Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy metalurgii ekstrakcyjnej II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-509-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gargul Krzysztof (krzygar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z procesami ekstrakcji metali, ich podstawami teoretycznymi, urządzeniami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna procesy ekstrakcji metali oraz ich teoretyczne podstawy RCM1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna w stopniu wystarczającym i rozumie zasadę działania stosowanych urządzeń pomiarowych RCM1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z przedmiotu „Procesy Metalurgii Ekstrakcyjnej” do przeprowadzenia prostych eksperymentów z zakresu metalurgii. RCM1A_U03, RCM1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zanalizować realny proces metalurgiczny i wskazać kierunki jego optymalizacji. RCM1A_U02 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość skutków oddziaływania procesów metalurgicznych na środowisko i zna metody ich minimalizacji. RCM1A_K01 Egzamin
M_K002 Ma świadomość oddziaływania przemysłu metalurgicznego na środowisko i rozumie wynikające z niego zagrożenia. RCM1A_K02 Udział w dyskusji,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna procesy ekstrakcji metali oraz ich teoretyczne podstawy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna w stopniu wystarczającym i rozumie zasadę działania stosowanych urządzeń pomiarowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z przedmiotu „Procesy Metalurgii Ekstrakcyjnej” do przeprowadzenia prostych eksperymentów z zakresu metalurgii. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zanalizować realny proces metalurgiczny i wskazać kierunki jego optymalizacji. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość skutków oddziaływania procesów metalurgicznych na środowisko i zna metody ich minimalizacji. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość oddziaływania przemysłu metalurgicznego na środowisko i rozumie wynikające z niego zagrożenia. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Procesy przygotowania do otrzymywania metali na drodze elektrolizy wodnych roztworów oraz soli stopionych

  • Ługowanie; podstawy teoretyczne, podstawowe reakcje, rodzaje i sposoby ługowania, kinetyka procesów ługowania, przykłady technologii, urządzenia.
  • Oczyszczanie roztworów; podstawy procesów oczyszczania hydrolitycznego, oczyszczanie cementacyjne, metody rozdziału fazy stałej i ciekłej, warunki procesów technologicznych, urządzenia.

 2. Wydzielanie metali z roztworów

  • Podstawy teoretyczne procesów cementacyjnego wydzielania metali z roztworów, przykłady technologii i urządzenia.
  • Redukcja metali z roztworów, przykłady technologii.
  • Elektroliza roztworów wodnych i soli stopionych; teoretyczne podstawy procesów oraz omówienie stosowanych technologii.

 3. Procesy rafinacji metali

  Podstawy teoretyczne procesów, podział metod rafinacji i ich charakterystyka, omówienie stosowanych technologii dla wybranych metali.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Procesy rafinacji, elektroliza, procesy strącania

1. Ługowanie prażonej blendy cynkowej.
2. Otrzymywanie cynku przez elektrolizę ZnSO4.
3. Elektrorafinacja miedzi.
4. Utleniająca rafinacja ołowiu solami.
5. Cementacja kadmu z roztworów siarczanowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie części laboratoryjnej: udział we wszystkich ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich sprawozdań, pozytywna ocena z końcowego kolokwium zaliczeniowego. Ocena końcowa równa jest ocenie uzyskanej z kolokwium.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby z pozytywną oceną z części laboratoryjnej.

Zaliczenie egzaminu: pozytywna ocena z pisemnego egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność nieobowiązkowa
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obowiązkowa obecność na zajęciach
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,7*(Ocena z egzaminu)+ 0,3*(Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych może zostać odrobiona na ostatnich zajęciach w semestrze lub z grupą równoległą (jeżeli jest taka) w trakcie semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony kurs: Procesy metalurgii ekstrakcyjnej I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. C.K.Gupta, Chemical Metallurgy, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.
2. F. Łętowski, Podstawy hydrometalurgii, WNT, Warszawa, 1975.
3. 2. F. Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, WILEY-VCH, 1997.
4. A. Król, T. Mazurek, Metalurgia cynku i kadmu, Wyd. Śląsk, Katowice, 1965.
5. M. E. Schlesinger, M. J. King, K. C. Sole, W. G. Davenport, Extractive Metallurgy of Copper, Elsevier 2011.
6. M. Kucharski, Pirometalurgia miedzi, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Kraków, 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Jarosz, S. Małecki, K. Gargul, P. Palimąka, Propozycja przetwarzania wybranych odpadów z procesu rafinacji ołowiu, ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych”, XII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 12–14 maja 2010, 53-63.

Krzysztof Gargul, Bożena Boryczko, Andżelika Bukowska, Hydrometallurgical recovery of lead from direct-to-blister copper flash smelting slag, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2017/9

K Gargul, P Palimąka, B Boryczko, Zastosowanie roztworów KOH do ługowania szlamów i pyłów stalowniczych, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 2013, tom 80, wydanie 11

K. Gargul, Review of the copper electrolyte purification methods in terms of the production of high purity copper cathodes, Przemysł chemiczny 2015/8/1

Informacje dodatkowe:

Brak