Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie fizykochemicznych właściwości materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-212-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Wojnicki Marek (marekw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student poznaje metody modyfikacji właściwości fizyko – chemicznych materiałów. Na podstawie zdobytej wiedzy, potrafi zaproponować odpowiedni proces modyfikacji celem uzyskania oczekiwanych właściwości produktu. W ramach zajęć poznaje techniki obróbki chemicznej materiałów oraz powłok. Zapoznaje się z technikami pomiarowymi, umożliwiającymi kontrolę wybranych właściwości materiałów. Zapoznaje się z technikami niszczącymi i nieniszczącymi do kontroli jakości oraz cech wyrobów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe metody modyfikacji powierzchni materiałów. RCM2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Na podstawie zdobytej wiedzy, potrafi samodzielnie zaprojektować proces obróbki fizykochemicznej powierzchni. RCM2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Świadomie dobiera technologie celem obniżenia uciążliwości tych technologi dla środowiska naturalnego i obywateli. RCM2A_U04, RCM2A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie korzyści i zagrożenia płynące z procesów fizykochemicznej obróbki materiałów. RCM2A_K01, RCM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe metody modyfikacji powierzchni materiałów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Na podstawie zdobytej wiedzy, potrafi samodzielnie zaprojektować proces obróbki fizykochemicznej powierzchni. - - - + - - - - - - -
M_U002 Świadomie dobiera technologie celem obniżenia uciążliwości tych technologi dla środowiska naturalnego i obywateli. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie korzyści i zagrożenia płynące z procesów fizykochemicznej obróbki materiałów. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W trakcie semestru, przewidziane są trzy sprawdziany wiadomości. Student musi zdobyć łącznie minimum 50% punktów by uzyskać zaliczenie z przedmiotu.
Student który nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu, pisze sprawdzian zaliczeniowy z całości materiału. Wymagana minimalna liczba punktów do uzyskania zaliczenia 50%.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Nie określono sposobu obliczania oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności.
Pozostałe nieobecności wymagają usprawiedliwienia.
Wyrównywanie zaległości usprawiedliwionych odbywa się w formie samodzielnej pracy studenta w domu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. A. Komarovskii, Control of the Physicochemical Properties of Materials, March 2001, Volume 42, Issue 3–4, pp 98–101

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bednarski, Marek; Dudek, Magdalena; Knutelska, Joanna; Nowiński, Leszek; Sapa, Jacek; Zygmunt, Małgorzata
Nowak, Gabriel; Luty-Błocho, Magdalena; Wojnicki, Marek; Fitzner, Krzysztof; Tęsiorowski, Maciej; The influence of the route of administration of gold nanoparticles on their tissue distribution and basic biochemical parameters: In vivo studies. Pharmacological Reports, 67, 3 p. 405-409.
2. Wojnicki, Marek; Luty-Błocho, Magdalena; Grzonka, Justyna; Pacławski, Krzysztof; Kurzydłowski, Krzysztof J.; Fitzner, Krzysztof: Micro-continuous flow synthesis of gold nanoparticles and integrated deposition on suspended sheets of graphene oxide, Chemical Engineering Journal, 225, p. 597-606.

Informacje dodatkowe:

Brak