Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawowe techniki rozwoju osobistego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-107-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kowalik Remigiusz (rkowalik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentom na potrzebę samokształcenia i pracy nad indywidualnym rozwojem osobistym oraz wskazanie konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. W trakcie wykładów omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju człowieka w sferze prywatnej i wskazanie ich wpływu na proces studiowania oraz dalszą karierą zawodową. Wykłady w sposób syntetyczny przedstawiają różne koncepcje dotyczące szeroko rozumianych kompetencji miękkich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie znaczenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich niezbędnych w realizacji celów zawodowych i osobistych RCM1A_W06, RCM1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętnie formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując poznane techniki skutecznej motywacji, organizacji czasu pracy i radzenia sobie ze stresem. RCM1A_U06, RCM1A_U09, RCM1A_U08, RCM1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności. RCM1A_K02, RCM1A_K01 Kolokwium
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. RCM1A_K02, RCM1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich niezbędnych w realizacji celów zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętnie formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując poznane techniki skutecznej motywacji, organizacji czasu pracy i radzenia sobie ze stresem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Podstawowe techniki rozwoju osobistego

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentom na potrzebę samokształcenia i pracy nad indywidualnym rozwojem osobistym oraz wskazanie konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. W trakcie wykładów omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju człowieka w sferze prywatnej i wskazanie ich wpływu na proces studiowania oraz dalszą karierą zawodową. Wykłady w sposób syntetyczny pokazują różne koncepcje dotyczące szeroko rozumianych kompetencji miękkich oraz powiązanie ich z efektywnym uczeniem się. Omówione zostaną kompetencje miękkie związane z organizacją czasu pracy, motywacją, radzeniem sobie ze stresem czy też umiejętnościami interpersonalnymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematykę omawianą podczas wykładów z uwzględnieniem aktywności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie stosuje się

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jak uczyć się szybko i skutecznie. Filip Żurakowski, Wydawnictwo: Studio Emka , 2004
2. Podręcznik skutecznego uczenia się. Francine Boucher, Jacqueline Avard, Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, 2006
3. Podręcznik umiejętności studiowania. Stella Cottrell, Wydawnictwo: Zysk I S-Ka, 2006
4. Jak uczyć się efektywnie Metody i motywacja. Praktyczny poradnik. Edwin A. Locke, Wydawnictwo, Nakom, 2009
5. Szybkie czytanie – praktyczne ćwiczenia. Paweł Sygnowski. Wydawnictwo: Złote myśli, 2010
6. Podręcznik szybkiego czytania. Tony Buzan, Wydawnictwo: Wydawnictwo Aha!, 2012
7. Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe Wydawnictwo Aha!, 2007
8. Mapy twoich myśli. Tony Buzan, Wydawnictwo Aha!, 2007
9. Zarządzanie czasem. Brian Tracy, Wydawnictwo: Muza, 2008
10. Jak pisać CV i list motywacyjny. Poradnik. Sylwia Sądowska, Wydawnictwo Literat, 2009
11. Rozmowa kwalifikacyjna O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Angelika Śniegocka, Wydawnictwo Helion, 2009
12. Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Mechło Paulina, Grzelka Jolanta, Wydawnictwo Sensus, Wydawnictwo Helion , 2011
13. Pokonaj stres. Poradnik przedegzaminacyjny. PRACA ZBIOROWA . Wydawnictwo Ibis, 2009
14. Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Paweł Lenar, Wydawnictwo: Helion, 2008
15. Prezentacja, która robi wrażenie. Robin Williams Wydawnictwo Helion, 2011
16. Savoir vivre. Podręcznik w pilnych potrzebach. Krajski Stanisław, Wydawnictwo: SGK, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak