Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne: Metalurgia Metali Krytycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-301-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Żabiński Piotr (zabinski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia dotyczą przygotowania prac magisterskich z zakresu metalurgii metali krytycznych. Omawiane są podstawowe zasady opracowywania i pisania treści prac naukowych,metody badań literaturowych, sposoby obliczania i oceny uzyskanych wyników pomiarów oraz metody prezentacji uzyskanych wyników. Studenci w oparciu o realizowane tematy prac magisterskich przygotowują w formie prezentacji: przegląd literaturowy zagadnienia, oraz opracowanie wyników doświadczalnych, obliczeniowych lub omówienia problemu badawczego na podstawie literatury i uzyskane wnioski.
Dodatkowo jako zagadnienia pomocnicze przy analizie danych pomiarowych przypominane zostaną metoda najmniejszych kwadratów, ocena punktowa wielkości mierzonej; otrzymywanie ocen za pomocą przedziałów ufności; oszacowanie dokładności jednakowo dokładnych pomiarów, pomiary wyróżniające się, kryterium Abbego, grupowe, bezpośrednie, jednakowo dokładne pomiary; rozkład Studenta. Podkreślenie znaczenia własność intelektualne, zasady korzystania z literatury fachowej. Wstępna prezentacja postępu prac magisterskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi zaprezentować wyniki swoich badań RCM2A_W05, RCM2A_W04, RCM2A_W01 Prezentacja
M_W002 Student potrafi opracować własne wyniki pomiarowe. RCM2A_W05, RCM2A_W04, RCM2A_W01 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przedyskutować swoje wyniki badań RCM2A_U04, RCM2A_U11, RCM2A_U10, RCM2A_U07, RCM2A_U03 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wspołpracować w zespole, dyskutować wyniki badań RCM2A_K01, RCM2A_K03, RCM2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi zaprezentować wyniki swoich badań - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi opracować własne wyniki pomiarowe. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedyskutować swoje wyniki badań - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wspołpracować w zespole, dyskutować wyniki badań - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Seminarium dyplomowe

Zajęcia dotyczą przygotowania prac magisterskich z zakresu metalurgii metali krytycznych. Omawiane są podstawowe zasady opracowywania i pisania treści prac naukowych,metody badań literaturowych, sposoby obliczania i oceny uzyskanych wyników pomiarów oraz metody prezentacji uzyskanych wyników. Studenci w oparciu o realizowane tematy prac magisterskich przygotowują w formie prezentacji: przegląd literaturowy zagadnienia, oraz opracowanie wyników doświadczalnych, obliczeniowych lub omówienia problemu badawczego na podstawie literatury i uzyskane wnioski.
Dodatkowo jako zagadnienia pomocnicze przy analizie danych pomiarowych przypominane zostaną metoda najmniejszych kwadratów, ocena punktowa wielkości mierzonej; otrzymywanie ocen za pomocą przedziałów ufności; oszacowanie dokładności jednakowo dokładnych pomiarów, pomiary wyróżniające się, kryterium Abbego, grupowe, bezpośrednie, jednakowo dokładne pomiary; rozkład Studenta. Podkreślenie znaczenia własność intelektualne, zasady korzystania z literatury fachowej. Wstępna prezentacja postępu prac magisterskich.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i przedstawienie przygotowanej prezentacji z zakresu tematycznego pracy magisterskiej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z prezentacji przestawionej na zajęciach seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie przez studenta tematu pracy magisterskiej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak