Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka surowcami w obiegu zamkniętym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-503-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznawani są ze strategią rozwoju umożliwiającą wzrost gospodarczy przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów. W szczególności omawiane zagadnienia dotyczą odpadów, które mogą stać się surowcem i w procesach odzysku i recyklingu pozwolić na wyeliminowanie pojęcia końca życia produktu. Wykłady dotyczą zarówno gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi ale również produktami ubocznymi działalności hutniczej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi scharakteryzować pierwotne i wtórne surowce metali nieżelaznych. RCM1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna i umie dokonać oceny przydatności wybranych grup odpadów do procesów recyklingu. RCM1A_U03, RCM1A_U01 Egzamin
M_U002 Potrafi przeprowadzić proces recyklingu wybranych metali nieżelaznych z odpadów pokonsumpcyjnych i pohutniczych. RCM1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość korzyści wynikających z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów w procesach recyklingu. RCM1A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi scharakteryzować pierwotne i wtórne surowce metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i umie dokonać oceny przydatności wybranych grup odpadów do procesów recyklingu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić proces recyklingu wybranych metali nieżelaznych z odpadów pokonsumpcyjnych i pohutniczych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość korzyści wynikających z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów w procesach recyklingu. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Podstawowe definicje i pojęcia GOZ
2. Schemat gospodarki cyrkulacyjnej
3. GOZ w Polsce i krajach Unii Europejskiej
4. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
5. Platformy GOZ w Polsce i na świecie

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Wpływ soli na topienie i koalescencję aluminium podczas przetopu złomów puszek aluminiowych
2. Odzysk srebra ze stopów Ag-Cu
3. Recykling pyłów stalowniczych w procesach hydrometalurgicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują zadany ćwiczenie samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie z ćwiczeń jest w formie pisemnego kolokwium. Ocenie podlega również sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują eksperymenty praktyczne mające na celu uzyskania kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sprawozdanie z wykonanych badań.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest według następującego wzoru : OK=0,7*ocena z egzaminu+0,3*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne są obowiązkowe, w przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych (pod warunkiem usprawiedliwienia) muszą one zostać odrobione w terminie przewidzianym na odrabianie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z chemii, fizyki i matematyki w zakresie realizowanego programu studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak