Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-209-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jendrzejczyk-Handzlik Dominika (djendrze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają obsługę programu AutoCAD oraz podstawy tworzenia rysunku 2D i 3D. Przedmiot obejmuje 45 godzin ćwiczeń laboratoryjnych o łącznej sumie punktów ECTS – 4, co oznacza przeciętny nakład pracy własnej studenta w semestrze na poziomie 60 godzin (4 godz./tydzień). W czasie ćwiczeń laboratoryjnych obowiązkowe są 2 pozytywnie zaliczone kolokwia. Ćwiczenia laboratoryjne kończą się zaliczeniem. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego systemu wspomagania projektowania przy użyciu programu AutoCad. RCM1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 2D przy użyciu programu AutoCad. RCM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 3D przy użyciu programu AutoCad. RCM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie i posiada zdolność do samokształcenia. RCM1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego systemu wspomagania projektowania przy użyciu programu AutoCad. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 2D przy użyciu programu AutoCad. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 3D przy użyciu programu AutoCad. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie i posiada zdolność do samokształcenia. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 48 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):
Komputerowe wspomaganie projektowania AUTOCAD

Obsługa programu AutoCAD, podstawy tworzenia rysunku 2D i 3D.
Podstawowe pojęcia- globalny układ współrzędnych, elementy ekranu graficznego edytora rysunku, wprowadzanie poleceń i wartości, klawisze funkcyjne. Podstawowe polecenia – jednostki, warstwy, tryby lokalizacji. Obiekty rysunku – linie, okręgi, łuki, polilinie, tekst, kreskowanie i wypełnienie. Polecenia edycyjne – kopiowanie, skala, odsuwanie, szyk, fazowanie, wymiarowanie. Przygotowanie do druku – obszary modelu i papieru. Zasady pracy w przestrzeni 3D – płaszczyzny konstrukcyjne, obiekty 2D wykorzystywane w 3D, tworzenie rzutni. Prezentacje widoku – rzuty, widoki 3D, orbita. Obiekty 3D – obiekty druciane, powierzchnie, siatki, bryły. Polecenia edycyjne np. lustro 3D. Wymiarowanie 3D. Drukowanie obeiktów 3D- obszar modelu i papieru. Wizualizacja – tworzenie renderingu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami
udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie
wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 * ocena z kolokwium obejmującego rysunek 2D plus 0.5 * ocena z kolokwium obejmującego rysunek 3D

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzupełnienie wiadomości w formie pracy własnej studenta przy wykorzystaniu zalecanej literatury i pomocy naukowych przedstawionych w Syllabusie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw rysunku technicznego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Pikoń “AUTOCAD 2011 pierwsze kroki” wydawnictwo Helion rok 2011
www.autocad.pl
http://www.cad.pl/kursy/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

brak