Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Recykling materiałów niemetalicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-504-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawową charakterystykę materiałów ceramicznych, polimerowych, bitumicznych i innych niemetalicznych. Omówione zostaną możliwości ich zagospodarowania, przetwarzania i ponownego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Zostaną przedstawione technologie recyklingowe oraz najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie recyklingu materiałów niemetalicznych. Uwzględnione zostaną aspekty środowiskowe i ekonomiczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi sklasyfikować materiał odpadowy do odpowiedniej grupy materiałowej. RCM1A_W04, RCM1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna podstawowe metody przetwarzania i recyklingu materiałów niemetalicznych RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wytypować odpowiednie metody badawcze i pomiarowe umożliwiające klasyfikację odpadu RCM1A_U04, RCM1A_U03, RCM1A_U01, RCM1A_U05, RCM1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne RCM1A_U04, RCM1A_U03, RCM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi sklasyfikować materiał odpadowy do odpowiedniej grupy materiałowej. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody przetwarzania i recyklingu materiałów niemetalicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wytypować odpowiednie metody badawcze i pomiarowe umożliwiające klasyfikację odpadu + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Charakterystyka materiałów niemetalicznych

  Klasyfikacja i ogólna charakterystyka różnych grup materiałów niemetalicznych

 2. Materiały ceramiczne

  Technologie i metody recyklingu i przetwarzania materiałów ceramicznych

 3. Materiały polimerowe

  Technologie i metody recyklingu i przetwarzania materiałów polimerowych

 4. Materiały celulozowe

  Technologie i metody recyklingu i przetwarzania materiałów celulozowych

 5. Materiały bitumiczne

  Technologie i metody recyklingu i przetwarzania materiałów bitumicznych

 6. Oleje i smary

  Technologie i metody recyklingu i przetwarzania olejów i smarów

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Charakterystyka materiałów niemetalicznych

  Badanie, klasyfikacja i selekcja materiałów niemetalicznych

 2. Przetwarzanie materiałów niemetalicznych

  Odzysk i przetwarzanie wybranych grup materiałów niemetalicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich ćwiczeń wskazanych w planie zajęć, zaliczenie sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium końcowego z zakresu materiału realizowanego na zajęciach. Zaliczenia poprawkowe odbywają się w II i III terminie.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (wpis w WU).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.6 * (ocena z egzaminu) + 0.4 * (ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Odrabianie ćwiczeń odbywa się za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i we wskazanym przez nią terminie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu Chemia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

John T. Aquino, Waste Age and Recycling Times: Recycling Handbook, CRC Lewis Publishers, 1995
Raju Francis, Recycling of Polymers: Methods, Characterization and Applications, Wiley, 2016
Francesco La Mantia, ‎Handbook of Plastics Recycling, Rapra Technology, 2002
R. McKinney, Technology of Paper Recycling, 1994
Sally Morgan, Waste, Recycling and Reuse, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rudnik E., Bayaraa E., “Electrochemical dissolution of smelted low-grade electronic scraps in acid sulfate-chloride solutions”, Hydrometallurgy, 159 (2016), 110-119
Rudnik E., Dashbold N., “Studies on copper recovery from smelted low-grade e-scrap using hydrometallurgical methods”, Minerals & Metallurgical Processing, 34(1) (2017), 20-29
Rudnik E., Tarnawski A., “Influence of SO32- ions and current density on silver electrowinning from spent photographic solution”, Hydrometallurgy, 171 (2017), 267-274
E. Rudnik, M. Kostępski, „Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions”, Archives of Metallurgy and Materials, 2(63) (2018), 709-717
Rudnik E., Knapczyk-Korczak J., “Preliminary investigations on hydrometallurgical treatment of spent Li-ion batteries”, Metallurgical Research & Technology (2019)

Informacje dodatkowe:

Prowadzący zajęcia w laboratorium nie dopuszczają do zajęć studentów nieposiadających odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne).