Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odlewanie metali i stopów metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-507-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ogólnym zarysie przedstawia wybrane zagadnienia otrzymywania części maszyn i urządzeń technologią odlewania, a w szczególności podstawy krystalizacji odlewów, wzrost kryształów, segregację w stopach odlewniczych, modyfikację oraz charakterystykę odlewniczych stopów metali nieżelaznych, wybrane techniki wytwarzania form i rdzeni oraz specjalne metody odlewania i formowania. Przedstawia również przykłady zastosowania stopów metali nieżelaznych na odlewy dla różnych gałęzi przemysłu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych procesów odlewniczych, technologii topienia , materiałów formierskich, technologii wytwarzania form i zastosowań odlewniczych stopów metali nieżelaznych RCM1A_W04, RCM1A_W02, RCM1A_W03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych na formy i odlewy w tradycyjnym i nowoczesnym odlewnictwie RCM1A_W04, RCM1A_W05, RCM1A_W03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać właściwe materiały formierskie, stop odlewniczy oraz urządzenia i maszyny do realizacji procesów odlewniczych RCM1A_U04, RCM1A_U03, RCM1A_U05, RCM1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywa we współczesnym świecie wytwarzanie części maszyn i urządzeń techniką odlewania ciekłego metalu (stopu) do specjalnie przygotowanych form odlewniczych RCM1A_K03, RCM1A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych procesów odlewniczych, technologii topienia , materiałów formierskich, technologii wytwarzania form i zastosowań odlewniczych stopów metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych na formy i odlewy w tradycyjnym i nowoczesnym odlewnictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać właściwe materiały formierskie, stop odlewniczy oraz urządzenia i maszyny do realizacji procesów odlewniczych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywa we współczesnym świecie wytwarzanie części maszyn i urządzeń techniką odlewania ciekłego metalu (stopu) do specjalnie przygotowanych form odlewniczych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

I . Podstawy krystalizacji odlewów i wzrost kryształów
II. Segregacja w stopach odlewanych
III Technika odlewania i główne procesy technologiczne (rafinacja i modyfikacja)
IV. Stopy metali lekkich, stopy metali ciężkich i stopy specjalnego zastosowania –
technologia topienia i odlewania
V. Specjalne metody odlewania
VI. Metody kontroli jakości metalu i odlewu (wady odlewów i ich identyfikacja)
VII. Określenie wpływu technologii odlewania na strukturę i właściwości odlewu

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Klasyfikacja odlewniczych stopów metali nieżelaznych i przygotowanie wsadów
Technologia oczyszczania ciekłych stopów metali nieżelaznych (rafinacja)
Technologia szybkiej krystalizacji stopów aluminium
Zajęcia w zakładzie przemysłowym – Technologia topienia i odlewania stopów na osnowie aluminium, miedzi i cynku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu odlewanie metali i stopów metali.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Górny Z., – Odlewnicze stopy metali nieżelaznych WNT. 1992
2. Adamski Cz., Piwowarczyk T. – Metalirgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część I, AGH 1988
3. Adamski Cz., Rzadkosz St. – Metalirgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część II, AGH 1992
4. Adamski Cz., Bonderek Z. Piwowarczyk T. – Mikrostruktury odlewów stopów miedzi oraz cynku. Śląsk
1972
5. Adamski Cz., Górski A., Kobyliński St. – Systematyka wad odlewów z metali nieżelaznych PWN1956
6. Fraś E., – Krystalizacja metali i stopów. PWN 1992
7. Kosowski A. – Metaloznawstwo stopów odlewniczych. AGH 1996
8. Górny Z., Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS,
Kraków 2006.1
10.Romankiewicz F. – Modyfikacja miedzi i jej stopów . KNM.PAN. Poznań 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Tchórz, M. Książek, I. Krzak, K. Szczepaniak-Lalewicz, K. Żaba, J. Mizera, P. Kurdziel, A. Dydak,
Evaluation of the internal structure of the multilayer ceramic mould for precision casting critical parts of
aircraft engines by X-ray computed tomography, Journal of Powder Metallurgy&Mining, 2018, 7(1), pp 1-7,
2. M. Ksiazek, A. Tchorz, I. Krzak, K. Zaba, P. Kurdziel, A. Dydak, R. Sitek, J. Mizera, “An investigation on
microstructural and mechanical properties of ceramic moulds applied in the investment casting of
critical parts of aircraft engines” in Congress Proceedings of 73rd World Foundry Congress “Creative
Foundry” 23- 27 September 2018, Kraków, Poland, p. 107-108
3. N. Sobczak, J. Sobczak, M. Ksiazek, W. Radziwill, Stability of coating based on boron nitride in contact
with liquid aluminium and copper alloys – Proc. Annual Meeting of American Vacuum Society, WI
“Surfaces, Interfaces, and Thin Films”, May 25, 1995, Milwaukee, USA
4. N. Sobczak, P. Rohatgi, J. Sobczak, M. Ksiazek, W. Radziwill, Study of reactive wetting behaviour of
copper alloys containing active elements in contact with porous graphite substrate – Proc. 32nd
Annual Meeting of SAE, Oct. 29 – Nov. 1, 1995, New Orleans, USA
5. N. Sobczak, P. Rohatgi, Z. Gorny, M. Ksiazek, W. Radziwill, Interaction between porous graphite
substrate and liquid or semi-liquid AlTi6 and AlTi10 alloys – Proc. Second International Conference on
Composite Engineering (ICCE-2), Aug. 20-24, 1995, New Orleans, USA, pp. 265-266
6. N. Sobczak, Z. Gorny, M. Ksiazek, W. Radziwill, P. Rohatgi, Application of the sessile drop method for
study of the physico-chemical interaction between solid substrate and semi-liquid alloy on example of
Al-Ti alloy/graphite system – Proc. First International Conference “Cast Composites’95”, Oct. 18-20,
1995, Zakopane, Poland, pp. 63 66
7. N. Sobczak, Z. Gorny, M. Ksiazek, W. Radziwill, P. Rohatgi, Interaction between porous graphite
substrate and liquid or semi-liquid aluminium alloys containing titanium – Proc. ICCA-5, July 1-5, 1996,
Grenoble, France, Materials Science Forum, vol 217-222, Part 1. pp. 153-158
8. N. Sobczak, P. Rohatgi, J. Sobczak, M. Ksiazek, W. Radziwill, The interaction between porous graphite
substrate and cooper alloys containing active elements – Proc. ICCE-3, July 21-26, 1996, New Orleans,
USA, pp. 777-778

Informacje dodatkowe:

Brak