Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcje inżynierskie w metalurgii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-212-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jarosz Piotr (pijar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę z zakresu procesów metalurgicznych metali nieżelaznych, konstrukcji metalurgicznych, ich urządzeń oraz technologii metali

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna agregaty, stosowane w metalurgii metali nieżelaznych i recyklingu. RCM1A_W01, RCM1A_W02 Wykonanie projektu,
Projekt
M_W002 zna i rozumie zasady doboru materiałów dla agregatów metalurgicznych. RCM1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać krytycznej analizy procesów metalurgicznych z uwagi na dobór optymalnego agregatu. RCM1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi zaplanować i zrealizować proste zagadnienia związane z zaprojektowaniem ciągu technologicznego. RCM1A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko naturalne i społeczne, potrafi okreslić priorytety w zakresie realizacji zadan inzynierskich. RCM1A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna agregaty, stosowane w metalurgii metali nieżelaznych i recyklingu. + - - + - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady doboru materiałów dla agregatów metalurgicznych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać krytycznej analizy procesów metalurgicznych z uwagi na dobór optymalnego agregatu. + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaplanować i zrealizować proste zagadnienia związane z zaprojektowaniem ciągu technologicznego. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko naturalne i społeczne, potrafi okreslić priorytety w zakresie realizacji zadan inzynierskich. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Podstawowe piece metalurgiczne w metalurgii metali nieżelaznych

  a) konstrukcja pieców szybowych do otrzymywania cynku i ołowiu oraz wytopu kamienia miedziowego
  b) projektowanie i konstrukcja konwertorów,
  c) piece zawiesinowe
  d) projektowanie i konstrukcja pieców płomiennych,
  e) konstrukcje pieców obrotowych.

 2. Urządzenia do przygotowania wsadu

  a) konstrukcja pieca fluidalnego do prażenia utleniającego siarczków metali,
  b) konstrukcje taśm prażalniczych,
  c) zbrylanie i brykietowanie koncentratów.

 3. Urządzenia towarzyszące agregatom metalurgicznym:

  a) konstrukcje urządzeń do przygotowania wsadu,
  b) zasady konstruowania urządzeń odpylających,

 4. Kontrola przebiegu procesów metalurgicznych. Sterowanie procesami przemysłowymi.
Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt

1. Kryteria doboru materiałów ogniotrwałych do różnych zastosowań.
2. Wymogi ekologiczne użytkowania pieców metalurgicznych
3. Obliczenia dotyczące niektórych urządzeń metalurgicznych (palnik wirowy, taśma spiekalnicza, rurociągi, pojemność agregatu)
4. Projekt wydziału elektrorafinacji Al.
5. Założenia do projektu wydziału redukcji dolomitu.
6. Projekt odlewni miedzi.
7. Założenia do projektu wydziału pieców obrotowo-wahadłowych do otrzymywania ołowiu.
8. Projekt rafinerii ołowiu.
9. Utylizacja gazów z pieców obrotowo-wahadłowych.
10. Projekt wydziału konwertorownia kamienia miedziowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu i zaliczenia kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: obecność nieobowiązkowa
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Projekt obowiązkowy
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% projekt
40% kolokwium zaliczeniowe
10% obecność i aktywność na zajeciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

nie dotyczy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie dotyczy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

źródła internetowe
M. Kucharski, Piorometalurgia miedzi
M. Kucharski, Recykling metali nieżelaznych
F. Habashi, Extractive metallurgy of non-ferrous metals
materiały z wykładów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak