Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do metalurgii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-104-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznawani są w pierwszej kolejności z klasyfikacją metali oraz podziałem metod ich wytwarzania. Następnie omawiane są wstępne operacje przygotowawcze do procesów wzbogacania, takie jak rozdrabnianie, mielenie i klasyfikacja. Program wykładów obejmuje również podstawowe procesy pirometalurgiczne otrzymywania metali (redukcja tlenków, utlenianie siarczków, termiczny rozkład) oraz hydrometalurgiczne (ługowanie, cementacja, elektroliza).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi opisać wstępne operacje przygotowawcze do procesów flotacji. RCM1A_W04, RCM1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna i umie scharakteryzować procesy wzbogacania rud metali nieżelaznych - grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne i flotację. RCM1A_W01 Egzamin
M_W003 Zna i potrafi opisać procesy redukcji wysokotemperaturowej, utleniania siarczków metali i termicznego rozkładu związków. RCM1A_W01 Egzamin
M_W004 Zna i potrafi scharakteryzować procesy ługowania rud i koncentratów metali nieżelaznych, procesy cementacji, hydrolizy oraz elektrolizy. RCM1A_W01 Egzamin
M_W005 Zna i potrafi opisać procesy rafinacji metali oraz zasady, na których się opierają. RCM1A_W01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi opisać wstępne operacje przygotowawcze do procesów flotacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i umie scharakteryzować procesy wzbogacania rud metali nieżelaznych - grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne i flotację. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi opisać procesy redukcji wysokotemperaturowej, utleniania siarczków metali i termicznego rozkładu związków. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i potrafi scharakteryzować procesy ługowania rud i koncentratów metali nieżelaznych, procesy cementacji, hydrolizy oraz elektrolizy. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i potrafi opisać procesy rafinacji metali oraz zasady, na których się opierają. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 63 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Charakterystyka rud metali nieżelaznych (formy występowania metali, przykłady minerałów siarczkowych, tlenkowych, węglanowych itp.)
2. Podział metod otrzymywania metali nieżelaznych, przykłady dla wybranych metali
3. Schemat technologiczny otrzymywania metali z surowców pierwotnych
4. Wstępne operacje przygotowawcze do procesów wzbogacania (rozdrabnianie – kruszenie, mielenie, klasyfikacja), Przykłady urządzeń, zasada działania.
5. Wzbogacanie rud metali nieżelaznych – grawitacyjne, magnetyczne, elektrostatyczne, flotacja, wzbogacanie w cieczach ciężkich.
6. Chemiczne procesy wzbogacania – prażenie utleniające, chlorujące, kalcynujące. Urządzenia i zasada działania.
7. Właściwe procesy metalurgiczne otrzymywania metali – redukcja wysokotemperaturowa tlenków metali, utlenianie siarczków metali, cementacja, elektroliza z roztworów wodnych i z soli stopionych
8. Procesy rafinacji metali i zasady na których się opierają
9. Przykłady technologii otrzymywania metali nieżelaznych – miedź, cynk, aluminium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin z przedmiotu, weryfikujący nabytą wiedzę jest w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na co najmniej 80% wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Wykład jest obowiązkowy. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest w 100% oceną z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady są obowiązkowe, ponieważ są jedyną formą przedmiotu. Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany nadrobić w ramach samodzielnego studiowania tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z chemii i matematyki z zakresu szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. Chodkowski, Metalurgia metali nieżelaznych, Kraków 1976.
Z. Szczygieł, Metalurgia ogólna, skrypt AGH, Kraków 1976.
T. Mazanek, E. Mazanek, Technologia procesów metalurgicznych część I i II, WSiP Warszawa 1984.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Katarzyna Ciećko, Ilona NEJMAN, Zinc recovery from steelmaking dust by hydrometallurgical methods, Metals, 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 547, S. 1–13.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process , Energy Technology 2017 : carbon dioxide management and other technologies, Springer, 2017 S. 181–189.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Kamil Legomski, Anna KOŃKO, Ekstrakcja aluminium ze zgarów pochodzących z przetopu złomów, Rudy i Metale Nieżelazne, 2014 R. 59 nr 9, s. 453–458.

Informacje dodatkowe:

Brak