Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy recyklingu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-409-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Wojnicki Marek (marekw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi zasadami związanymi z recyklingiem metali, w szczególności metali nieżelaznych. Rozumie potrzebę recyklingu i odzysku metali krytycznych i strategicznych. Dostrzega zagrożenia środowiskowe związane z powstawaniem odpadów.
Praktycznie umie wykorzystać wiedzę z zakresu chemii ogólnej, termodynamiki i chemii fizycznej, aby w sposób właściwy przeprowadzić proces recyklingu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi sklasyfikować materiał odpadowy do odpowiedniej grupy materiałowej. RCM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe metody przetwarzania i recyklingu materiałów niemetalicznych oraz metalicznych. RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wytypować odpowiednie metody badawcze i pomiarowe umożliwiające klasyfikację odpadu, oraz określenie jego podatności do recyklingu. RCM1A_U04, RCM1A_U03, RCM1A_U01, RCM1A_U05, RCM1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne mający na celu separację określonych związków lub metali. RCM1A_U04, RCM1A_U03, RCM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi sklasyfikować materiał odpadowy do odpowiedniej grupy materiałowej. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody przetwarzania i recyklingu materiałów niemetalicznych oraz metalicznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wytypować odpowiednie metody badawcze i pomiarowe umożliwiające klasyfikację odpadu, oraz określenie jego podatności do recyklingu. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne mający na celu separację określonych związków lub metali. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wiadomości wstępne
 2. Przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów polimerowych i kompozytowych.
 3. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny w procesach recyklingu
 4. Recykling miedzi i stopów na bazie miedzi
 5. Zastosowanie i recykling aluminium i jego stopów.
 6. Zastosowanie ołowiu i związków ołowiu, oraz ich recykling.
 7. Zastosowanie cyny i jej stopów, oraz jej recykling.
 8. Recykling niklu, kobaltu, oraz innych metali powszechnie wykorzystywanych w katalizie przemysłowej.
 9. Odzysk metali szlachetnych z katalizatorów przemysłowych oraz samochodowych.
 10. Utylizacja i immobilizacja substancji niebezpiecznych.
 11. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w procesach recyklingu.
 12. Recykling baterii. Technologie wytwarzania i recyklingu baterii.
 13. Gospodarka w cyklu zamkniętym.
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Recykling opakowań aluminiowych.
 2. Otrzymywanie ZnO z roztworów odpadowych zawierających jony chlorkowe.
 3. Recykling ołowiu ze zużytych akumulatorów samochodowych.
 4. Odzysk srebra ze styków elektrycznych
 5. Odzysk złota ze złomu elektronicznego
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczeń z ćwiczeń laboratoryjnych jest:
1. Pozytywne zdanie testu końcowego z ćwiczeń laboratoryjnych
2. Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych
3. Pozytywnie zaliczone sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych.
Prowadzący może podwyższyć ocenę końcową studentom, aktywnie uczestniczącym w wykładach, oraz
biorącym udział w dyskusji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przewidziany jest jeden dodatkowy termin zajęć, w ramach których studenci mogą wyrównać zaległości
powstałe w wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach.
Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na zasadach określonych w regulaminie studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przed każdymi zajęciami, studenci sprawdzani są z zakresu wiedzy niezbędnego do prawidłowego i
bezpiecznego przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Recykling i utylizacja materiałów odpadowych w agregatach metalurgicznych / Jan Mróz ; Politechnika Częstochowska. Mróz, Jan, Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006.
2. Recykling metali nieżelaznych, Marian Kucharski, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
3. Aluminum recycling, Mark E. Schlesinger.Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojnicki M., et al., Kinetic study of the photoelectrochemical Gold recovery from diluted chloride solutions, Archives of Metallurgy and Materials, 58(3), 709-716
Wojnicki M., et al., Palladium(II) Chloride Complex Ion Recovery from Aqueous Solutions Using Adsorption on Activated Carbon, J. Chem. Eng. Data, 2018,
Wojnicki M., et al., Kinetic studies of gold recovery from dilute aqueous solutions using Fe2+ chloride ions, Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), 2015, 25, 6, 2027-2036.

Informacje dodatkowe:

Brak