Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie procesów ekstrakcji metali krytycznych i strategicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-214-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jendrzejczyk-Handzlik Dominika (djendrze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu studenci poznają podstawowe technologie pozyskiwania surowców krytycznych oraz strategicznych Student poszerzy swoją wiedzę a następnie zdobędzie umiejętności niezbędne do projektowania technologii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawy projektowania otrzymywania metali krytycznych i strategicznych. RCM2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą światowych kierunków sposobów pozyskiwania i przetwarzania w tym możliwość odzysku metali krytycznych i strategicznych. RCM2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dla wybranego metalu krytycznego opracować ścieżkę technologiczną jego ekstrakcji. RCM2A_U02, RCM2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dla wybranego metalu strategicznego opracować ścieżkę technologiczną jego ekstrakcji. RCM2A_U02, RCM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuje się samodzielnością w trakcie rozwiązywania problemów postawionych przez prowadzącego w trakcie ćwiczeń projektowych. RCM2A_K02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji. RCM2A_K01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawy projektowania otrzymywania metali krytycznych i strategicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą światowych kierunków sposobów pozyskiwania i przetwarzania w tym możliwość odzysku metali krytycznych i strategicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dla wybranego metalu krytycznego opracować ścieżkę technologiczną jego ekstrakcji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dla wybranego metalu strategicznego opracować ścieżkę technologiczną jego ekstrakcji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuje się samodzielnością w trakcie rozwiązywania problemów postawionych przez prowadzącego w trakcie ćwiczeń projektowych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Podstawowe zagadnienia z projektowania procesów ekstrakcji metali krytycznych i strategicznych

  W ramach wykładów przedstawione zostaną światowe kierunki sposobów pozyskiwania i przetwarzania w tym możliwość odzysku metali krytycznych oraz strategicznych . Na podstawie uzyskanych informacji projektowych zostaną zaprojektowane wybrane procesy ekstrakcji metali krytycznych i strategicznych.
  1.Metale krytyczne i strategiczne
  2. Pozyskiwanie indu
  3. Pozyskiwanie galu
  4. Pozyskiwanie germanu
  5. Pozyskiwanie niobu
  6. Pozyskiwanie tantalu
  7. Pozyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich
  8. Pozyskiwanie metali strategicznych

 2. 1.Samodzielne opracowanie opisu projektowego dotyczącego wybranych metod wytwarzania metali krytycznych lub strategicznych, schematów graficznych technologii wytwarzania metali krytycznych lub strategicznych, prezentacja niezbędnych obliczeń, wykresów oraz wniosków
  2. Bieżąca kontrola prawidłowej realizacji własnych opracowań projektowych – konsultacje sprawdzające postępy w zakresie samodzielnego opracowywania wybranych zagadnień merytorycznych.
  3. Opracowanie opisów projektowych w postaci końcowych projektów lub końcowych referatów naukowych, wygłoszonych na ćwiczeniach.

Ćwiczenia projektowe (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: W trakcie ćwiczeń projektowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student może przystąpić do sprawdzianu wiedzy z wykładu pod warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia projektowe zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu w formie projektu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z:
- kolokwium z wykładów w udziale 50%
- ćwiczeń projektowych w udziale 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca własna studenta wspomagana konsultacjami u prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

brak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Thermodynamic properties of liquid silver-indium alloys determined from e. m. f. measurements / Dominika JENDRZEJCZYK, Krzysztof FITZNER // Thermochimica Acta ; ISSN 0040-6031. — 2005 vol. 433 iss. 1–2, s. 66–71.
2.Thermodynamic properties of liquid silver-indium-antimony alloys determined from e.m.f. measurements / Dominika JENDRZEJCZYK, Wojciech GIERLOTKA, Krzysztof FITZNER // International Journal of Materials Research; 2006 vol. 97 iss. 11, s. 1519–1525
3. Phase relations near ternary eutectic point in the Ag−In−Sb system / D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, D. Živković, W. GIERLOTKA, D. Manasijević, K. FITZNR, D. Minić // Journal of Mining and Metallurgy. Section: B, Metallurgy ; ISSN 1450-5339. — 2007 vol. 43 iss. 2, s. 161–169
4.Thermodynamic properties of liquid silver-indium-tin alloys determined from emf measurements / Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, Wojciech GIERLOTKA, Krzysztof FITZNER // International Journal of Materials Research ; 2008 vol. 99 iss. 11, s. 1213–1221.
5.Thermodynamic description of the Cu−Sb binary system / Wojciech GIERLOTKA, Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2009 vol. 484 iss. 1–2, s. 172–176
6.Thermodynamic description of the binary Ag−Ga system / Wojciech GIERLOTKA, Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2011 vol. 509 iss. 1, s. 38–42
7.Thermodynamic properties of liquid silver-gallium alloys determined from e.m.f. and calorimetric measurments / Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Journal of Chemical Thermodynamics ; ISSN 0021-9614. — 2011 vol. 43 iss. 3, s. 392–398
8.Enthalpies of mixing of liquid Ag–Ga, Cu–Ga and Ag–Cu–Ga alloys / Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Calphad : Computer Coupling and Phase Diagrams and Thermochemistry ; ISSN 0364-5916. — 2014 vol. 44 spec. iss., s. 39–47
9.Thermodynamic study and re-optimization of the Au-Ga binary system / Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK // Journal of Phase Equilibria and Diffusion ; ISSN 1547-7037. — 2017 vol. 38 iss. 3, s. 305–318
10.Enthalpies of mixing of liquid Ag−Ga,Au−Ga and Ag−Au−Ga alloys / Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK // Journal of Chemical Thermodynamics ; ISSN 0021-9614. — 2017 vol. 107, s. 114–125
11. Phase equilibria in the ternary Ag-Au-Ga system: isothermal sections at 250oC and 450oC / D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK // Journal of Mining and Metallurgy. Section: B, Metallurgy ; ISSN 1450-5339. — 2017 vol. 53 iss. 3 spec. iss., s. 215–222

Informacje dodatkowe:

brak