Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Normalizacja, audyt, certyfikacja i akredytacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NRCM-1-513-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Recykling i Metalurgia
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zapoznają się z zagad. dot. zarządzania jakością, nacisk zostanie położony na znaczenie norm i ich przekładalność na różne branże dział. produkcyjnej. Omówiona będzie geneza zarządzania jakością oraz ewolucja systemu zarządzania jakością oraz kwestia sporządzania dokumentacji jakości. Omówiony będzie proces certyfikacji z naciskiem na wykazywanie przez jednostkę certyfikującą, że funkcjonujący system jest zgodny z określoną normą. Przedstawione zostaną podst. informacje dotyczące PKN.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie znaczenie normalizacji w procesie ograniczania różnorodności działalności RCM1A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie podstawowe definicje jakości RCM1A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie treści zawarte w normach 9001, 14001 i 18001 RCM1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością RCM1A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości RCM1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie znaczenie normalizacji w procesie ograniczania różnorodności działalności + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe definicje jakości + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie treści zawarte w normach 9001, 14001 i 18001 + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Ewolucja systemu zarządzania jakością
Podstawowe metody i narzędzia jakości. Podstawowe definicje jakości
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością
Rola czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości
Historia normalizacji. Elementy norm ISO
Metodyka Six Sigma
Cele certyfikacji produktów
Procedury certyfikacji
Audyty systemów zarządzania jakością

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów),

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

20% – aktywność na zajęciach
80% – kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce
gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
Blikle A.J., Doktryna Jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu, Creative Commons, 2014,
www.moznainaczej.com.pl.
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
2008.
Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością – od Shewharta do metody „Six Sigma”, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak