Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-2-309-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pod kierunkiem promotora rozwiązuje zadane w pracy dyplomowej zadanie, które może mieć charakter badawczy, obliczeniowy lub projektowy. Dokonuje przeglądu literatury dotyczącej postawionego problemu i proponuje sposoby jego rozwiązania. Przeprowadza stosowne eksperymenty, obliczenia lub prace projektowe z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, urządzeń, programów obliczeniowych oraz metod analitycznych. Opracowuje wyniki swoich badań i dokonuje ich analizy, pisze pracę.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu problematyki, której dotyczy praca dyplomowa RCM2A_W02, RCM2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych technik badawczych i pomiarowych RCM2A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich RCM2A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi opracować i dokonać analizy uzyskanych wyników badań, a także przeprowadzić poprawne wnioskowanie RCM2A_U07, RCM2A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie studiowanego kierunku i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego RCM2A_K02, RCM2A_K03 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu problematyki, której dotyczy praca dyplomowa - - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych technik badawczych i pomiarowych - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i dokonać analizy uzyskanych wyników badań, a także przeprowadzić poprawne wnioskowanie - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie studiowanego kierunku i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 600 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 200 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 300 godz
Inne 70 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (30h):

Student pod kierunkiem promotora rozwiązuje zadane w pracy dyplomowej zadanie, które może mieć charakter badawczy, obliczeniowy lub projektowy. Dokonuje przeglądu literatury dotyczącej postawionego problemu i proponuje sposoby jego rozwiązania. Przeprowadza stosowne eksperymenty, obliczenia lub prace projektowe z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, urządzeń, programów obliczeniowych oraz metod analitycznych. Opracowuje wyniki swoich badań i dokonuje ich analizy, pisze pracę.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Po uzyskaniu absolutorium i kolejno uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy dyplomowej student przystępuje do obrony.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie promotor oraz recenzent. Ocena z pracy jest
średnią arytmetyczną ocen z recenzji opiekuna pracy oraz recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały
dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
4. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe,
Poznań 2004.
5. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
6. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
Literatura związana z tematem pracy dyplomowej uzgodniona z promotorem.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pracę dyplomową student pisze indywidualnie (lub w szczególnych przypadkach zespołowo) pod
kierunkiem promotora.