczesności i określić możliwości zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych. RCM2A_U03, RCM2A_U02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie metalurgii próżniowej i plazmowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna teorię próżniowego topienia metali. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić priorytety w zakresie realizacji projektowych zadań inżynierskich. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować istniejące technologie metalurgiczne pod kątem ich nowoczesności i określić możliwości zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

realizacja projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak