Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry for materials science
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-304-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course gives students a broad overview of how fundamentals of chemistry are used to create sophisticated materials that improve modern life. Students learn about various advanced inorganic and organic materials, a role of internal structure in a creation of physico-chemical properties, modification methods, applications and research methods. As a part of project exercises, student performs a task related to a selected topic and presents to other students.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows characteristics of various advanced materials RCM2A_U04, RCM2A_W03, RCM2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student can select proper material to particular application RCM2A_U04, RCM2A_W03, RCM2A_W01, RCM2A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can perform critical review of literature data RCM2A_U04, RCM2A_U03, RCM2A_U01, RCM2A_U09, RCM2A_U08, RCM2A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Stutent can apply theoretical knowledge to solve practical problems RCM2A_U04, RCM2A_U03, RCM2A_U01, RCM2A_U02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows characteristics of various advanced materials + - - + - - - - - - -
M_W002 Student can select proper material to particular application + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can perform critical review of literature data - - - + - - - - - - -
M_U002 Stutent can apply theoretical knowledge to solve practical problems - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
General characterization of advanced inorganic and organic materials

General characterization of advanced inorganic and organic materials: sources, identification, properties, investigation, applications:
1. General characteristics of materials
2. Glasses
3. Liquid crystals
4. Superhydrophobic and supehydrophilic materials
5. Optical and photonic materials
6. Semiconductors and related materials
7. Nonoxide ceramic materials
8. Membranes

Ćwiczenia projektowe (30h):
General characterization of advanced inorganic and organic materials

Student performs a task related to a selected topic based on literature data and presents to other students.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for getting credit is presenting the project and passing the written test on the lecture content. The correction credits take place in the second and third term.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

final grade = 0.6 * (test grade) + 0.4 * (project grade)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Participation of a student in the project exercises is obligatory. In the case of unexcused absence of more than 20% of the course, the student does not pass the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Harry R. Allcock, Introduction to Materials Chemistry, Wiley, 2011
Robert J. Naumann, Introduction to the Physics and Chemistry of Materials, CRC Press, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rudnik E., Bayaraa E., “Electrochemical dissolution of smelted low-grade electronic scraps in acid sulfate-chloride solutions”, Hydrometallurgy, 159 (2016), 110-119
Rudnik E., “Zastosowanie redukcji elektrochemicznej jako metody utylizacji ditlenku węgla”, Przemysł Chemiczny, 95(11) (2016), 1000-1002
Rudnik E., Dashbold N., “Studies on copper recovery from smelted low-grade e-scrap using hydrometallurgical methods”, Minerals & Metallurgical Processing, 34(1) (2017), 20-29
Rudnik E., Tarnawski A., “Influence of SO32- ions and current density on silver electrowinning from spent photographic solution”, Hydrometallurgy, 171 (2017), 267-274
E. Rudnik, M. Kostępski, „Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions”, Archives of Metallurgy and Materials, 2(63) (2018), 709-717
W. Gumowska, E. Rudnik, I. Harańczyk, Korozja i ochrona metali, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, (wydanie I – 2007; wydanie II poprawione – 2014)

Informacje dodatkowe:

None