Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Physicochemistry of nano-structural surface layers
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-303-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Żabiński Piotr (zabinski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Electrochemical methods for surface layer modification. Influence of process parameters on morphology and structure of nanometrical size layers of metals. Classification of nonorganic and organic nanomaterials from their structure and physiochemical properties. Scaling of mechanical, electrical, thermic and optic properties of nanoparticles.
Environmental issues related to nanomaterials and nanoparticles.
Examples of testing of materials in nanometrical size and case studies of real examples.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student can estimate technological, economic and environmental limitations of production and application of nanolayers RCM2A_W02, RCM2A_W03, RCM2A_W01 Egzamin
M_W002 Student knows basic types of nanomaterials and its physiochemical properties. Students knows different classes of nanomaterials from structural and physiochemical properties point of view. RCM2A_W02, RCM2A_W03, RCM2A_W01 Egzamin
M_W003 Student knows the nature of phenomena at nano scale and understanding correlation between size and particular properties of particles. Understanding of mechanism of interaction nanoparticles with electromagnetic field. RCM2A_W02, RCM2A_W04, RCM2A_W01 Egzamin
M_W004 Students knows different methods of organic, nonorganic and hybrid nanomaterials preparation. RCM2A_W02, RCM2A_W03, RCM2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to classify basic types of nanoparticles and nanomaterials. Student is able to describe methods of its synthesis. Student is able to explain correlation between size and properties of nanoparticles. RCM2A_U03, RCM2A_U01, RCM2A_U02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student can estimate technological, economic and environmental limitations of production and application of nanolayers + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows basic types of nanomaterials and its physiochemical properties. Students knows different classes of nanomaterials from structural and physiochemical properties point of view. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student knows the nature of phenomena at nano scale and understanding correlation between size and particular properties of particles. Understanding of mechanism of interaction nanoparticles with electromagnetic field. + - - + - - - - - - -
M_W004 Students knows different methods of organic, nonorganic and hybrid nanomaterials preparation. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to classify basic types of nanoparticles and nanomaterials. Student is able to describe methods of its synthesis. Student is able to explain correlation between size and properties of nanoparticles. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Lectures

Electrochemical methods for surface layer modification. Influence of process parameters on morphology and structure of nanometrical size layers of metals. Classification of nonorganic and organic nanomaterials from their structure and physiochemical properties. Scaling of mechanical, electrical, thermic and optic properties of nanoparticles.
Environmental issues related to nanomaterials and nanoparticles.

Ćwiczenia projektowe (30h):
project

A term project will be assigned consisting of an oral presentation and written report. The presentation will be ~20 minute lecture presented by students. Active participation of students – discussion, brain storm.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

presence on seminar and project

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 examination grade + 0.5 project grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

additional coloquim

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. “Advances in Nanoengineering”, A.G.Davies, J.M.T.Thompson (Eds.), Imperial College Press, Londin 2007
 2. “Nanoparticles and Catalysis”, Ed. Didier Astruc, Wiley VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 2008
 3. “Nanotechnologie”, R.W.Kelsall, I.W.Hamley, M.Geoghegan (Eds.) PWN, Warszawa 2008
 4. “Nanostructures and Nanomaterials”, Guozhong Cao, Imperial College Press, 2004
 5. “Nanotechnology: understanding small systems”, B. Rogers, J. Adams, S. Pennathur, CRC Press, 2008
 6. “Single Organic Nanoparticles”, H. Masuhara, H.Nakanishi, K.Sasaki (Eds.), Springer 2003
 7. “Molecular Devices and Machines”, V. Balzani, M.Venturi, A. Credi, Wiley-VCH 2003

and others available

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. R. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, T. Tokarski, P. Zabinski; Electrowinning Of Tellurium From Acidic Solutions, Arch. Met. and Mat., 2 (vol 60) (2015), Doi: 10.1515/Amm-2015-0178
 2. R. Kowalik, K. Mech, D. Kutyła, T. Tokarski, P. Żabiński, Magnetic field effect on the electrodeposition of ZnSe, Magnetohydrodynamics 51, No. 2, 345-352, 2015
 3. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, M. Wróbel, T. Tokarski, P. Żabiński, Electrochemical codeposition of molybdenum and selenium, Metallurgy and Foundry Engineering Vol. 41, 2015, No. 1, pp. 7–16
Informacje dodatkowe:

Brak