Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Utylizacja i neutralizacja odpadów przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-506-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jendrzejczyk-Handzlik Dominika (djendrze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu utylizacji i neutralizacji poprodukcyjnych odpadów toksycznych w tym żużli i ścieków przemysłowych. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych prowadzone są zajęcia praktyczne z zakresu utylizacji tych odpadów np. utylizacja arsenu z żużla anodowego pochodzącego z hutnictwa miedzi oraz odzysk metali nieżelaznych z elektrolitów będących pozostałością po procesach elektrolizy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu technologii stosowanych do utylizacji i neutralizacji odpadów toksycznych. RCM1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz przeprowadzić proces utylizacji i neutralizacji toksycznych odpadów - pochodzących z hutnictwa miedzi - z zastosowaniem odpowiednich technik pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. RCM1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student posiada umiejętność analizy wyników przeprowadzonych obliczeń i badań oraz przygotować na tej podstawie raport końcowy z przeprowadzonego procesu utylizacji i neutralizacji materiałów toksycznych. RCM1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada wrażliwość na problemy ochrony środowiska naturalnego oraz świadomość zagrożeń wynikających z nieumiejętnego prowadzenia procesów produkcyjnych. RCM1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu technologii stosowanych do utylizacji i neutralizacji odpadów toksycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz przeprowadzić proces utylizacji i neutralizacji toksycznych odpadów - pochodzących z hutnictwa miedzi - z zastosowaniem odpowiednich technik pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność analizy wyników przeprowadzonych obliczeń i badań oraz przygotować na tej podstawie raport końcowy z przeprowadzonego procesu utylizacji i neutralizacji materiałów toksycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada wrażliwość na problemy ochrony środowiska naturalnego oraz świadomość zagrożeń wynikających z nieumiejętnego prowadzenia procesów produkcyjnych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Podstawowe pojęcia z utylizacji i neutralizacja odpadów przemysłowych

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu utylizacji i neutralizacji poprodukcyjnych odpadów toksycznych

Przedmiot obejmuje wiadomości z zakresu utylizacji toksycznych odpadów przemysłowych, charakterystykę technologii stosowanych przy utylizacji i neutralizacji odpadów toksycznych. Problemy utylizacji i neutralizacji gazów (SO2, CO2). Zużycie energii,a emisja CO2 – program poszanowania energii, kalkulator emisji CO2. Dyrektywy UE o emisji CO2

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych prowadzone są zajęcia praktyczne z zakresu utylizacji i neutralizacji odpadów toksycznych

Zapoznanie się z możliwością utylizacji arsenu z żużla anodowego pochodzącego z hutnictwa miedzi, co obejmuje ługowanie żużli pochodzących z PAO,a następnie wytrącanie z nich arsenu w formie trudno rozpuszczalnych związków.
Określenie stopnia wymywalności arsenu z żużli odpadowych pochodzących z hutnictwa miedzi oraz zbadanie możliwości utylizacji arsenu na drodze przeprowadzenia go w formę trudno rozpuszczalną (swabit Ca5(AsO4)3F lub arsenian wapnia – Ca3(AsO4)2), a następnie wtopienie go w żużel odpadowy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student może przystąpić do sprawdzianu wiedzy z wykładu pod warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z:
- kolokwium z wykładów w udziale 50%
- ćwiczeń laboratoryjnych w udziale 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca własna studenta wspomagana konsultacjami u prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kurs Chemii Ogólnej I i II

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykład „Utylizacja i neutralizacja odpadów przemysłowych”
2. M. Kucharski, “Pirometalurgia miedzi”, Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydakt. Kraków, 2003
3. Monografia KGHM Polska Miedź S.A., Lublin, 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Onderka, D. Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner, “Thermodynamic Properties and Phase Equilibria in the Ternary Cu-Pb-Fe System”, Archives of Metallurgy and Materials 58(2):541-548

Informacje dodatkowe:

brak